Nezabavitelné částky

Pravidelně vždy v prvním čísle našeho časopisu vás informuji o výši nezabavitelných částek, které se pro daný rok mění. K tomuto tématu se ještě nyní vracím, neboť v letošním roce se výše nezabavitelných částek mění hned třikrát. O změně k 1. 1. letošního roku jste byli informováni v prvním čísle časopisu. Další změna se odehrála k 1. 4. a zatím poslední změna se udá k 1. 7. letošního roku. K datu 1. 4. došlo k valorizaci nezabavitelného minima v důsledku zvýšení životního minima. Od 1. 7. 2020 se pak změní konstrukce nezabavitelných částek, a to na povinného dlužníka a na jím vyživované osoby. Tím bude nezabavitelná částka opět vyšší.

 

Veličiny ovlivňující srážky ze mzdy

Výpočtový vzorec nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok vždy odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok nově vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně a méně často.

Podle uvedených hodnot se určí výše nezabavitelných částek, které nesmějí být povinnému sraženy, musejí proto vždy zůstat povinnému dlužníkovi. Dále je stanovena výše jednotlivých třetin čisté mzdy – po odečtení nepostižitelných částek – určujících, kolik lze srazit pro přednostní a kolik pro nepřednostní pohledávky a kolik musí zůstat povinnému dlužníkovi, jakož i výše další částky, nad kterou se sráží povinnému dlužníkovi bez omezení.

 

Od 1. ledna 2020 došlo k valorizaci nezabavitelných částek a částky, nad kterou se sráží bez omezení. K 1. dubnu 2020 se zvýší životní minimum a k 1. červenci 2020 se změní konstrukce nezabavitelných částek. To vše přinese zvýšení nezabavitelného minima.

 

Zvýšení životního minima od 1. 4. 2020

K 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3 410 Kč na 3 860 Kč. Nezabavitelná exekucí nepostižitelná částka na osobu samotného povinného činí 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, nově částky 3 860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Tato částka je stejná jako dosud a činí 6 502 Kč, tzn.  2/3 z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného činí od 1. 4. 2020 6 908 Kč, což je o 300 Kč více než dosud.

 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši ¼ nezabavitelné částky na povinného je od 1. 4. 2020 ve výši 1 727 Kč, tedy o 75 Kč více než dosud.

 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Je to dvojnásobek součtu částek 3 860 Kč a 6 502 Kč a činí od 1. 4. 2020 20 724 Kč.

Tyto zvýšené částky se uplatní poprvé při zúčtování mzdy za duben 2020 v praxi prováděném v květnu 2020.

 

Změna konstrukce nezabavitelných částek

Od 1. 7. 2020 se však nezabavitelná částka na osobu povinného zvýší ze 2/3 na ¾ součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z ¼ nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

 

Nezabavitelná exekucí nepostižitelná částka na osobu samotného povinného bude činit 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce, tj. z částky 3 860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro

jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, tj. 6 502 Kč., tj. ¾ z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného od 1. 7. 2020 bude ve výši 7 771,50 Kč, což je 1 163,50 Kč více

než dosud.

 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/3 nezabavitelné částky na povinného pak bude od 1. 7. 2020 představovat 2 590,50 Kč, což je o 938,50 Kč více než dosud.

Jednotlivé nezabavitelné částky se nezaokrouhlují, zaokrouhluje se až jejich součet.

Nově vypočtená celková nezabavitelná částka se uplatní poprvé za výplatní období, do něhož připadne den účinnosti příslušného novelizačního nařízení vlády, což je 1. 7. 2020. To znamená, že při zúčtování mzdy za červenec 2020 v praxi prováděném v srpnu 2020, bude uplatněna nová výše nezabavitelných částek.

 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (dvojnásobek součtu částek 3 860 Kč a 6 502 Kč) bude činit od 1. 7. 2020 20 724 Kč. Tato částka se k 1. 7. 2020 měnit nebude, zůstane na úrovni k 1. 4. 2020.

 

Příklady porovnávající dosavadní stav a stav od 1. 7. 2020

Ženatý zaměstnanec s 1 dítětem pobírá mzdu 31 000 Kč čistého, z níž v exekuci splácí nepřednostní dluh. Jeho nezabavitelná částka je v současnosti 6 608 Kč na samotného povinného dlužníka a 2 x částka na vyživované osoby 1 652 Kč, celkem 9 912 Kč. Po odečtení nezabavitelné částky od čisté mzdy zbude z čisté mzdy 21 088 Kč. Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 6 608 Kč a 1 264 Kč. (Výpočet: částka 19 824 Kč se rozdělí na tři třetiny a zbytek je 1 264 Kč). Dlužníkovi zůstanou dvě třetiny zbytku čisté mzdy  – 2 x 6 608 Kč a celková nezabavitelná částka 9 912 Kč, takže celkem 23 128 Kč. Ve prospěch věřitele bude sraženo celkem 7 872 Kč, což je jedna třetina zbytku čisté mzdy 6 608 Kč a plně zabavitelná částka 1 264 Kč.

 

Od 1. 7. 2020 bude nezabavitelná částka činit 7 771,50 Kč na samotného povinného dlužníka a 2 x 2 590,50 Kč na vyživované osoby. Celkem 12 952,50 Kč, po zaokrouhlení 12 953 Kč. Po odečtení celkové nezabavitelné částky od čisté mzdy zbude 18 047 Kč. Tato částka se rozdělí na tři třetiny po 6 015 Kč a zbydou 2 Kč. Z tohoto zbytku čisté mzdy připadnou dlužníkovi dvě třetiny – 12 030 Kč a zbytek 2 Kč. To spolu s nezabavitelnými částkami 12 953 Kč činí 24 985 Kč. Měsíční splátka dluhu pro věřitele se sníží

na 6 015 Kč. Splátka dluhu z příjmu za měsíce leden, únor a březen 2020 bude o 1 857 Kč vyšší než splátka dluhu ze mzdy za měsíc červenec 2020 a další.