Abeceda pracovně-právních vztahů podle zákoníku práce: Změny pracovního poměru – přeložení, dočasné přidělení a společná ustanovení pro změny pracovního poměru

přeložení (§ 43)

Do jiného místa výkonu práce, než které bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné zaměstnance přeložit pouze s jeho souhlasem. Takové přeložení může být realizováno jen v rámci zaměstnavatele a pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba

Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá příslušný vedoucí zaměstnance organizační složky nebo útvaru, kam byl zaměstnanec přeložen. Vedoucí zaměstnanec práci zaměstnance organizuje, kontroluje a řídí.

dočasné přidělení (§43a)

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.

Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci pracovní úkoly zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

Pracovní a platové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

O dočasném přidělení sepíší mezi sebou zaměstnavatelé dohodu. V dohodě musí být uvedeno (i) název zaměstnavatele, (ii) den, kdy dočasné přidělení vznikne, (iii) druh a místo výkonu práce, (iv) doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí patnácti dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.

odpadnutí důvodů pro převedení na jinou práci (§ 44)

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

Po odpadnutí důvodů pro přeložení nebo převedení se v pracovním poměru obnovují dosavadní práva a povinnosti pro dosažení právní jistoty zaměstnance.

převedení nebo přeložení na doporučení lékaře (§ 45)

Zaměstnanec může požádat o převedení na jinou práci nebo pracoviště (popř. do jiného místa), pokud podle doporučení lékaře (poskytovatele pracovnělékařských služeb) není pro něj vhodné, aby konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti. Zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti.

Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

Pokud provozní možnosti neumožňují převedení zaměstnance, nemusí být jeho žádosti vyhověno. Vždy záleží na výsledku posouzení zdravotního stavu zaměstnance ve vztahu k vykonávané práci. Závěry lékařského posudku jsou pro zaměstnance a zaměstnavatele závazné.

projednání s odbory (§ 46)

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací.

Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

Zaměstnavatel může jednostranně převést zaměstnance na jinou práci, pokud to připouští zákon, což je možné pouze v případech, které jsou uvedeny v rubrice Abeceda pracovněprávních vztahů v článku s názvem „Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci“. Nemůže se jednat o libovolné převedení.