Dotaz: Dodatek k pracovní smlouvě

Dotaz: Vedoucí mi v minulém týdnu předložil dodatek k pracovní smlouvě, kterým je můj pracovní poměr prodloužen na dobu neurčitou. Zároveň ale dodatek obsahuje i změnu v označení místa výkonu práce. Měl jsem ve smlouvě uvedenu adresu provozovny a nyní je v dodatku uvedeno obecné označení všech provozoven, které má zaměstnavatel v kraji. Musím na tuto změnu přistoupit?

 

Místo výkonu práce je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy při jejím uzavření, tzn., že místo výkonu práce musí být v pracovní smlouvě vždy uvedeno. Dalšími podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy je druh práce a den nástupu do práce.

Smluvní strany nejsou ze zákona omezeny ve způsobu sjednání místa výkonu práce. Vždy tedy bude záležet na tom, jak je místo výkonu práce v pracovní smlouvě sjednáno. Místo výkonu práce může být vymezeno např. uvedením konkrétní adresy sídla zaměstnavatele nebo provozovny. Na druhé straně místo výkonu práce může být vymezeno šířeji, tedy že míst výkonu práce bude sjednáno i více než jedno. Místo výkonu práce by mělo být sjednáno s ohledem na vykonávanou práci zaměstnancem. Pokud zaměstnanec bude až na výjimečné případy konat práci pro zaměstnavatele v konkrétním místě, mělo by tomu odpovídat ujednání o místě výkonu práce. V případě, že zaměstnanec při plnění pracovních úkolů se bude pohybovat po území obce nebo mezi několika obcemi nebo na ještě šířeji určeném území, ujednání o místu výkonu práce by tomuto mělo odpovídat. Z uvedeného tedy plyne, že není vyloučeno sjednat místo výkonu práce jako místo, na kterém má zaměstnavatel umístěny své provozovny. Pro takto široce vymezené místo výkonu práce však musí být objektivní důvod. Pokud by nebyl, mohlo by být takové ujednání o místu výkonu práce neplatné.

Vrátím se zpět k Vašemu dotazu, pokud Váš zaměstnavatel uvedl do dodatku ke smlouvě více změn, bude potřeba, aby uvedl důvod, co jej k tomu vedlo. Samozřejmě, pokud byla Vaše původní dohoda se zaměstnavatelem pouze ohledně prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou, nemusíte na změnu ve vymezení místa výkonu práce přistoupit. Doporučuji však se zaměstnavatelem jednat a vysvětlit si vzájemné postoje. Dále také doporučuji před podpisem dodatku ke smlouvě, popř. jakéhokoliv jiného závažného dokumentu, pokud si nejste jistý, poradit se s právníkem.