SERVIS PRO ČLENY09. – 10. listopadu 2017

09. – 10. listopadu 2017 – Společné setkání P KOV TELCO se slovenskými kolegy z Odborového zväzu Telekom V rámci společného jednání došlo zejména k výměně zkušeností mezi oběma „svazy“. Celé setkání se neslo v přátelském duchu. Závěrem bylo konstatováno, že společná setkání jsou důležitá pro obě strany.

10. listopadu 2017

10. listopadu 2017 – OS ZPTNS – Redakční rada časopisu PTN ECHO Redakční rada PTN ECHO se věnovala přípravě 4. čísla časopisu PTN ECHO. Vyhodnotila články a příspěvky zaslané našimi členy, které jistě přispějí k celkovému oživení časopisu.

9. listopadu 2017

9. listopadu 2017 - TELCO – 5. jednání P-KOV TELCO P-KOV TELCO se zabýval přípravou na společné jednání se slovenskými kolegy z Odborového zväzu Telekom. V dalších bodech jednání se P-KOV zabýval problematikou mezd ve firmách Cetin a O2, došlo k porovnání a vyhodnocení výsledků průzkumu spokojenost zaměstnanců obou firem, informace o sídle firmy Cetin. Jednání se účastnila i Bc. Jindřiška Budweiserová, předsedkyně svazu, která seznámila členy s aktuálními informacemi jak z Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, informace z ČMKOS a dalšími.

8. listopadu 2017

8. listopadu 2017 – OS ZPTNS - 5. jednání Rady OS ZPTNS Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého jednání Rady, aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a informace o základních organizacích OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS schválila návrh rozpočtu OS ZPTNS na rok 2018 a doporučila Zastupitelstvu OS ZPTNS navrhovaný rozpočet schválit. Rada OS ZPTNS projednala a schválila organizaci 3. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS (23. 11. 2017) a hlavní body jeho programu. Rada OS ZPTNS schválila Harmonogram jednání a hlavní projednávanou problematiku Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS pro rok 2018. Rada OS ZPTNS schválila vyloučení ZO OS ZPTNS Česká pošta, s. p. Obvod Prostějov z členství v Odborového svazu ZPTNS pro dlouhodobé porušování Stanov OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS schválila přistoupení nové ZO do Odborového svazu ZPTNS, a to „ZO OS ZPTNS GEMINI“ ze společnosti NOVARTIS. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informace z oblasti BOZP, informace o rekreaci na Černém Mostě a zprávy ze zahraničních cest. Informace z ČMKOS (Problematika přetěžování zaměstnanců a vliv na vývoj dlouhodobé pracovní neschopnosti, Vývoj míry inflace v ČR v roce 2017 a její prognóza na rok 2018, Přehled vývoje členské základny ČMKOS, Počet delegátů VII. sjezdu ČMKOS, Návrh statutu ČMKOS Rada OS ZPTNS). Rada OS ZPTNS schválila nominaci delegátů OS ZPTNS pro VII. sjezd ČMKOS (27. a 28. 4. 2018), a to kolegyně a kolegy: Vlastimila Filipská, Jaroslava Fišerová, Stanislav Kačer, Bohumila Mäsiarová, Petra Tůmová, Josef Zedník a jako náhradníky Hanu Gistingerovou, Hanu Kelčovou a doporučuje Zastupitelstvu OS ZPTNS navrhované delegáty ke schválení.

30. října 2017

30. října 2017 – Česká pošta - 11. jednání P-KOV ČP Po schválení programu jednání se P KOV zabýval odborovými otázkami a informacemi o současné situaci a jednáních. Informace o konání Mezinárodní konference poštovních odborů ze střední a východní Evropy (19. - 21. 10. 2017 v Praze), kde bylo přijato i prohlášení k situaci poštovnictví v Evropě. Informace o přípravě Vánočního koncertu pro bývalé zaměstnance na Žofíně (19. 12. 2017). Informace o Nadaci České pošty a poděkování Nadaci za pomoc zaměstnanci v obtížné životní situaci. V bloku informací z regionů - závažný problém s nedostatkem zaměstnanců, velká fluktuace nejen v provoze, ale i v administrativě. Zaměstnanci si hledají uplatnění jinde, především pro zajištění lepších mzdových a pracovních podmínek. Zvyšující se tlak na zaměstnance, zvyšující se počet stížností na nedoručené zásilky. Nedostatek zaměstnanců na roznos letáků se řeší formou brigádníků. Problém s velkým množstvím balíků z Číny, SPU se neobejde bez výpomoci a jsou vyzýváni zaměstnanci pracující administrativě, a byli osloveni i bývalí zaměstnanci-důchodci. Velice vážná situace je ve stavu doručovatelů (výpovědí doručovatelů). Informace ze státního podniku NAKIT - mimořádné volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady, jednání se zástupci státního podniku NAKIT a odborů, za účasti předsedkyně OS. Ochranná pracovní obuv bude testována vybranými zaměstnanci po dobu ½ roku před vlastním výběrovým řízením, které proběhne v roce 2018. Mystery Shopping tyto kontroly mají sloužit pro zlepšení řízení na pracovištích a ke zlepšení prezentace České pošty vůči veřejnosti (výstupy z nich bez dopadů na zaměstnance, tj. ani postihy). Hosté jednání - Ing. Ivan Feninec a Mgr. Bc. Rafael Ferenc - informovali o situaci v České poště a reagovali na otázky z minulého jednání (k řešení dopravních nehod, akceptování požadavku P KOV na dovybavení dopravních techniků vestami s reflexními bezpečnostními prvky pro dispečery a podobné profese obdrží vybavení od firmy, dále pak nástupy zaměstnanců do pracovního poměru smlouvu lze uzavřít kdykoliv, dlouhodobé problémy s přijímáním nových zaměstnanců, hlavní problémem je udržení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu. Firma se dlouhodobě potýká s fluktuací, což souvisí přímo se situací na trhu práce i vlivem klesající nezaměstnanosti. U některých typových pozic (řidič, doručovatel, ale i zaměstnanec přepážky) je obtížné pracovníka sehnat. V současné době ČP poptává cca 3 000 brigádníků a cca 800 neobsazených míst. Projekt „Přátelská pošta“ – zaměstnanci obdrželi obrázkové manuály, jak se chovat nejen ke klientovi. Zhotovení takového manuálu muselo být finančně dosti nákladné, zaměstnanci vnímají tento manuál jako nadbytečně podrobný (řeší se i naprosté základy chování na pracovišti). Zásilky balíků z Číny – jsou delší dobu pro zaměstnance problémem (začíná od třídících uzlů, končí záležitostí samotného doručení). P KOV žádá o informaci, jak bude do budoucna řešeno, neboť se očekává, že zásilky budou přibývat a provoz bude stále více zahlcen.

25. září 2017

25. září 2017 – Česká pošta - 10. jednání P-KOV ČP Zhodnocení akce pořádané ČMKOS „Konec levné práce“ v Aréně Sparta 14. 9. 2017 (za OS ZPTNS účast cca 70 členů). Na programu byly odborové otázky, pravidelné informace o současné situaci a jednáních. Česká pošta projednává strategii pro léta 2018–2020. Informace o organizačních změnách v rámci ČP, které jsou bez negativního dopadu do zaměstnanosti (v souvislosti s datovými schránami generuje tak zřízení 10–15 pracovních míst). Česká pošta vydala novou Stejnokrojovou směrnici (účinnost od 1. 9. 2017), informace o výběrovém řízení na zajištění Zimních sportovních her zaměstnanců ČP. Na jednání se mj. řešila problematika ochranné pracovní obuvi, problematika Mystery Shopping (musí být včasná informace o výsledku pro hodnoceného zaměstnance), prověrky BOZP roku 2017, problematika a řešení škod při dopravních nehodách (jak se postupuje, náměty a požadavek na firmu dovybavit dopravní techniky, v rámci poskytování OOPP, vestou s reflexními bezpečnostními prvky a logem České pošty pro snadnou identifikaci zaměstnanců při nehodách). Nejvážnějším problémem v České poště je nedostatek zaměstnanců, problémy s neobsazenými pracovními místy, přetěžování zaměstnanců a následné odchody zaměstnanců od firmy. Vstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců zajišťované smluvním partnerem jsou nepružné, systém s dlouhými lhůtami, překážka při přijímání nových kolegů. Dalším problémem při přijímání nových zaměstnanců se jeví termíny nástupů a případný zájemce o pracovní příležitost u České pošty nečeká a hledá pracovní příležitost jinde (pouze ve dvou termínech, a to k 1. a k 15. dni měsíce) P KOV České pošty se zabýval strategií a přípravou mzdového vyjednávání pro rok 2018 s přihlédnutím především na mzdové podmínky zaměstnanců a celkovou situaci České pošty. Hosty jednání byli zástupci zaměstnavatele - Ing. Ivan Feninec a Mgr. Bc. Rafael Ferenc - aby poskytli aktuální informace z České pošty a odpověděli na otázky z minulého jednání (např. vyhodnocení poskytování výkonové mzdy zaměstnancům s tarifní mzdou za I. pololetí 2017 má - pozitivem je zvyšující se trend přiznané a vyplacené výkonové mzdy v rámci hodnoceného období a nevyplacené prostředky z VM budou použity na mimořádné odměny a odměny za vánoční provoz, o přípravě výběrového řízení na zajištění služeb v oblasti pracovně lékařské služby). P KOV České pošty navrhla Radě OS ZPTNS vyloučení Základní organizace České pošty Prostějov z OS ZPTNS, a to pro opakované neplnění povinností vyplývajících ze STANOV Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb.

