Stanovisko – 9b čerpání FKSP

Stanovisko Odborového svazu zaměstnanců pošt, telekomunikací a novinových služeb k aplikaci ust. § 9b vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu sociálních a kulturních potřeb (dále jen „vyhláška“), v kolektivní smlouvě uzavřené se státním podnikem – Česká pošta, s.p. na léta 2011-2013

V souladu s přechodným ustanovením – § 16 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, stále na státní podniky dopadá právní úprava daná vyhláškou č. 310/1995 Sb.

Citace § 9b – Příspěvek odborové organizaci

„ Z fondu lze poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele, na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Způsob poskytování příspěvku a jeho výše se stanoví v zásadách pro používání fondu.“

Zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) jsou stanoveny přílohou č. 3 ke Kolektivní smlouvě České pošty, s.p. na léta 2011 – 2013.

V části III. označené „Podmínky čerpání jednotlivých paragrafů vyhlášky“, § 9b Příspěvky odborové organizaci, šestý odsek, je uvedeno, že lze čerpat prostředky pro úhradu cestovních nákladů členům odborové organizace.

Mezi cestovní náklady neboli výdaje se dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zahrnuje také stravné. Jeho úprava je uvedena v ust. § 163, kdy toto ustanovení je zahrnuto v hlavě II, díl 1 zákoníku práce, který upravuje poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě.

Pokud tedy zaměstnavatel proplácí pouze část výdajů vzniklých v souvislosti s pracovní cestou např. pouze jízdné a nikoli stravné, je jeho postup v rozporu s uzavřenou Kolektivní smlouvou a se zákoníkem práce.

Z argumentace zaměstnavatele, že z FKSP není možné hradit „jídlo“ není zřejmé, o jaké ustanovení vyhlášky či zákona toto své tvrzení opírá.

S ohledem na výše uvedené odkazy na zákoník práce a uzavřenou Kolektivní smlouvu konstatujeme, že stravné je součástí cestovních náhrad, jakožto prokazatelných nákladů odborové organizace, kdy zaměstnavatel se zavázal k jejich úhradě právě na základě uzavřené Kolektivní smlouvy.