Dotaz: nemožnost vykonávání dané práce v těhotenství

Dotaz: Pracuji jako poštovní doručovatelka a jsem těhotná. Od lékaře jsem dostala potvrzení, že stávající práci nesmím vykonávat. Co mám dělat? Musí mi zaměstnavatel dát jinou práci?

Odpověď na Vaše dotazy je následující. Pokud máte od lékaře potvrzení, že nesmíte nadále vykonávat práci, kterou jste doposud dělala, tak o této skutečnosti ze všeho nejdříve informujte svého zaměstnavatele. Tedy svého přímého nadřízeného.

Zákoník práce takovouto situaci řeší takto. Jestliže má těhotná zaměstnankyně od lékaře potvrzení, že nemůže vykonávat práci, kterou dosud konala, je zaměstnavatel povinen ji v souladu s paragrafem 41, odst. 1, písm. c) zákoníku práce převést na jinou práci. Mělo by se jednat o práci pro zaměstnankyni vhodnou, a to s ohledem na její zdravotní stav, schopnosti a kvalifikaci. O dočasném převedení na jinou práci z důvodu těhotenství musí mezi zaměstnankyní a zaměstnavatelem dojít písemnou dohodou. Pokud z důvodu převedení na jinou vhodnou práci bude zaměstnankyně bez svého zavinění mít nižší výdělek, vzniká jí nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Za převedení na jinou práci se také považuje úprava pracovních podmínek, které spočívají např. ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce.

V případě, že by zaměstnavatel zaměstnankyni nenabídl jinou vhodnou práci, bylo by nepřidělování práce zapříčiněno důvody na straně zaměstnavatele. V tomto případě by se jednalo o překážku na straně zaměstnavatele (ust. § 208 zákoníku práce) a zaměstnankyni by příslušela náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství mohou dostat pouze ženy, které jsou účastny nemocenského pojištění.
Nárok na příspěvek má těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je zakázána těhotným ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství.

Příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci. U těhotné zaměstnankyně se příspěvek vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí od vzniku sociální události.

Při žádosti o příspěvek je nutné předložit:

  • potvrzení zaměstnavatele na předepsaném tiskopise o tom, že pojištěnka byla převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je v době těhotenství zakázána,
  • rozhodnutí ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o potřebě převedení pojištěnky na jinou práci z důvodu, že práce, kterou předtím konala, ohrožuje její těhotenství, zdraví, mateřství nebo schopnost kojení,
  • tiskopis, v němž je uveden den, kdy došlo k převedení pojištěnky na jinou práci, dosavadní práce a práce, na kterou byla pojištěnka převedena, důvod převedení a den, kdy bylo převedení ukončeno,
  • potvrzení zaměstnavatele o výši započitatelného příjmu a počet dnů