15. září 2017

15. září 2017 – Česká pošta - Mimořádné jednání P-KOV ČP Projednání návrhu nového přepisu - „Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu výkonové mzdy pro zaměstnance s tarifní mzdou“ na základě připomínek P KOV České pošty. P KOV při projednávání sledoval záměr, aby se nezhoršily podmínky pro zaměstnance s výkonovou mzdou, ukazatele byly konkrétní, splnitelné a hodnotitelné. Podařilo se vyjednat technická upřesnění, byly změněny a strukturovány připomínkované individuální ukazatele. Taktéž bylo dohodnuto, že předpis bude obsahovat Minimální (základní) tarifní mzdu u jednotlivých typových pozic Během projednávání nebylo výslovně dosaženo shody u ukazatele splnění plánu výnosů ve váze 50 % výkonové mzdy u vedoucích zaměstnanců a jejich zástupců v PS, vedoucích oddělení v provozu a v oddělení přepážek. P KOV požádal o přehled nakládání s nevyplacenými prostředky výkonové mzdy.

13. a 14. září 2017

13. a 14. září 2017 – OS ZPTNS - 4. jednání Rady OS ZPTNS Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS. Rada vzala na vědomí aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a dále informace o základních organizacích OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS byla seznámena s hospodařením a čerpáním rozpočtu OS ZPTNS za I. pololetí 2017. V bodě různé - informace z oblasti BOZP, zpráva ze zahraniční cesty. Rada obdržela rovněž materiály z ČMKOS (Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2016, Informace o činnosti RROS ČMKOS v roce 2016, Rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu na činnosti BOZP v roce 2017 a smlouva s MPSV, Zpráva o činnosti Právního a sociálně-ekonomického oddělení a LR ČMKOS, 6. Sněmu ČMKOS, včetně Prohlášení Sněmu, Odbory v regionech v roce 2017 a Analýza zaměstnanosti a postoj ČMKOS). 8. září 2017 – OS ZPTNS – Redakční rada časopisu PTN ECHO Redakční rada PTN ECHO se zabývala přípravou 3. čísla časopisu PTN ECHO. Je nutné, aby se do „přípravy“ časopisu aktivně zapojilo pokud možno, co nejvíce našich členů, a pozvali tak svými články čtenáře do svých regionů. Časopisu prospějí aktuální příspěvky o veškerém dění (nejen články, ale i fotografie).

28. srpna 2017

28. srpna 2017 – Česká pošta – 9. jednání P-KOV ČP Informace o průběhu společného jednání odborových organizací se zaměstnavatelem 2. 8. 2017 (informace pana GŘ – především nutnost financí pro ČP, výběrové řízení na udělení poštovní licence od roku 2018, dále informace pana ředitele Sekce bezpečnosti (k 1. 7. 17 nová směrnice upravující postupy v případech neoprávněně vyplacených peněz, dále otázka bezpečnosti zaměstnanců, svozy peněz, pitný režim a další). Činnost SI BOZP vedoucí ke zlepšení pracovního prostředí a dobré propagace odborů - nevyhovující pracovní prostředí na poště Bystřická, kdy součinnost SI BOZP přispěla k řešení stavu prostor pošty jako podpůrný argument pro schválení investičního záměru v rámci ČP). Kontroly Mystery Shopping (profesní chování a kultura jednání zaměstnanců. Kontrolní nástroj by měl sloužit jako zpětná vazba pro zaměstnavatele a výsledky kontrol by měly sloužit především ke zlepšení řízení na jednotlivých pracovištích a neměly by vést k perzekuci zaměstnanců). Přehled „Čerpání FKSP za období 1 až 6/2017“. Otázka pitného režimu zaměstnanců ČP (preferujeme stávající režim poskytování ochranných nápojů zaměstnancům). Informace z regionů: Nespokojenost zaměstnanců z nepreferovaných profesních skupin, kteří nebyli zahrnuti do mzdového nárůstu v posledních dvou letech. Nejzásadnější problém je nedostatek zaměstnanců, jejich přetěžování, přepracovanost, nedostatek času pro osobní a rodinný život. Problémy s fluktuací jsou trvalého charakteru. Odchody zaměstnanců a zkušených vedoucích od České pošty. Stížnosti a nespokojenost i řidičů, kterých je nedostatek. Oblast BOZP – zcela nevyhovující stav pošty Modlany (rozsáhlá plíseň), kdy musela být pošta po kontrole hygienické stanice až do odvolání uzavřena. Zásluhou zástupců našich odborů, kteří se zúčastňovali prověrek BOZP a poukázali na pracovní podmínky ohrožující bezprostředně zdraví zaměstnanců, byla situace urychleně řešena. Na základě zjištění zdravotní závadnosti pracovního prostředí byli jednotliví pracovníci podrobeni zdravotní prohlídce. Za Českou poštu byli na jednání hosty Ing. Ivan Feninec, Ing. Helena Kricnerová a Mgr. Bc. Rafael Ferenc. Odpověděli na otázky z minulého jednání (prověření předávání stravenek – byl předložen přehled a podáno vysvětlení, k otázce benefitů pro zaměstnance – veškeré informace jsou zveřejňovány v Poštovních novinách, formou „příbalového“ letáčku ke stravenkám, připravuje se vydání brožurky a informace jsou dostupné také na intranetu ČP). Na dotaz předsedkyně P-KOV, zda firma je v režimu „úsporného programu“ v personální oblasti i přesto, že se potýká s nedostatkem zaměstnanců, zástupci zaměstnavatele uvedli, že není známo, že by takovýto program existoval. Situace je ale taková, že ve firmě je vysoká nemocnost, je třeba v souladu s plánem čerpat dovolená a provoz firmy je tak často zajišťován brigádníky. Na trhu práce aktuálně zaměstnavatel poptává 570 pracovních pozic. K tomuto faktu P-KOV jen dodává, že opakovaně zaměstnavatele upozorňuje na tuto závažnou situaci. Předsedkyně P-KOV zaslala dopis zaměstnavateli týkající se výběrového řízení nákupu pracovní obuvi. Zmínila, že by nemělo být bráno v úvahu pouze ekonomické hledisko - pro ČP prioritní, ale i komfort zaměstnanců při používání OOPP. Vyjmenovala argumenty o nevhodnost stávající obuvi (boty jsou těžké a nepoddajné, tlačí v oblasti paty a kolem kotníku, jsou neprodyšné, potí se v nich nohy, následně se tvoří puchýře, dokonce i plísně. Boty jsou nevhodné při řízení AKU tahačů a vysokozdvižných vozíků). Zdravotní problémy při nošení této pracovní obuvi jsou doloženy lékařskými potvrzeními. Komise OOPP České pošty - P-KOV jmenoval do komise svého zástupce kolegu Karla Koukala a Ivana Homolu, jako zástupce a žádá zaměstnavatele, aby tato komise obnovila svoji činnost. Návrh nového předpisu „Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu výkonové mzdy pro zaměstnance s tarifní mzdou“ – 15. 9. 2017 bude jednání k problematice, kdy zástupci HV šířeji odprezentují návrh předpisu (zdůvodnění a vysvětlení záměru, co se mění oproti stávajícímu stavu, co je zahrnuto v jednotlivých ukazatelích, faktický dopad na strukturu výkonové mzdy). Zásadní připomínkou P-KOV k novému návrhu je celkové snížení procenta výkonové mzdy.

