Pracovní volno k vyhledávání nového zaměstnání

Pro vyhledání nového pracovního místa před skončením stávajícího pracovního poměru může zaměstnanec žádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Zaměstnavatel je povinen jeho žádosti vyhovět. Pracovní volno se poskytuje bez ohledu na způsob ukončení pracovního poměru. Poskytuje se, pokud má pracovní poměr skončit na základě výpovědi zaměstnavatele nebo naopak výpovědi dané zaměstnancem, nebo dohodou. Nárok na pracovní volno za účelem vyhledání nového pracovního místa vzniká zaměstnanci i při sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci pracovní volno před skončením pracovního poměru na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu. Pracovní volno se poskytuje po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců a je neplacené (bez náhrady mzdy).

Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů daných v § 52, písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Jedná se o výpověď z tzv. organizačních důvodů nebo zdravotních důvodů.

Pracovní volno (zpravidla 8 půldnů) může zaměstnanec čerpat kdykoli během výpovědní doby nebo doby dvou posledních měsíců před skončením pracovního poměru. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Zaměstnanec si tak např. může vybrat najednou 1 den volna za 2 týdny. Není podmínkou čerpat pravidelně každý týden jeden půlden. Se souhlasem zaměstnavatele může být čerpání jiné, ale vždy je nutné se o rozsahu čerpání volna dohodnout.

Rozsah volna určuje zaměstnavatel podle svých podmínek a možností. Záleží na zaměstnavateli, zda bude požadovat na zaměstnanci prokázání účelu. To znamená, že zaměstnavatel může požadovat prokázání, že zaměstnanec jednal s jiným zaměstnavatelem, agenturou práce nebo úřadem práce apod. Zaměstnanec bude povinen takovému požadavku zaměstnavatele vyhovět. Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání je volnem účelově určeným.