Převod činností k jinému zaměstnavateli

Dotaz: Zaměstnavatel prostřednictvím odborové organizace oznámil, že některé své činnosti převede k jinému zaměstnavateli. Je mou povinností přejít k novému zaměstnavateli nebo mám možnost ukončit pracovní poměr?

 

Z vašeho dotazu plyne, že u zaměstnavatele dochází k tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Tato problematika je upravena v zákoníku práce, konkrétně v ust. § 338 a v následujících ustanoveních.

Ze zákona je stanoveno, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených zákoníkem práce nebo z důvodů daných zvláštním právním předpisem. Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že zaměstnanec konající činnosti, které přechází na nového zaměstnavatele, k tomuto zaměstnavateli přechází za stávajících podmínek. Není s ním uzavírána nová pracovní smlouva, nedochází ke změnám ve výši mzdy. Nadále bude konat práci za stávajících podmínek. Nechce-li zaměstnanec pracovat pro nového zaměstnavatele, nemůže ho nikdo nutit a zaměstnanec může dát výpověď. Postup podání výpovědi je popsán níže.

Současně na přejímajícího zaměstnavatele přecházejí práva a povinnosti z kolektivní smlouvy, a to na dobu účinnosti kolektivní smlouvy. Nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.

Přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli, informovat odborovou organizaci o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody následující: (i) stanovené nebo navrhované datum převodu; (ii) důvody převodu; (iii) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance; (iv) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen předem informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, o skutečnostech, viz předchozí odstavec, nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností k jinému zaměstnavateli.

Zaměstnanec má možnost dát výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V tomto případě platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v předchozím odstavci, má zaměstnanec právo na odstupné.