17. srpna 2017

Výzva k řešení neúnosné mzdové situace techniků dopravy a ostatních THP pracovníků v dopravě ČP, s.p.

Vážený pane řediteli, jménem techniků dopravy a ostatních THP pracovníků v dopravě ČP, se na Vás obracíme se žádostí o urychlené řešení naší mzdové situace a především, dle našeho názoru, dlouhodobě nespravedlivé navyšování mezd v České poště. Celoročně zabezpečujeme provoz, podporu a servis na našich pracovištích pro depa a přepravu a to často v počtu jednoho pracovníka na depo (okres), což následně činí problém při čerpání dovolených a při zástupech. Velké přejezdové vzdálenosti, dlouhodobé přesčasy, nedostatek pracovníků, to vše se výrazně podepisuje na naší práci. Přesto ji vykonáváme s maximálním nasazením a se snahou pružně a bezodkladně řešit problémy s vozidly v provozu. Jen těžko si lze představit, jak by bez této snahy fungovala činnost dep a přepravy. Cítíme se plnohodnotnými zaměstnanci a domníváme se, že naše práce je stejně důležitá jako práce zaměstnanců přepážek, řidičů a doručovatelů. Zatímco jejich mzdy v posledních letech rostly o cca 5%, v případě THP pracovníků to činí necelé 1%. Cítíme jako krajně nespravedlivé, že některým skupinám zaměstnanců se firma snaží dlouhodobě navyšovat mzdy a ostatní neřeší. Navíc se tak děje v době, kdy se v celé ČR pohybuje nárůst mezd téměř o 10% a nabídka pracovních míst pro THP pracovníky v dopravě roste. Domníváme se, že jsme nedílnou a potřebnou součástí poštovního týmu a nevidíme důvod, proč by měla být naše práce i nadále podhodnocována a nemělo by u nás docházet k navýšení mezd jako u ostatních pozic. Nebo opravdu považujete THP pracovníky za nedůležitou a druhořadou sortu zaměstnanců? S ohledem na výše uvedené vyzýváme vedení České pošty, aby neprodleně začalo řešit problémy s podhodnocením mezd techniků dopravy a ostatních THP pracovníků v dopravě. Žádáme, aby další zvyšování mezd probíhalo ve stejné výši, jako u ostatních zaměstnanců ČP a zároveň požadujeme záruku, že při příštím zvyšování mezd již nebudou THP zaměstnanci druhořadou sortou. Také požadujeme přezkoumání rozložení a případné posílení pracovišť s přihlédnutím k počtu vozidel, dopravní dostupnosti a efektivitě projezdů. S touto výzvou jsme se obrátili na naše zástupce v P-KOV a pověřili je, aby ji předali vedení České pošty a učinili potřebné kroky k naplnění našich výše uvedených požadavků. Domníváme se, že jsme všichni zaměstnanci jedné firmy, kde každou pracovní pozici lze považovat za plnohodnotnou. I z tohoto důvodu považujeme naše požadavky za oprávněné. S pozdravem technici dopravy a ostatní THP pracovníci v dopravě ČP, s. p.

Výzva k řešení neúnosné mzdové situace techniků dopravy a ostatních THP pracovníků v dopravě ČP, s.p..pdf

31. července 2017

31. července 2017 – Česká pošta – 8. jednání P-KOV ČP Výplata mimořádné odměny zaměstnancům s tarifní mzdou z prostředků kompenzace nákladů univerzální služby za léta 2013 a 2014 za měsíc červenec 2017. Metodický pokyn Poptávkové řízení (od 1. 7. 2017). Zákon o státním rozpočtu na rok 2018 (navýšení mezd pro zaměstnance ČP z kompenzace nákladů na základní služby let 2013 a 2014, kdy Usnesením vlády byla ČP přiznáno 800 mil. Kč, splatných během let 2018, 2019, 2020). Organizační změny v České poště. Činnost SI BOZP vykonávaná na základě podnětů z regionů (kontrolní činnost s důrazem na splnění legislativních povinností v oblasti BOZP a propagace odborové činnosti nejen v oblasti bezpečnosti práce). Informace ze stejnokrojové a škodní komise. Česká pošta má vlastní YouTubový kanál. Další z novinek České pošty je možnost sdělení zážitků z dovolené pomocí mobilní aplikace (Pohlednice On-line, prostřednictvím zasláno České pošty 500 tis. pohlednic). Soutěž „Fotografie, to je jen okamžik“ (výsledky jsou uveřejněny na: https://www.facebook.com/oszptns/. Ceny prvním třem nejlepším byly již předány). Aktuální informace o Nadaci ČP „Pošťáci pošťákům“(počet přispěvatelů, částka na kontě a další). Informace z regionů (Prověrky BOZP r. 2017, dále přetrvávající problémy s neobsazenými pracovními místy a posun v prioritách, kdy lidí již neřeší otázku odměňování, ale preferují slušné pracovní podmínky, odcházejí nikoliv za penězi, ale kde jsou jim nabízeny přijatelnější pracovní podmínky). Velké problémy s fluktuací. Informace o návštěvě pana premiéra ČR a pana generálního ředitele ČP v Brně a okruh otázek (problematika mezd, fluktuace, pracovní podmínky, kvalita poskytovaných služeb, finanční prostředky a další). Návrh nového předpisu „Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu výkonové mzdy pro zaměstnance s tarifní mzdou“ (předpis nebude vydán od 1. 9. 2017, ale až od 1. 1. 2018). Hosty jednání - Ing. Ivan Feninec, Ing. Helena Kricnerová a Mgr. Bc. Rafael Ferenc, jako zástupci zaměstnavatele. Vyjádřili se k otázkám z minulého jednání. K žádosti P-KOV o zpracování daňových přiznání zaměstnancům, kteří utrpěli pracovní úraz, bylo sděleno, že na požádání zaměstnance lze v těchto případech pomocí (postup bude upřesněn). K žádosti P KOV ČP o prověření postupu při výplatě náhrady ztráty na výdělku u pracovních úrazů (z celkového počtu 413 případů bylo předáno k vyplacení 155, nevyřízeno 241 případů - chybí podklady a především potvrzené formuláře o příčinné souvislosti dočasné pracovní neschopnosti s pracovním úrazem, 17 nebylo vyřízeno z jiného důvodu. Průměrná délka vyřízení je 2,5 měsíce. K žádosti P KOV o monitorování případů, kdy přísluší příplatek za ztížené pracovní prostředí při dělené směně v souvislosti nařízením vlády, bylo řečeno, že takové případy nejsou v rámci ČP indikovány, ale přesto budou průběžně sledovány. K otázce benefitů pro zaměstnance ČP se zaměstnavatel snaží posílit informační kampaň (vydá brožuru s přehledem veškerých dohodnutých benefitů v České poště ve spolupráci s odbory). P KOV žádá též o aktualizovaný přehled rekreačních zařízení České pošty. Nedostatek pracovních sil a vánoční provoz – Česká pošta se připravuje na toto období především v personální oblasti a už nyní poptává na trhu práce brigádníky. P KOV opakovaně upozorňuje zaměstnavatele na vážnou situaci v provozu z důvodu nedostatku zaměstnanců, což už dlouhodobě způsobuje nadměrný stres a vypjaté situace na pracovištích.

