Dotaz: doplacení mzdy

Dotaz: Od 1. 6. 2015 jsem na základě dohody se zaměstnavatelem přistoupila na změnu pracovní pozice. Byl sepsán dodatek k pracovní smlouvě. Se změnou práce mi měl být doručen nový mzdový výměr. Zaměstnavatel mi však nic nedoručil. Mzda za měsíc červen 2015 mi byla přiznána v nižší částce, než je můj současný mzdový výměr. Jakým způsobem se mohu proti postupu zaměstnavatele bránit?

Obecně je nutné uvést, že podle ust. § 113 odst. 3 zákoníku práce musí být mzda určena před začátkem výkonu práce, za kterou má mzda příslušet. Jednoduše řečeno, než začnu pracovat, musím vědět za kolik.
Ke změně v druhu práce je nutný souhlas obou smluvních stran pracovní smlouvy. Z Vašeho dotaz plyne, že o změně Vámi vykonávaného druhu práce byl sepsán dodatek k pracovní smlouvě. Tento postup je v souladu se zákoníkem práce. Je-li se změnou druhu práce spojena i změna ve výši mzdy, zaměstnavatel nepostupoval v souladu se zákonem, pokud vyplatil jinou částku mzdy, než na kterou zní mzdový výměr.
Jak uvádím výše. Mzdový výměr, resp. výše mzdy, za kterou máte konat práci, Vám musí být oznámena před začátkem výkonu práce.
Z Vaší strany bude nezbytné vyzvat zaměstnavatele k doplacení mzdy podle posledního mzdového výměru, který máte od zaměstnavatele v ruce. Výzvu k doplacení mzdy učiňte v písemné formě. Pokud by zaměstnavatel na výzvu nereagoval, bylo by nezbytné se svého nároku domáhat soudní cestou.