Dotaz: Dohoda o odpovědnosti

Dotaz: Mám uzavřenou dohodu o odpovědnosti. Jakým způsobem ji mohu ukončit, když zaměstnavatel nezajišťuje takové podmínky, aby nikdo jiný nemohl s věcmi, o které se starám, nakládat.

 

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování tzv. „dohoda o odpovědnosti“ je uzavírána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vždy písemně a nesní být uzavřena dříve než v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne věku 18 let. Pokud zaměstnanec má omezenou způsobilost k právním úkonům, nesmí jeho zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti.

Za hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování se považují – hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, se kterými má zaměstnanec možnost osobně disponovat.

Zaměstnanec, může od uzavřené dohody odstoupit v těchto případech:

  • vykonává jinou práci,
  • je převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště,
  • je-li překládán,
  • pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění zaměstnance neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami.

V případě společné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce.

Odstoupení od dohody o odpovědnosti musí být vždy provedeno písemně.

Dohodu o odpovědnosti resp. odstoupit od ní je možné pouze na základě zde uvedených důvodů. Ve svém dotazu uvádíte, že ze strany zaměstnavatele nejsou vytvořeny dostatečné podmínky, abyste mohla řádně plnit své pracovní povinnosti. V první řadě je nutné písemně upozornit zaměstnavatele na daný stav, popsat konkrétní skutečnosti, které Vám brání při plnění pracovních povinností. Pokud zaměstnavatel do 15 kalendářních dnů od obdržení Vašeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, je možné od uzavřené dohody o odpovědnosti odstoupit. Jak uvádím výše, odstoupení od dohody je nutné provést písemně a dále je potřeba toto odstoupení doručit zaměstnavateli. Doporučuji nechat si potvrdit jedno vyhotovení odstoupení od dohody osobou, která u zaměstnavatele přebírá poštu, popř. nadřízeným. Prokázat doručení odstoupení od dohody je důležité, neboť dohoda o odpovědnosti zaniká dnem doručení odstoupení od dohody, pokud není uvedeno datum pozdější.

Zaměstnavateli doručené upozornění na závady v pracovních podmínkách je důležité také z toho hlediska, že za určitých okolností je možné, aby se zaměstnanec zcela nebo zčásti zprostil své odpovědnosti. Zaměstnanec musí prokázat, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat. A právě písemné upozornění předané zaměstnavateli může zaměstnanci pomoci při prokazování, zdali za schodek odpovídá či nikoli.

V případě, že vypovíte dohodu o odpovědnosti, doporučuji požádat zaměstnavatele o inventarizaci a ten je povinen ji provést.