28. června 2017

28. června 2017 – Česká pošta - 7. jednání P-KOV ČP Schválení programu a zápisu z minulého jednání. Odborové otázky a pravidelné informace o současné situaci a jednáních (inflace, nezaměstnanost, evidenční listy a kontrola odvodu členských příspěvků). Organizační změny – pošty „50“, Stejnokrojová komise - informace o oplnění sortimentu stejnokrojů, doplnění zástupce P-KOV ve výběrové komisi - Jaroslava Fišerová. Problematika sporných výplat – předsedkyně P-KOV řešila s právním oddělením ČP, jak bude postupováno v případech, kdy zaměstnanec pochybil, ale je znám neoprávněný příjemce. Postup je se zaměstnavatelem projednán, proběhl zkušební provoz v Praze, bude vydán vnitřní předpis. Zákon o státním rozpočtu – díky P KOV ČP se podařilo zajistit navýšení mezd pro zaměstnance ČP z kompenzace nákladů na základní služby let 2013 a 2014. Usnesením vlády byla České poště přiznána částka ve výši 800 mil. Kč za uvedené období, splatná během let 2018, 2019 a 2020. Pošta Partner - k 1. 6. 2017 funguje 345 pošt Partner (provozovateli jsou převážně obce), nový systém telefonní sítě v ČP (IP telefonie – výrazně sníží náklady na telefonní služby). Soutěž „Fotografie, to je jen okamžik“ byla ukončena 20. června 2017 ve 22:00 hodin. Vítězem se stal pan Karel Chytil z Prahy. Zhodnocení průběhu Letních sportovních zaměstnanců České pošty (náročná organizace, skvělý průběh her, příjemná a přátelská atmosféra, dobré sportovní výkony a poděkování kolegyni Martě Matykové a kolegovi Karlu Koukalovi). Nadace České pošty „Pošťáci pošťákům“ určená jako pomoc zaměstnancům České pošty a jejich rodinným příslušníků v tíživých situacích (přispívají i sami zaměstnanci, též byl schválen příspěvek od zaměstnavatele ve výši 1,5 mil. Kč. Pro možnost příspěvků od zaměstnanců jsou možné srážky ze mzdy a na všech regionech byly zřízeny pokladničky). Aktuálně byly z nadačního fondu poskytnuty dvě výpomoci, které žadatelům částečně ulehčí situaci. Závěrem je potřeba zdůraznit, že činnost nadace je naprosto transparentní. Informace z regionů (Čerpání rozpočtu FKSP na jednotlivých regionech, Prověrky BOZP roku 2017 a opakující se závady. Mzdový nárůst od 1. 4. 2017 a mimořádné odměny – převážně spokojenost a i někteří vedoucí zmínili i zásluhu odborů. Nutno zvyšovat mzdy i v nepreferovaných skupinách, aby se zde nezvýšila fluktuace. Stále se řeší nedostatek zaměstnanců. Informace o NAKITu (převod zaměstnanců na odměňování v rámci tarifních mezd, smluvní mzdy jen u manažerů, nové smlouvy na projekty, na služby pro Českou policii - za výhodnějších podmínek). Zástupci zaměstnavatele, Mgr. Viera Maňásková a Mgr. Bc. Rafael Ferenc, poskytli aktuální informace z České pošty a odpověděli na otázky z minulého jednání (Úprava pravidel pro výplatu mimořádné odměny zaměstnancům s TM z prostředků kompenzace nákladů univerzální služby za léta 2013 a 2014 - byla s P-KOV projednána a zaměstnavatel bude podle nich postupovat. Dále Metodický pokyn pro poptávkové řízení (pravidla pro poptávkové řízení v rozsahu 50-300 tis. Kč, tzn. i realizaci akcí hrazených z FKSP). Zpracovává se strategie České pošty pro léta 2018 – 2020, a to včetně odměňování zaměstnanců. Žádost P-KOV o zpracování daňových přiznání zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz – zaměstnavatel sdělil, že dle zákona nesmí daňové přiznání vyhotovit, ale P-KOV se domnívá, že zákon to nezakazuje, pouze zaměstnavateli to neukládá, a znovu žádá o přehodnocení. P-KOV požádal zaměstnavatele též o prověření postupu při výplatě náhrady ztráty na výdělku u pracovních úrazů. Jedná se o prvních 14 dnů, kdy u dočasné pracovní neschopnosti platí zaměstnavatel náhradu mzdy. V případě pracovního úrazu by zaměstnanec za prvních 14 dnů měl dostat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, neboť zaměstnavatel zná veškeré údaje pro tuto výplatu, tedy na rozdíl pro výplatu náhrady ztráty na výdělku v době, kdy zaměstnanec pobírá nemocenské a zaměstnavatel potřebuje podklady od správy sociálního zabezpečení.

20. června 2017

20. června 2017 - TELCO – 4. jednání P-KOV TELCO V rámci jednání se P-KOV zabýval převodem cca 100 zaměstnanců pracovníků z firmy FLM HUAWEI do společnosti CETIN, a.s. Informace o změna odměňování ve společnosti O2 – CC. TESS – převody zaměstnanců od agentur do společnosti O2, a.s. Předsedkyně OS ZPTNS, Bc. Jindřiška Budweiserová, podala aktuální informace nejen ze Svazu, ale k problematice zákoníku práce, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti a další.

7. června 2017

7. června 2017 – OS ZPTNS - 3. jednání Rady OS ZPTNS Po schválení programu 3. jednání Rady OS ZPTNS proběhla kontrola plnění usnesení z minulého jednání. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a dále informace o základních organizacích OS ZPTNS (členská základna a základní odborové organizace, informace z regionů). V bodě různé vzala Rada na vědomí informace z oblasti BOZP, zprávu ze zahraniční cesty. Rada obdržela rovněž informace z ČMKOS (Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2016, Informace o činnosti RROS ČMKOS v roce 2016, Rozdělení finančních prostředků SR na činnosti BOZP v roce 2017 a smlouva s MPSV, Zpráva o činnosti Právního a sociálně-ekonomického oddělení a LR ČMKOS a o průběhu 6. Sněmu ČMKOS včetně Prohlášení Sněmu). Rada OS ZPTNS obdržela ještě materiály z ČMKOS, které byly zaslány přílohou (Odbory v regionech v roce 2017 a Analýza zaměstnanosti a postoj ČMKOS - od doc. Ing. Pavla Janíčka).

24. a 25. května 2017

24. a 25. května 2017 – Česká pošta, 6. jednání P-KOV ČP Odborové otázky a informace o současné situaci a jednáních. Nejdůležitějším bylo společné jednání o mzdách se zaměstnavatelem 3. května a vyjednání další mimořádné odměny pro zaměstnance s tarifní mzdou z prostředků kompenzace nákladů univerzální služby za léta 2013 a 2014 podle návrhu P-KOV ČP (z objemu 200 mil. Kč ve výši 5 170 Kč pro 25 312 zaměstnanců a 4 400 Kč pro 3 652 zaměstnanců). „Den otevřených dveří“ u příležitosti 10. výročí otevření SPU Brno 20. 5. 2017 ve spolupráci s našimi odbory. Akce byla dobře připravena a veřejností kladně hodnocena (příležitostná přepážka s razítkem, komentovaná prohlídka provozu, videoprojekce, historické poštovní vozy z let 1944 a 1985 s výstavou v Muzeu vlakové pošty). Informace o semináři BOZP pořádaném OS ZPTNS ve dnech 17. – 19. 5. 2017 v Berouně. Z oblasti péče o zaměstnance se jednalo o možných připomínkách pro výběrové řízení Stejnokrojová komise, v rámci OOPP pak o možnosti přidělení odlehčené obuvi pro zaměstnance. Předsedkyně P-KOV J. Budweiserová informovala o průběhu 6. Sněmu ČMKOS a Prohlášení Sněmu ČMKOS. Kolega Karel Koukal informoval o Nadaci České pošty „Pošťáci pošťákům“ a o zajištění Letních sportovních her ČP v Nymburce. Informace z regionů, kdy nejčastějším problémem na pracovištích ČP je nedostatek zaměstnanců a vysoká fluktuace, problémy s přijímáním a udržením nových zaměstnanců (nedostatečné finanční ohodnocení, neúměrná zátěž, prodej produktů aliančních partnerů, chybějící kolegové pro stávající věrné poštovní zaměstnance – nic neznamenají peníze, ale důležitý je klid a odpočinek po odpracované směně). Zaměstnavatele na jednání zastupovali Ing. Ivan Feninec a Mgr. Ralf Ferenc. Zhodnotili průběh společného jednání dne 3. 5. 2017, podali informace ke zvýšení TM a VM a navýšení stálých odměn od 1. 4. 2017, informaci k výplatě mimořádné odměny zaměstnancům s tarifní mzdou ve dvou výplatních termínech (se mzdou za červenec a říjen 2017) z prostředků kompenzace nákladů univerzální služby za léta 2013 a 2014.

17. - 19. května 2017

17. - 19. května 2017 – OS ZPTNS, Seminář pro inspektory BOZP a SIPB v Berouně Uskutečnil se seminář pro inspektory BOZP a SIPB pořádaný Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v Berouně v hotelu Grand. Potěšující byla účast téměř 30 inspektorů z řad základních organizací našeho odborového svazu, kteří pak na konci semináře obdrželi osvědčení o účasti a o prokázaných odborných znalostech v rámci rozpravy a testu.

