Abeceda pracovněprávních vztahů – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou upraveny v ustanoveních § 74 – § 77 zákoníku práce. Na základě těchto dohod je zakládán pracovněprávní vztah. Zaměstnanec v souladu s uzavřenou dohodou koná pro zaměstnavatele závislou práci. Vztahy vzniklé z uzavřených dohod jsou vedle pracovního poměru základním pracovněprávním vztahem.

 

Obecné ustanovení k dohodám § 74

Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Zaměstnavatel vůči zaměstnanci však musí plnit svou primární povinnost, a to přidělovat mu práci.

 

Dohoda o provedení práce § 75

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

 

Dohoda o pracovní činnosti § 76

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. To znamená, že rozsah stanovené týdenní pracovní doby může být při 40 hodinové pracovní době maximálně 20 hodin. Je-li pracovní doba u zaměstnavatele stanovena na 37,5 hodiny týdně, činí rozsah maximální týdenní pracovní doby 18,75 hodin.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena. Vyrovnávací období je v délce 52 týdnů.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny (i) sjednané práce, (ii) sjednaný rozsah pracovní doby, (iii) doba, na kterou se dohoda uzavírá.

 

Společné ustanovení § 77

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Na uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se nevztahuje následující úprava v zákoníku práce: (i) převedení na jinou práci a přeložení, (ii) dočasné přidělení, (iii) odstupné, (iv) pracovní doba a doba odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, (v) překážky v práci na straně zaměstnance, (vi) dovolená, (vii) skončení pracovního poměru, (viii) odměňování, s výjimkou minimální mzdy, (ix) cestovní náhrady.

Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat na základě smlouvy nebo stanovit vnitřním předpisem.

U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena právní úprava týkající se dočasné pracovní neschopnosti a překážek na straně zaměstnavatele.

Není-li sjednán způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné ho zrušit (i) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, (ii) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, (iii) okamžitým zrušením. Okamžité zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

V současné době se připravuje další novelizace zákoníku práce, která se také dotkne ustanovení týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na dohody o pracovní činnost by se podle nově navrhovaného měly vztahovat ustanovení např. o dovolené. Taková změna je jednoznačně ve prospěch zaměstnanců a je odbory podporována. Uvidíme však jak vše dopadne při jejím schvalování v parlamentu.