Odpovědnost za svěřené věci

Zaměstnanci pro výkon práce mohou od zaměstnavatele obdržet věci, které k výkonu práce nezbytně potřebují. Jedná se o nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci. Zaměstnavatel tyto věci svěřuje zaměstnanci na základě potvrzení. Dojde-li ke škodě na těchto věcech, je zaměstnanec povinen nahradit škodu způsobenou ztrátu zde vyjmenovaných věcí.

Mají-li věci, které jsou zde vyjmenované hodnotu vyšší než 50.000,- Kč, smí být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Je-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně.

Zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit ztrátu zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Příklad: zaměstnance má svěřené věci uzamčené ve skříňce, skříňku něco cizí vypáčí a věci odcizí. V takovém případě za škodu zaměstnanec neodpovídá.

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může od ní odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení od dohody o odpovědnosti podle věty první musí mít písemnou formu.

Závazek z dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního poměru. Závazek také může skončit dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

Pokud bude zaměstnanec vracet svěřené věci zaměstnavateli, doporučuji, aby zaměstnanec vždy vyžadoval od zaměstnavatele potvrzení o vrácení těchto svěřených věcí.