12. května 2017

12. května 2017 – OS ZPTNS, Redakční rada časopisu PTN ECHO Redakční rada PTN ECHO se zabývala přípravou 2. čísla časopisu PTN ECHO. Redakční rada konstatovala, že je třeba vynaložit úsilí, aby se co nejvíce našich členů aktivně zapojovalo do vzniku časopisu svými příspěvky (články, fotografiemi). Pro všechny čtenáře je dobré a dozajista zajímavé vědět, co naše odbory pro lidi dělají, jakým způsobem naše odbory lidem pomohly a zejména jak užitečná je tato práce lidí pro lidi.

24. dubna 2017

24. dubna 2017 - TELCO Ve společnosti CETIN byl dohodnut a po schválení představenstvem uzavřen dodatek ke kolektivní smlouvě, který navyšuje hodnotu stravenek od 1. 7. 2017.

24. dubna 2017

24. dubna 2017 – Česká pošta, 5. jednán P-KOV ČP Pravidelné informace o situaci v České poště i jednáních, přičemž prioritou P-KOV je navýšení tarifních mezd a navýšení stálých odměn pro 25 500 zaměstnanců s tarifní mzdou od 1. dubna 2017, návrh mimořádné odměny pro zaměstnance s TM (bude předmětem společného jednání se zaměstnavatelem dne 3. května 2017). Informace k vyhlášení fotosoutěže OS ZPTNS „Fotografie, to je jen okamžik“ a její pravidla pro členy OS. Informace předsedkyně P-KOV o jednání se zástupci ČP k problematice dynamického nákupního systému ČP v oblasti zajišťování zájezdů našimi koordinátory (zdlouhavá výběrové řízení, platební podmínky, splatnost zálohové faktury apod.). Otázka poskytování stravenek u nerovnoměrně rozvržených pracovních rozvrhů a též pozdní distribuce stravenek v některých regionech. Informace k projektu Pošta Partner (k 1. 4. 2017 funguje 312 pošt Partner, provozovateli bývají obce). Otázka bezpečnosti v České poště, zahájení prověrek BOZP roku 2017 (zástupci odborů v komisích). Konference a nové volby v ZO ČP v příslušných regionech a v neposlední řadě členská základna. V bloku, kdy měli prostor zástupci z regionů, zazněly stížnosti na přetrvávající nedostatek zaměstnanců, na vysokou fluktuaci ve firmě, vyjádřili se i k adaptačnímu procesu, lidé o práci v ČP nemají zájem, jiní od firmy odcházejí. Informace o pracovním úrazu v Lovosicích - zaměstnankyně není našim členem, přesto se jí odbory snažily pomoci, a dávají tak najevo, že mají o lidi starost. Na jednání byli pozváni Ing. Ivan Feninec a Mgr. Ralf Ferenc, kteří zodpověděli některé otázky a též informovali o přípravách pro společné jednání 3. května 2017 (na programu mj. bude návrh mimořádné odměny z prostředků za úhradu nákladů univerzální služby za léta 2013 a 2014 všem zaměstnancům s tarifní mzdou, zvýšení TM a navýšení stálých odměn od 1. 4. 2017, Zásady a rozpočty FKSP roku 2017). P-KOV upozornil na problematiku v oblasti dynamického nákupního systému ČP, kdy je nutné dodržovat dohodnuté postupy, tedy i dobu splatnosti zálohové faktury, a požádal o dohled nad průběhem procesu u zájezdů konaných v červnu. P-KOV požádal o prověření prostředků na očistu, zda je postupováno dle směrnice o OOPP, event. upravit sortiment hygienických prostředků pro některé profese. P-KOV podal návrh pro vyplacení mimořádné odměny ve 2. pololetí roku 2017 s tím, aby došlo ke snížení rozdílu mezi preferovanými a nepreferovanými profesními skupinami (vyplatit jednotnou částku u profesních skupin) a dále k úpravě termínu výplaty těchto odměn. Informace o Nadaci České pošty „Pošťáci pošťákům“ a informace o zajištění Letních sportovních her zaměstnanců ČP v Nymburce.

21. a 22. dubna 2017

21. a 22. dubna 2017 – TELCO, společné setkání předsedů ZOO a členů P-KOV TELCO se zástupci vedení společnosti O2 Czech Republic a.s., a CETIN a.s. V hotelu Rytířsko Ve dnech 21. a 22. dubna 2017 se uskutečnilo setkání členů výborů ZO OS ZPTNS pod hlavičkou firem O2 Czech Republic a CETIN za účasti 40 účastníků z celé republiky. Řešila se problematika odborů v těchto firmách. Členové byli seznámeni se změnami, které nastaly od rozdělení firmy na dvě části a dále s problémy, které P-KOV TELCO projednával s vedením firem, i s tématy, které bylo třeba řešit.

27. března 2017

27. března 2017 – Česká pošta, 4. jednání P-KOV ČP Předsedkyně P-KOV Jindřiška Budweiserová seznámila přítomné s programem 4. jednání P-KOV a po jeho schválení byly na programu pravidelné informace o současné situaci a jednáních. Nejdůležitější pro Českou poštu bylo rozhodnutí vlády o zrušení kompenzačního fondu na úhradu nákladů základních poštovních služeb za roky 2013 a 2014 a slib ČP uhradit v následujících třech letech 800 mil. Kč (z toho 500 mil. Kč bude použito na odměňování zaměstnanců České pošty). Od 1. 4. 2017 dochází ke zvýšení tarifních mezd pro 25 000 zaměstnancům o 2,6 %, což činí 156 mil. Kč v roce 2017. Od 1. 4. do 31. 12. 2017 bude všem tarifním zaměstnancům vyplácena měsíčně odměna v částce 260 mil. Kč (110 mil. nad rámec dohody). P-KOV ČP se zabýval řešením pracovních úrazů zaměstnanců pro lepší informovanost zaměstnanců a hladký průběh odškodnění. Dále se věnoval Stejnokrojové směrnici, Bonusové směrnici a dalším předpisům vydaných zaměstnavatelem. Informace o zákoníku práce a dalších souvisejících zákonech – druhé čtení novely by mělo proběhnout v dubnu. Informace k projektu Pošta/Partner, k 1. 3. 2017 funguje již 295 pošt Partner (provozovateli jsou převážně obce). Nadace České pošty „Pošťáci pošťákům“ – P-KOV ČP schválil finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč pro Nadaci ČP „Pošťáci pošťákům“. Informace z regionů (nedostatek zaměstnanců, vysoká fluktuace a vysoká nemocnost, problém v přijímání nových zaměstnanců, zahájení prověrek BOZP v ČP pro rok 2017, pojednávání Personálního plánu ČP, členská základna, problémy s plánem aliančních partnerů, zátěže v provozech, nespokojenost řidičů). K jednání P-KOV byli pozváni Ing. Ivan Feninec a Mgr. Ralf Ferenc, aby informovali o situaci ve firmě (zvýšení TM a navýšení stálých odměn od 1. 4. 2017, úhrada nákladů univerzálních služeb od státu za roky 2013 a 2014 a jejich použití, Zásady a rozpočty FKSP r. 2017, čerpání z FKSP, neobsazená pracovní místa). 20. dubna 2017 – OS ZPTNS, 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS Schválení programu a zpráva o činnosti od 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání od zástupců subjektů sdružených pod OS ZPTNS (Česká pošta, společnosti O2 CR a CETIN, Vegacom, T–Mobile Czech Republic, NAKIT, Huawei Technologies Czech, Manpower, Teleperformance ČR, Poštovní tiskárna cenin a společnosti distribuce tisku). Zastupitelstvo OS ZPTNS schválilo Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu Odborového svazu poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2016 a vzalo na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS k této zprávě. Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí diskuzní příspěvky.

16. a 17. března 2017

16. a 17. března 2017 – OS ZPTNS, Seminář hospodáři Beroun Seminář na téma Hospodaření a daně základních organizací pořádaný Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Lektorem byla paní Jindřiška Plesníková, autorka několika publikací na dané téma. Seminář, o který byl velký zájem, absolvovalo na 60 účastníků z řad předsedů, hospodářů i členů revizních komisí VZO v působnosti našeho OS. Všem účastníkům semináře byly následně zaslány materiály k dané problematice poskytnuté lektorkou, které jim mohou být užitečné v jejich činnosti. Během semináře proběhlo jednání Revizní komise OS ZPTNS o čerpání rozpočtu svazu za rok 2016.

