Abeceda pracovněprávních vztahů – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnavatel má možnost mimo uzavírání pracovních poměru se zaměstnanci, uzavírat také, tzv. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tato problematika je upravena v zákoníku práce v ust. §74 až § 77. Pravidla pro uzavírání těchto dohod jsou následující.

 

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

 

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. To znamená, že je-li pracovní doba 40 hodin týdně, rozsah sjednané pracovní doby nesmí být vyšší než 20 hodin týdně.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena. Toto období může nejdéle však trvat 52 týdnů.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

 

Společné ustanovení k oběma dohodám

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje právní úprava zákoníku práce pro výkon práce v pracovním poměru. To však neplatí, pokud jde o následující (i) převedení na jinou práci a přeložení, (ii) dočasné přidělení, (iii) odstupné, (iv) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, (v) překážky v práci na straně zaměstnance, (vi) dovolenou, (vii) skončení pracovního poměru, (viii) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, (ix) cestovní náhrady.

Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat. Toto lze také stanovit vnitřním předpisem. U obou dohod musí však být vždy dodržena úprava týkající se omluvy nepřítomnosti v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit následujícím způsobem:

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením.

Okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.