Úředně ověřený podpis, kdy je potřeba?

Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena správním orgánem. Někdy je tento proces označován jako legalizace a podpis na listině je tedy legalizován.

Legalizací – úředním ověřováním podpisu, se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Pravost podpisu úřední orgán ověřuje tím způsobem, že příslušná fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepíše. Je-li listina již podepsána, může fyzická osoba před úředním orgánem uznat podpis na listině za svůj vlastní a příslušný orgán ověří její totožnost.

Kdy je nezbytné právní jednání nebo jiné situace opatřit úředně ověřeným podpisem, určují příslušné právní předpisy České republiky. Tyto právní předpisy současně určují orgány, které tyto ověření provádějí.

V České republice provádějí úřední ověření podpisu na základě zákona o ověřování tyto orgány (i) krajské úřady, (i) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy; (iii) újezdní úřady; (iv) držitelé poštovní licence – např. Česká pošta, s.p.; Hospodářská komora ČR.

Na základě jiných právních předpisů, ověřování provádí (i) notáři; (ii) advokáti, kteří činí prohlášení o pravosti podpisu, které nahrazuje úřední ověření (iii) kapitáni plavidel České republiky; (iv) konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Apostila je doložka, která se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, a prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Informaci o tom, zda je třeba pro ověření podpisu provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.