NOZ – Soukromá listina a veřejná listina

Před přijetím Nového občanského zákoníku byly listiny právně upraveny pouze v procesních předpisech, kterými mimo jiné jsou Občanský soudní řád, Trestní řád. Nový občanský zákoník do svého obsahu pojal problematiku listin.

Jak listinu definovat? Nejčastěji se bude jednat o „papír“, na kterém je text obsahující informaci o nějaké právní skutečnosti. Půjde o právní jednání subjektů práva (lidí) nebo o konstitutivní právní akty (rozhodnutí veřejných orgánů). Rozdíl mezi veřejnými listinami a soukromými listinami je tento. Pravost a pravdivost soukromé listiny je nutné prokázat. U veřejné listiny se předpokládá, že je pravá a pravdivá. Toto není nutné dokazovat.

 

Soukromá listina

Zákon soukromou listinu přímo nedefinuje. Soukromou listinou může být jakýkoli dokument. Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost. Je-li soukromá listina použita proti osobě, která listinu zjevně podepsala, nebo proti jejímu dědici nebo proti tomu, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce, má se za to, že pravost a správnost listiny byla uznána.

Není-li soukromá listina podepsána, je na tom, kdo ji použil, aby dokázal, že pochází od osoby, o níž to tvrdí. Např. při soudním jednání doložím svědecky, že listina pochází od třetí osoby. Tím splním svou důkazní povinnost.

 

Veřejná listina

Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon. Notářský zápis má vždy povahu veřejné listiny, stejně tak jejich stejnopisy a výpisy z notářských zápisů. Má-li však veřejná listina vady, nepovažuje se za veřejnou listinu. Ve správním nebo soudním řízení se předpokládá autenticita i pravdivost veřejné listiny, není-li prokázán opak. Padělání nebo pozměňování veřejné listiny je v České republice trestným činem. Veřejné listiny jsou v České republice vyňaty z ochrany autorského práva.

Příkladem veřejné listiny jsou protokoly, úřední potvrzení, rozhodnutí soudů, rozhodnutí, osvědčení nebo potvrzení vydané orgány státní správy. Zejména se jedná o občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, různé licence, koncese, List vlastnictví atd. Technický průkaz motorového vozidla a osvědčení o registraci vozidla jsou veřejnými listinami, protokol ze stanice technické kontroly veřejnou listinou není.

Je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena. Toto neplatí, je-li prokázán opak.

Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o takovém projevu vůle. To platí i v případě, že byl podpis jednajícího nahrazen způsobem, který stanoví zákon.

Je-li veřejná listina pořízena, aby popřela dřívější veřejnou listinu o právním jednání mezi týmiž osobami, nabývá vůči třetím osobám účinky, byl-li její obsah zveřejněn ve veřejném seznamu, anebo byla-li třetí osobě předložena.