Abeceda pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce – vznik pracovního poměru

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat (i) druh práce, (ii) místo výkonu práce, (iii) den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení.

Zaměstnavatel může od uzavřené pracovní smlouvy odstoupit v případě, že zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne o této překážce nedoví. Odstoupení od pracovní smlouvy musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží – to znamená, jako by nebylo.

Pracovní poměr vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

Pracovní smlouva má obsahovat údaje o právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru. Pokud tyto informace nejsou součástí textu pracovní smlouvy, musí zaměstnavatel nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnanci sdělit tyto informace:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,

c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,

d) údaj o výpovědních dobách,

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,

g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

Pokud pracovní poměr trvá méně než jeden měsíc, tak povinnost informovat zaměstnance nevzniká.

Informaci jako je (i) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,(ii) údaj o výpovědních dobách, (iii) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení lze nahradit odkazem na uzavřenou kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

Zaměstnanec při nástupu do práce musí být seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy, které se vztahují k bezpečnosti práce a které musí při práci dodržovat. Dále musí být zaměstnanec seznámen s kolektivní smlouvou, je-li uzavřena a s vnitřními předpisy.