Jak založit organizaci

Základem struktury Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb jsou základní odborové organizace, které se dobrovolně sdružují v odborovém svazu. Základní organizace mají právní subjektivitu a jsou oprávněny jednat svým jménem. Mají právo nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Každá základní organizace se musí řídit Stanovami a Programem Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, podílet se na jejich realizaci a respektovat usnesení orgánů Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb.

Základní odborovou organizaci mohou založit nejméně 3 zaměstnanci v organizaci (jedné firmě), a to tak, že svolají ustavující členskou schůzi, kde hlasováním členové rozhodnou o založení základní organizace, zvolí si výbor základní organizace, předsedu a jednoho, popřípadě i více místopředsedů. Na ustavující schůzi základní organizace schvaluje vlastní dokumenty, kterými jsou: Statut, jednací řád, volební řád, zásady hospodaření.

Po uskutečnění ustavující členské schůze je třeba zaslat zápis ze schůze a zakládací listiny na adresu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb se žádostí o registraci založené základní organizace u odborového svazu. O příslušnosti ke svazu rozhoduje Rada OS ZPTNS. Správní aparát odborového svazu vydá základní organizaci potvrzení o její registraci ve svazu a podá návrh na zápis základní organizace do příslušného rejstříku.

Základní organizace po přidělení IČ se registruje u příslušného finančního úřadu (tzn. finanční úřad v sídle základní organizace) a musí si založit u některého peněžního ústavu běžný účet

Nelekejte se, není to tak složité, jak to vypadá, se vším vám pomůžeme, stačí zavolat do sekretariátu odborového svazu na číslo 222 540 322 nebo poslat mail na adresu oszptns@oszptns.cz