15. března 2017

15. března 2017 – OS ZPTNS, 2. jednání Rady OS ZPTNS Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci o plnění usnesení ze svého minulého jednání, informace OS ZPTNS o členské základně a jejich ZO a informace z regionů. Rada žádá kolegy, aby zvýšili počet odebíraných výtisků časopisu PTN ECHO a využili časopisu k propagaci našich odborů. Rada OS ZPTNS schválila Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016 a doporučila Zastupitelstvu OS ZPTNS zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2016 schválit. Rada projednala a schválila přípravu a organizaci 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS 20. dubna 2017. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí zprávu o činnosti v oblasti BOZP za rok 2016, zprávy ze zahraničních cest, vyhodnocení dohody se Sdružením na ochranu nájemníků za rok 2016 a v neposlední řadě informace z ČMKOS (Informace o aktuální situaci na trhu práce, postup ČMKOS, Komplexní zpráva o průběhu KV na vyšším stupni a na podnikové úrovni v r. 2016, Stav pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v roce 2015 vč. školních úrazů 2014/2015).

TELCO V rámci jednání byla schválena změna Statutu P KOV TELCO, byly podány aktuální informace ze společnosti O2 a CETIN a projednán rozpočet a čerpání sociálního fondu obou společností.

27. února 2017

27. února 2017 – Česká pošta – 3. jednání P-KOV ČP Odborové otázky a Pravidelné informace o současné situaci a jednáních (evidenční listy a odvody členských příspěvků, nezaměstnanost, inflace). Dopis premiéra Bohuslava Sobotky, kde vyjadřuje podporu uhrazení nákladů na zajištění základních poštovních služeb za roky 2013 a 2014 pro Českou poštu. Dopis předsedkyně P-KOV adresovaný ministru financi ČR Andrejovi Babišovi se žádostí o uvolnění finanční částky na úhradu vynaložených nákladů ČP na zajištění základních poštovních služeb za roky 2013 a 2014, aby minimálně 35 % z této částky mohlo být použito na odměňování zaměstnanců ČP. Informace o nadaci České pošty „Pošťáci pošťákům“, o seminářích pořádaných OS ZPTNS, BOZP a příprava prověrek roku 2017. Zájmem odborů je odstraňování závad z předchozích prověrek a nesmí se podceňovat prevence. Informace z regionů (nedostatek zaměstnanců, fluktuace, vysoká nemocnost a zvyšování zátěže pro stávající zaměstnance, neobsazená pracovní místa). Projednávání personálního plánu r. 2017 na regionech (nesouhlas odborů s rušením neobsazených pracovních pozic). Informace z centrální škodní komise. Členská základna, odchody členů, a co můžeme nabídnout novým členům. Za zaměstnavatele se části jednání účastnili paní Hana Baráková Schmidová a Ing. Ivan Feninec. Paní Hana Baráková Schmidová informovala o Dynamickém nákupním systému v České poště (DNS) a provázanosti se zákonem o veřejných zakázkách, o novele zákona o veřejných zakázkách, o čerpání z FKSP. Konečný přehled o čerpání FKSP rok 2016 bude předložen P-KOV až po auditu ČP (březen). Ing. Ivan Feninec informoval o zahájení auditu účetní závěrky ČP, o upraveném Personálním plánu ČP roku 2017 a jeho projednání s odbory. Česká pošta na základě pozitivních ohlasů pokračuje v projektu „Boj proti rakovině kůže“. Všichni zaměstnanci ČP včetně jejich rodinných příslušníků tak mohou podstoupit vyšetření (kampaň bude zveřejněna). Projekt bude spolufinancován z prostředků FKSP (přihlášky a vstupenky musejí znít na jméno zaměstnance a rodinného příslušníka).

30. ledna 2017

30. ledna 2017 – Česká pošta – 2. jednání P-KOV ČP Odborové otázky a Pravidelné informace o současné situaci a jednáních (evidenční listy a odvody členských příspěvků, nezaměstnanost, inflace). Kompenzace nespravedlivě vynaložených nákladů na poskytování základních služeb ze státního rozpočtu pro Českou poštu za roky 2013 a 2014 – úkol pro ministerstvo vnitra, průmyslu a obchodu a ministerstvo financí - je vyjádřena podpora premiéra Bohuslava Sobotky Prohlášení VI. sjezdu OS ZPTNS k situaci na České poště. P-KOV bude konkretizovat požadavky na zaměstnavatele (zlepšení pracovních podmínek a lepší využívání stávajících nástrojů odměňování, rovněž zvýšená pozornost na odškodňování pracovních úrazů apod.). Průběh jednání se zaměstnavatelem 9. 2. 2017 (Personální plán, výsledky hospodaření ČP za rok 2016, výpl. mezd od 1. 4. 17). Zahájení Roadshow (České Budějovice, Plzeň a Praha, kde budou zodpovězeny dotazy zaměstnanců). Informace o Zimních sportovních hrách zaměstnanců ČP v Harrachově, poděkování organizátorům. Informace o přípravě celostátního turnaje bowlingu v Třemošné (22. 4. 2017). Novela zákoníku práce – návrhy odborů byly Výborem pro sociální politiku PČR načteny a budou znovu na programu jednání, kdy proběhne hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. V bloku Informace z regionů (velká fluktuace, nedostatek zaměstnanců v oblasti doručování, chybějící střídači a administrátoři, informace z centrální škodní komise, kontroly BOZP v depech). Očekávané rekonstrukce poštovních objektů za provozu (pošta Sušice, hlavní pošta Teplice, SPU Ostrava) Části jednání se účastnili Ing. Ivan Feninec a Mgr. Rafael Ferenc (Rozpočet FKSP na I. čtvrtletí 2017, čerpání FKSP za rok 2016 bude předložen po auditu ČP, přehodnocení Personálního plánu ČP 2017, příspěvek na pracovní obuv, úspěšnost či neúspěšnost adaptačního procesu v ČP, výsledky ve stabilizaci nově obsazených míst). P-KOV upozorňuje závažnost situace chybějících zaměstnanců (nerušit neobsazená místa, při výpočtu zátěží vycházet ze skutečně obsazených míst. Vychází se z počtu systematizovaných míst, což zkresluje situaci). Evidence pracovní doby a fiktivní čerpání dovolené, rozlišovat odměny za zástupy a za přesčasy. P-KOV žádá zaměstnavatele o konstruktivní přístup k těmto problémům.

26. ledna 2017

26. ledna 2017 – OS ZPTNS - 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS Po schválení programu 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS Zastupitelstvo projednalo a schválilo Jednací řád Zastupitelstva OS ZPTNS. Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí přednesenou zprávu o činnosti OS ZPTNS, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání ve České poště a společnostech O2 CR a CETIN, Vegacom, T–Mobile Czech Republic, Huawei Technologies Czech, NAKIT, Poštovní tiskárna cenin, Manpower, Teleperformance a ve společnostech distribuce tisku. Zastupitelstvo OS ZPTNS zvolilo členy Sněmu ČMKOS pro další období, a to Vlastimilu Filipskou, Bohumilu Mäsiarovou a Josefa Zedníka. Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí stanovisko Revizní komise OS ZPTNS k navrhova-nému rozpočtu OS ZPTNS na rok 2017 a schválilo tento návrh včetně rozdělení 35 % inkasa členských příspěvků na rok 2017(4,5 % na činnost svazu a 0,5 % na stávkový fond). Zastupitelstvo OS ZPTNS projednalo a schválilo Kalendářní plán jednání a hlavní projednávanou problematiku Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS v roce 2017. V bodě různé vzalo Zastupitelstvo na vědomí vyhodnocení dohody se Sdružením pro ochranu nájemníků v roce 2016 a informaci o činnosti BOZP v roce 2016. Závěrem jednání zazněly diskuzní příspěvky.

