Bytové družstvo a družstevní byt – právní úprava od 1. 1. 2014

Pravidelně Vás ve své rubrice informuji o novotách, které se udály v souvislosti s nabytím účinnosti Nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Jednou z oblastí, ve které došlo také k podstatným změnám, je úprava právního postavení bytového družstva a bydlení v družstevním bytě.

  • Právní postavení družstva je upraveno v zákoně o obchodních korporacích (dále jen „zákon“). Zákonná úprava v tomto zákoně je daleko širší (obsahuje 221 paragrafů) oproti minulé úpravě ve zrušeném obchodním zákoníku (obsahovala 40 paragrafů).
  • Družstvo již nemusí mít minimálně 5 členů (popř. 2 právnické osoby za členy). Nově je stanoveno, že družstvo musí mít alespoň 3 členybez rozlišení, zda jde o fyzické nebo právnické osoby.
  • Nová právní úprava nezná pojem „zapisovaný základní kapitál“, družstvo již nebude určovat ve svých stanovách zapisovaný základní kapitál, ani to již nebude zapisovaná skutečnost v obchodním rejstříku.
  • Družstvo nebude mít povinnost zřizovat nedělitelný fond či jiný rezervní fond.
  • Výslovně se vymezuje pojem družstevní podíl, tzn., že se nebudou převádět “členská práva a povinnosti“ ani se nebude dědit „členský podíl“. Bude se převádět, dědit nebo bude jinak přecházet družstevní podíl (tímto – zjednodušeně řečeno – se převede nebo přejde členství v družstvu jako celek, tj. jeho celková majetková i nemajetková podstata zvaná nově družstevní podíl).
  • Nově zákon umožní poskytnutí družstevního podílu do zástavy –u bytového družstva však lze zastavení družstevního podílu podmínit nebo vyloučit (toto bude určeno ve stanovách družstva).
  • Vznik, změna a zánik společného členství manželů v bytovém družstvu doznává zásadních změna bude se řídit principem, že společné členství vzniká v případě, kdy je družstevní podíl ve jmění manželů (přičemž úprava jmění manželů se bude řídit ustanoveními nového občanského zákoníku o manželském majetkovém právu).
  • Zákon nově vymezuje pojem družstevní byta k tomuto se váže základní právní úprava nájmu družstevního bytu.
  • Občanský zákoník nemá zvláštní ustanovení týkající se nájmu družstevního bytus tím, že se pouze v jediném ustanovení odkazuje na zvláštní zákon, kterým je zákon o obchodních korporacích a na stanovy bytového družstva. Základ právní úpravy nájmu družstevního bytu včetně ustanovení o nájemném se upravuje v zákonu o obchodních korporacích. Současně se zvyšuje úloha stanov bytového družstva ve věci úpravy práv a povinností z nájmu družstevního bytu. Výslovně se v zákonu stanoví, že práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu jsou součástí členských práv a povinností.