Katastr nemovitostí a jeho změny v roce 2012 a 2013

V letošním roce a v roce 2012 doznal Katastr nemovitostí změn, jejichž souhrn zde uvádím:

  • Podstatnou novinkou je povinné používání formulářů pro návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ještě v roce 2012 bylo možné podat návrh na vklad v jakékoli podobě.

Návrh na zahájení řízení je tedy možné podat pouze na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz).

Použitím formulářů by měla být snadnější kontrola správnosti vkládaných údajů a minimalizace chyb (např. nebude možné podat návrh na vklad k pozemku, který neexistuje).

Formuláře 2) .czčičského a ního a je tedy možné podat pouze na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách jsou shodné pro všechny typy vkladů a záznamů do katastru nemovitostí.

Formulář lze podat různými cestami – formulář lze vyplnit v tzv. interaktivní aplikaci, která je přístupná on-line (http://nv.cuzk.cz). Tato aplikace využívá aktuální data katastru nemovitostí a údaje jsou do formuláře stahovány z databáze. Dále je také možné stáhnout si formulář do svého počítače a po vyplnění jej vytisknout a odnést na podatelnu příslušného katastrálního úřadu. Do formulářů se také vkládají dobrovolné údaje, kterým je e-mail, aby katastrální úřad s Vámi mohl komunikovat (např. zaslat potvrzení o provedení vkladu).

  • Co se zjednodušilo

Nebude nutné předkládat výpis z obchodního rejstříku, pokud bude možné údaje ověřit dílkovým přístupem. Dále nebude nutné předkládat nabývací tituly (např. kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví a další listiny), které prokazovaly oprávnění s nemovitostí nakládat před dnem 1. 1. 1993.

  • Listiny a jejich návaznost

Pro katastrální úřad je stanovena nová povinnost. Při každém zápisu katastrální úřad ověří, zda-li listiny předložené s návrhem na vklad navazují na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. Nyní by již nemělo docházet k tzv. „duplicitním“ zápisům vlastnictví na listech vlastnictví (u jedné nemovitosti jsou zapsáni dva vlastníci). Pokud vás takováto situace potká, bude nutné se s nárokem obrátit na příslušný soud s žalobou o určení vlastnického práva.

  • Zkrácení lhůty pro podání žaloby

Zkracuje se lhůta pro podání žaloby, pokud návrh na vklad byl zamítnut, a to z 60 na 30 dnů. Žaloba se bude podávat podle Občanského soudního řádu. Katastrální úřad bude mít v těchto případech, kdy bude možné podat žalobu, povinnost po celou dobu lhůty pro podání žaloby vyčkat, zda-li žaloba nebyla podána. Pokud bude žaloba podána, řízení se přeruší do doby vydání pravomocného rozhodnutí soudu.

  • Neúplné podání

Nebude přihlíženo k podání, pokud k návrhu nebude přiložena listina – např. smlouva, na jejímž základě má být právo do katastru nemovitostí zapsáno. Na takové podání se bude pohlížet, jakoby nebylo učiněno. Toto ustanovení je v účinnosti již od 1. 1. 2012.

  • Poznámka spornosti

Je zaveden zcela nový typ zápisu – „poznámka spornosti“. Jedná se o informaci, že byla podána žaloba na určení vlastníka nemovitosti nebo je předmětem řízení zjišťování, zda-li právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený. Pokud je o podané žalobě rozhodováno jako o předběžné otázce v řízení o povolení vkladu, řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí se nepřerušuje. Z tohoto plyne, že zápis uvedený v katastru nemovitostí ohledně vlastníka nemusí být správný. Toto ustanovení je také účinné od 1. 1. 2012.

V případě, že katastrální úřad povolí vklad vlastnického práva a soud při svém rozhodování o předběžné otázce rozhodne tak, že by to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práva, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu. Tuto skutečnost oznámí všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla v důsledku tohoto rozhodnutí soudu vymazána.

  • Zápis věcných práv

Ke stávajícím právům, která upravuje současný Občanský zákoník (vlastnické právo, zástavní právo, předkupní právo s účinky věcného práva a právo na základě věcného břemene) přibydou další věcná práva, která zavádí Nový občanský zákoník (účinnost od 1. 1. 2014). Těmi nejzajímavějšími je např. právo na budoucí výměnek, správa svěřeneckého fondu, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku.

  • Zamítnutí vkladu vlastnického práva

Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníků řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žádný opravný prostředek podle správního řádu (např. odvolání). Je možné podat pouze žalobu ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí. Toto ustanovení je také účinné od 1. 1. 2012.

  • Poplatek za vklad

Po 18 letech se od 1. 1. 2012 hradí poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč, což je dvojnásobek původního poplatku.