27. ledna 2017

27. ledna 2017 - jednání odborů s vedením O2 ITS Seznámení s dalším směřováním firmy O2 ITS. Třetí platforma, komplexní soubor obchodních strategií a technologií, které mají budoucnost a přežijí. Převod části zaměstnanců do O2 v průběhu prvního pololetí 2017

18. ledna 2017

18. ledna 2017 – OS ZPTNS - 1. jednání Rady OS ZPTNS Po schválení programu 1. jednání Rady OS ZPTNS následovalo projednání a schválení základních dokumentů OS ZPTNS (Jednací řád Rady OS ZPTNS, Finanční řád OS ZPTNS). Rady pověřila členstvím v komisi pro správu Stávkového fondu OS ZPTNS (za Radu OS kolegyni Jaroslavu Fišerovou a kolegu Josefa Zedníka, za správní aparát svazu V. Trägerovou). Byly podány aktuální odborové informace, o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a informace o základních organizacích OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS projednala a schválila návrh rozpočtu OS ZPTNS pro rok 2017 a rozdělení 35% inkasa členských příspěvků na rok 2017 (34,5 % na činnost svazu a 0,5 % na stávkový fond) a doporučila jej ke schválení Zastupitelstvu OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS schválila Kalendářní plán jednání a hlavní problematiku Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2017. Rada OS ZPTNS projednala a schválila návrh Jednacího řádu Zastupitelstva OS ZPTNS, organizaci a přípravu 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS (26. 1. 2017) a pověřila řízením paní Jindřišku Budweiserovou. Rada projednala a schválila hlavní body programu Zastupitelstva OS ZPTNS (návrh Jednacího řádu Zastupitelstva OS ZPTNS, zprávu o činnosti OS ZPTNS, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, nominaci členů Sněmu ČMKOS pro další období kolegyně Vlastimilu Filipskou, Bohumilu Mäsiarovou, kolegu Josefa Zedníka). Rada OS ZPTNS schválila přistoupení Základní organizace OS ZPTNS Interoute, IČO 01799436 ke dni 29. 11. 2016. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí zprávu o činnosti v oblasti BOZP za rok 2016, zprávy ze zahraničních cest, vyhodnocení dohody se Sdružením na ochranu nájemníků za rok 2016 a v neposlední řadě informace z ČMKOS (Informace o aktuální situaci na trhu práce, postup ČMKOS, Komplexní zpráva o průběhu KV na vyšším stupni a na podnikové úrovni v r. 2016, Stav pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v roce 2015, vč. školních úrazů 2014/2015).

13. ledna 2017

13. ledna 2017 - TELCO - 1. jednání P-KOV TELCO Volba předsedy P-KOV TELCO. Navržen a zvolen byl pan Lubomír Vinduška. Volba místopředsedy P-KOV TELCO byla odložena na další jednání. Projednání a schválení dokumentů P-KOV TELCO. Informace z firem sdružených v P-KOV TELCO. Informace o čerpání Sociálního fondu

16. prosince 2016

16. prosince 2016 - Jednání u pana premiéra Bohuslava Sobotky Uskutečnilo se jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem vnitra Milanem Chovancem, za přítomnosti generálního ředitele České pošty Martina Elkána, předsedy DR České pošty Jana Mareše a předsedkyně OS ZPTNS Jindřišky Budweiserové v souvislosti s Prohlášením VI. sjezdu OS ZPTNS týkající se situacr na České poště. Přítomen byl i Evžen Dvorský, jako předseda stávkového výboru

12. prosince 2016

12. prosince 2016 – Česká pošta – 1. jednání P-KOV ČP Schválení programu 1. jednání P-KOV ČP. Pozitivní zhodnocení průběhu VI. sjezdu OS ZPTNS (25. a 26. 11. 2016, hotel Olšanka) a schválení „Prohlášení delegátů sjezdu“ k situaci v České poště. Vyhodnocení aktivu předsedů Základních organizací ČP, členů P-KOV ČP a vedení ČP (6. 12. 2016). Pravidelné informace o současné situaci a jednáních (evidenční listy, členské příspěvky, nezaměstnanost a inflace, podklady od zaměstnavatele, rozesílání pošty pro odbory, problémy s úklidovou firmou). Projednání a schválení Dokumentů P-KOV (Statut Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., Jednací řád Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty vč. Volebního řádu a Zásady hospodaření Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty. Uskutečnila se volba funkcionářů P-KOV ČP. Předsedkyní Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. byla zvolena Bc. Jindřiška Budweiserová, místopředsedkyní byla zvolena Vlastimila Filipská a druhou místopředsedkyní byla zvolena Bohumila Mäsiarová. Dále Podnikový koordinační odborový výbor ČP zvolil členem Rady OS ZPTNS ing. Petra Koudelku. Informace z regionů - přetrvávající problematika AP, nedostatek zaměstnanců (hlavně řidičů, doručovatelů - odcházejí za lepším výdělkem), zahlcení všech SPU a dep balíky a pneumatikami, chybí brigádníci na vánoční provoz, pilotní program adaptačního procesu v Praze se zdařil. Informace z centrální škodní komise. Jednání P-KOV se zúčastnili Ing. Ivan Feninec a Mgr. Rafael Ferenc, zástupci zaměstnavatele, kteří podali informace týkající se České pošty a odpovědí na vybrané otázky z minulého jednání (stávka 19. 12. 2016 a reakce vedení firmy k zajištění provozu - podavatelé mají obavy, aby pošta byla schopna doručit včas jejich zboží, čerpání FKSP, problematika úklidu v ČP, příspěvek na pracovní obuv a informace k připravované Nadaci České pošty (projev solidarity vlastních zaměstnanců). Návrh P-KOV ke mzdovému nárůstu týkajícího se kompenzace za provozování univerzálních služeb v letech 2013 a 2014 (dle dohody minimálně 35 % z poskytnutého objemu) jako dobrá strategie pro uklidnění situace ve firmě. Aktivity směrem k vládě ČR by neměly zůstat bez povšimnutí, aby přehodnotila pohled na mzdovou situaci v ČP.

6. prosince 2016

6. prosince 2016 – Česká pošta – Aktiv předsedů ZO České pošty a P-KOV ČP V Praze se, jako každoročně, konal aktiv předsedů Základních organizací České pošty, členů P-KOV České pošty a vedení České pošty, kterého se zúčastnilo 108 předsedů a zástupců ZO, včetně členů P-KOV ČP, a jedenáct zástupců vedení České pošty, včetně pana generálního ředitele. Generální ředitel ing. Martin Elkán seznámil účastníky aktivu se situací České pošty nejen po stránce ekonomické, ale i jak je vnímána veřejností. Stále je ve hře kompenzace od státu na úhradu nákladů za poskytování univerzálních služeb, což jistě přispěje k celkové stabilizaci firmy. Česká pošta bude moci investovat nejen do svého rozvoje, ale do svých zaměstnanců, tedy do mezd. Ocenil práci zaměstnanců, kteří se i přes mnohé obtíže snaží vykonávat svoji práci poctivě. Během jednání dostali prostor i ostatní zástupci hospodářského vedení ČP, aby podali informace v rámci svých gescí a odpovídali na dotazy zástupců základních organizací ČP sdružených v OS ZPTNS.

21. listopadu 2016

21. listopadu 2016 – Česká pošta – 60. jednání P-KOV ČP Zahájení a schválení Programu jednání. Kontrola Zápisu z 59. jednání P KOV a Odborové otázky (členské příspěvky, inflace, nezaměstnanost, informace o průběhu příprav na VI. sjezd OS ZPTNS ve dnech 25. – 26. 11. 2016 v hotelu Olšanka, vyjednávání o mzdách 24. 11. 2016). Informace z regionů. Organizační změna v Postservisu, nedostatek zaměstnanců a zvýšená zátěž v podobě balíků z Číny, problémy s pneumatikami (zabírají mnoho místa a manipulace s nimi je fyzicky náročná pro jejich hmotnost), chybějí zaměstnanci nejen v provozu (nejsou brigádníci, ohrožen vánoční provoz), ale i v administrativě. Vážný pracovní úraz (Most - autonehoda), vážný problém s odchody řidičů (přecházejí k jiným firmám za vyšším výdělkem). Nedostatečně prováděný úklid na pracovištích ČP (zajišťovaný dodavatelsky). Části jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatele (Ing. Ivan Feninec a Mgr. Rafael Ferenc), aby podali informace včetně odpovědí na vybrané otázky z minulého jednání. Zmíněna byla i záležitost příspěvků na charitativní účely. V bodě různé připomenul předseda P KOV nadcházející důležité termíny jednání.

