Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

Zákoník práce ve vztahu k možnosti dát zaměstnanci výpověď obsahuje tzv. ochrannou dobu, kdy se zakazuje zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď.

  1. Jedná se o dobu, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.Dočasnou pracovní neschopnost si však nesmí zaměstnanec přivodit úmyslně nebo nesmí vzniknout jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek.
  2. Při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení.
  3. V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce.
  4. V době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.
  5. V době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Pokud je zaměstnanci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Zaměstnanec může zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení pracovního poměru netrvá a pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby.

Zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci:

  1. Pro organizační změny uvedené v § 52, písm. a) a b) zákoníku práce, což je důvod spočívající v rušení zaměstnavatele nebo jeho části nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
  2. Pro organizační změny uvedené v § 52, písm. b) zákoníku práce, což je důvod spočívající v přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Toto však neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.
  3. Z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Nesmí se jednat však o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).
  4. Pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance, kterou je dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Tato výjimka se však nevztahuje na těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo na zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.