Nový občanský zákoník – prodej zboží a poskytování služeb v obchodě

Jak stávající občanský zákoník, tak i nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mají v sobě zakotvena obecná pravidla pro uzavírání kupních smluv a dál mají tzv. „zvláštní pravidla při prodeji zboří v obchodě“. Tato zvláštní pravidla se týkají smluv o prodeji zboží, které jsou uzavírány mezi prodejcem zboží v rámci jeho podnikatelské činnosti a kupujícím, a to v běžných provozovnách tzv. kamenných prodejnách, ale i v prodejnách provozovaných prostřednictvím sítě elektronických komunikací tzv.
e-shopy.

Jakost při převzetí – shoda s kupní smlouvou

Obě právní úpravy (stávající občanský zákoník a NOZ) jsou shodné, a prodávající splní svou povinnost pokud dodá kupujícímu zboží kvantitativně a kvalitativně bezvadné se znaky, jakostí a užitnými vlastnostmi smluvenými nebo oprávněně očekávanými a návodem nebo jiným dokumentem potřebným k instalaci či užívání zboží, pokud nejde o obecně známé skutečnosti). Oba porovnávané právní předpisy stanoví vyvratitelnou domněnku, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, existoval v okamžiku převzetí zboží kupujícím (pokud to neodporuje povaze zboží). V případě, že prodávající tvrdí opak, musí v případě sporu unést důkazní břemeno, tzn., musí své tvrzení dokázat.

Práva z vadného plnění – rozpor s kupní smlouvou

Uvedení zboží do stavu, který odpovídá kupní smlouvě je dle současné právní úpravy prodávající provést bezplatně a bez zbytečného odkladu a podle požadavku kupujícího, a to výměnou zboží nebo jeho opravou. V případě, že postup podle požadavku kupujícího není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Platí však, že kupující nemusí vyčerpat oba způsoby – oprava nebo výměna proto, aby nastalo jeho oprávnění požadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy odstoupit. Tolik stávající právní úprava.

NOZ stanoví pravidla pro případy, kdy kupující má neúměrné požadavky na výměnu zboží. Kupující v budoucnu nebude mít možnost automaticky požadovat výměnu zboží, v případě, že to bude k povaze nedostatku zboží nepřiměřené. Prodávající bude tedy mít možnost nedostatek zboží namísto výměny napravit. Zejména půjde o případy, kdy by výměna zboží pro prodávajícího představovala nepřiměřené náklady vzhledem k hodnotě, kterou by mělo zboří bezvadné nebo by se jednalo o vadu bagatelní. Prodávající bude mít možnost postupovat alternativně – pokud bude možné nápravu nedostatku zboží odstranit bez zbytečného odkladu a kupujícímu se tímto postupem nezpůsobí značné obtíže.

V NOZ je také nově upravena možnost kupujícího požadovat slevu z kupní ceny zboží. Kupující má možnost bez dalšího požadovat slevu namísto jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodejce. „Při slevě je třeba posoudit, o kolik poklesla hodnota věci. Snížení ceny nelze redukovat na hodnotu vadné součástky. Rozsah snížení musí být posouzen vzhledem ke konkrétním okolnostem případu.“ (citace Fiala, J. Důsledky zákona č. 136/2002 Sb. pro určení odpovědnosti za vady při prodeji v obchodě. Právní zpravodaj, 2003, č. 1, s. 5.) Toto nové pravidlo má umožnit po uplatnění reklamace kupujícímu zajistiti nápravu např. svépomocí, což může být rychlejší způsob, jak dosáhnout oprav vadného zboží.

Záruka za jakost

Zákonná záruka za jakost prodávajícího za vady zboží prodaného kupujícímu v obchodě v délce 24 měsíců se ruší.

Vady, které vzniknou za dobu, kdy je zboží užíváno nebude možné automaticky reklamovat. Ze zákona má prodávající povinnost zboží dodat v pořádku. Vadu dodaného zboží má kupující právo reklamovat u prodávajícího do 24 měsíců od jeho převzetí. Do šesti měsíců je kupující ve výhodě, kdy nemusí prokazovat prodávajícímu, kdy vada vznikla.

Prodávající je odpovědný pouze za vady zboží v rámci záruky, kterou kupujícímu sám poskytl anebo si ji vzájemně sjednali. Prodejce také odpovídá za záruční dobu uvedenou na zboží, na jeho obale, v přiloženém návodu nebo v reklamě.

Prodej použitého zboží v obchodě

Při srovnání stávající právní úpravy a úpravy v NOZ týkající se prodeje použitého zboží v obchodě je možné konstatovat, že nedošlo ke změnám. Tudíž pravidlo, že prodejce neodpovídá kupujícímu za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí, zůstává zachováno. Dále zůstává zachována možnost u použitého zboží sjednat zkrácení lhůty k uplatnění odpovědnosti za jakost při převzetí z 24 měsíců až na 12 měsíců.