Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – potvrzení o zaměstnání, tzv. „zápočtový list“

Potvrzení o zaměstnání je pro zaměstnance jedním z důležitých dokumentů, který má, dá se říci, celoživotní význam. Údaje z potvrzení o zaměstnání jsou podkladem pro nároky v oblasti podpory v nezaměstnanosti, dávek nemocenského pojištění, jsou zde uvedeny údaje o srážkách ze mzdy. Nový zaměstnavatel takto získává důležité informace, zdali na něj přechází povinnosti srážet zaměstnanci ze mzdy stanovenou částku.

Potenciální zaměstnavatel může vázat uzavření pracovního poměru právě na předložení potvrzení o zaměstnání. Takovýto závěr vychází z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 21 Cdo 907/2012 ze dne 26. 3. 2013.

Předmětem sporu byla skutečnost, že zaměstnavatel nevydal zaměstnanci, který s tímto zaměstnavatelem ukončil pracovní poměr, potvrzení o zaměstnání. Soud ve svém rozhodnutí uvedl, že zaměstnavatel může jako podmínku pro sjednání pracovního poměru požadovat po uchazeči o zaměstnání předložení potvrzení o zaměstnání. Takovýto postup a požadavek zaměstnavatele je zcela v souladu se zákonem. Tím, že uchazeči o zaměstnání není vydáno potvrzení o zaměstnání zaměstnavatelem, se kterým ukončil pracovní poměr, může tato okolnost být příčinou neuzavření pracovního poměru s dalším zaměstnavatelem. Ten, komu nebylo zaměstnavatelem vydáno potvrzení o zaměstnání a je toto chybějící potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list, důvodem, proč nebyl uzavřen další pracovní poměr, má ten, kdo zápočtový list nevydal, povinnost nahradit škodu.

Zaměstnavatel, který zaměstnanci nevydal zápočtový list, se v průběhu soudního řízení hájil tím, že zaměstnanec neposkytl součinnost pro vydání zápočtového listu. Součinností pro vydání zápočtového listu bylo myšleno osobní jednání v sídle zaměstnavatele. Tuto obranu soud neuznal a konstatoval, že povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání není vázána na žádnou součinnost zaměstnance. Povinnost vydat potvrzení o zaměstnání musí být splněna nejpozději v den skončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem i bez žádosti zaměstnance.

Vydání potvrzení o zaměstnání není tedy možné podmiňovat součinností zaměstnance. Jedná se o povinnost zaměstnavatele, kterou nelze vázat na žádné podmínky. Není tedy možné podmiňovat vydání zápočtového listu např. úhradou škody, kterou zaměstnanec způsobil, nebo vrácením svěřených předmětů.

Vydání zápočtového listu je povinností, kterou musí zaměstnavatel splnit nejpozději v den skončení pracovní poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zápočtový list musí být zaměstnanci doručen do vlastních rukou, nestačí jej vyhotovit a ponechat v sídle zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nevydá zápočtový list, porušuje tím zákoník práce a vystavuje se možné sankci ze strany inspektorátu práce. S ohledem na zde uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR také možnosti povinnosti k náhradě škody z důvodu ušlého výdělku bývalého zaměstnance u potenciálního zaměstnavatele.