10. listopadu 2016

10. listopadu 2016 - TELCO - 28. jednání P-KOV TELCO Informace o kolektivním vyjednávání. Informace o dění ve firmách O2 a CETIN. P-KOV TELCO navrhl Lubomíra Vindušku na funkci místopředsedy OS ZPTNS pro profese telekomunikací. Připomínkování sjezdových dokumentů.

10. listopadu 2016

10. listopadu 2016 – OS ZPTNS – 11. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS Schválení programu a zpráva o činnosti od 10. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání. Příprava VI. sjezdu OS ZPTNS. Zastupitelstvo projednalo návrhy základních dokumentů OS ZPTNS (Jednací řád OS ZPTNS, Volební řád OS ZPTNS, Stanovy OS ZPTNS, Řád právní pomoci OS ZPTNS, Zásady hospodaření OS ZPTNS, Zásady poskytování jednorázových podpor). Zastupitelstvo OS ZPTNS doporučilo projednané dokumenty VI. sjezdu OS ZPTNS schválit. Dále Zastupitelstvo schválilo Návrh programu jednání VI. Sjezdu OS ZPTNS a též harmonogram jednání Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS v roce 2017. Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí diskuzní příspěvky.

10. listopadu 2016

10. listopadu 2016 – OS ZPTNS – Revizní komise OS ZPTNS Zasedala Revizní komise OS ZPTNS. Programem jednání byla příprava Zprávy pro VI. Sjezd OS ZPTNS.

26. října 2016

26. října 2016 – OS ZPTNS – 21. jednání Rady OS ZPTNS Schválení programu a kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS. Aktuální odborové informace (o stavu kolektivního vyjednávání a sociálním dialogu, o ZO OS ZPTNS). Důležitým bodem jednání byla příprava VI. Sjezdu OS ZPTNS, kdy Rada OS ZPTNS projednala předložené návrhy základních dokumentů OS ZPTNS a doporučila Zastupitelstvu OS ZPTNS tyto dokumenty ke schválení, včetně navrženého programu jednání VI. sjezdu OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS pověřila řízením jednání VI. sjezdu kolegu Karla Koukala (dne 25. 11. 2016) a kolegyni Jindřišku Budweiserovou (dne 26. 11. 2016). Rada projednala a schválila přípravu 11. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS a řízením pověřila kolegu Karla Koukala. Rada schválila Harmonogram jednání Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS v roce 2017. Rada vzala na vědomí zprávy ze zahraničních cest a informace z ČMKOS (Vývoj míry inflace v ČR v roce 2016 a její prognóza v roce 2017, 5. Sněm ČMKOS a Návrh na svolání VII. Sjezdu ČMKOS).

24. října 2016

24. října 2016 – Česká pošta – 59. jednání P-KOV ČP Oznámení o volbách v regionech Jižní Morava a Severní Morava a změna jejich zástupců v P KOV ČP. Jižní Moravu bude zastupovat Josef Zedník (předseda KOV JM), místopředsedy se stali koleg. Šárka Alexová a kol. Petr Koudelka. KOV SM bude zastupovat předsedkyně Vlastimila Filipská a místopředsedkyně Gražyna Slišková. Svoji činnost v P KOV ukončili kolega Karel Světlík a kolegyně Eva Petriščová, kterým předseda P KOV poděkoval za dosavadní činnost. Pravidelné informace (evidenční listy, členské příspěvky, inflace a nezaměstnanost za září 2016, Zákoník práce a zpětné vrácení § 24 do novel. ZP, uzavření smlouvy mezi P KOV a Českou poštou na rozesílku pošty pro odbory, dynamický nákupní systém v podmínkách České pošty, organizační změny v divizi správy majetku, požadavek na připomínky z jednotlivých regionů ke stejnokrojům, informace z jednání na Moravci ve dnech 20. a 21. 10. 2016 a závěrem informace o průběhu příprav na VI. sjezd OS ZPTNS ve dnech 25. – 26. 11. 2016). V bloku informací zástupců z regiónů (Prověrky BOZP v roce 2016, stále trvající problematika aliančních partnerů, anketa zaměstnavatele k poskytovaným benefitům zaměstnancům, pilotní program adaptačního procesu v Praze, snižování počtů zaměstnanců v DUS v souvislosti s úbytkem obyčejných zásilek a letáků, převádění zaměstnanců na balíky, které naopak narůstají, problém nedostatku zaměstnanců provozních i administrativních. Informace o činnosti centrální škodní komise, získávání nových a snaha o udržení stávajících členů, kontrola čerpání FKSP, náměty pro stejnokrojové komisi). Za zaměstnavatele podali informace Ing. Ivan Feninec a Mgr. Rafael Ferenc. Je známo, že Česká pošta se potýká s nedostatkem zaměstnanců, je realizována aktivní náborová činnost a následný adaptační proces. Termíny ke společným jednáním personálním plánu, nárůstu mezd.

26. září 2016

26. září 2016 – Česká pošta – 58. jednání P-KOV ČP Kontrola zápisu z minulého jednání a schválení programu jednání. Informace k evidenčním listům ZO k 1. 7. 2016 a odvody členských příspěvků. Nezaměstnanost a inflace za měsíc srpen 2016. Rozesílání pošty pro odbory (smlouva mezi P KOV a ČP o rozesílce). Informace od zástupci z regionů (průběh prověrek BOZP v roce 2016, problematika AP, získávání nových členů různými aktivitami, pilotní projekty na časové doručování od 1. 7. 2016, nedostatek zaměstnanců nejen na depech, plnění zátěží na 110 %, otevřený dopis kolegy Pavla Součka a jeho projednání v regionech, přehled čerpání FKSP za srpen 2016 a jeho kontrola, problematika stejnokrojů, informace o situaci v základní organizaci NAKIT). Informace o koncertu „POD VÁNOČNÍ STŘECHOU na Žofíně“ (19. prosince 2016). Zástupci zaměstnavatele se vyjádřili ke společné problematice a k zápisu z minulého jednání (fluktuace, nábor zaměstnanců, adaptační proces nových zaměstnanců, konkurenceschopnost České pošty, dotazníky určené zaměstnancům jako podklad pro poskytování benefitů, záležitost zajištění bezpečnosti okolí pracoviště SPU Malešice kamerovým systémem a zvýšenou ostrahou). Otázka uvolnění kompenzace ze státního rozpočtu pro Českou poštu, aby firma mohla část těchto prostředků použít k odměňování svých zaměstnanců. Bez dobře ohodnocených zaměstnanců nemůže Česká pošta existovat, neměl by kdo zajišťovat základní služby dané zákonem o poštovních službách v plné výší a plné kvalitě. Cílem P KOV je posílit mzdovou úroveň pro rok 2017 a zajistit zaměstnancům odpovídající růst mezd tak, aby výrazně nezaostávala za průměrnou mzdou v národním hospodářství ČR. Závěrem jednání oznámil místopředseda OS ZPTNS a zároveň předseda Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, kolega Karel Koukal, své rozhodnutí neucházet se o žádnou funkci v OS ZPTNS na VI. Sjezdu OS ZPTNS.

22. září 2016

22. září 2016 - Kolektivní smlouva O2 Dne 22. 9. 2016 byla podepsána kolektivní smlouva mezi odborovou organizací a společností O2 Czech Republic a. s. s platností do 31. 12. 2018

14. a 15. září 2016

14. a 15. září 2016 – OS ZPTNS – 20. jednání Rady OS ZPTNS Dvoudenní jednání Rady OS ZPTNS se uskutečnilo v Hradci Králové. Po schválení programu jednání a informaci o plnění usnesení z jednání minulého byli přítomní seznámeni se stavem kolektivního vyjednávání a sociálním dialogu. V aktuálních odborových informacích vzala Rada na vědomí stav členské základny, přehled ZO, které nezaslaly evidenční list k 1. 7. 2016 a přehled ZO, které se opožďují v odvodech členských příspěvků. Následovaly informace z regionů. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci o hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS za I. pololetí 2016. Rada vzala na vědomí informace o přípravě VI. Sjezdu OS ZPTNS a schválila podmínky účasti delegátů VI. sjezdu OS ZPTNS s hlasem rozhodujícím, což znamená splnění základních povinností ZO daných Stanovami OS ZPTNS (uhrazené členské příspěvky včetně příspěvku za měsíc srpen 2016 a doručení aktuálních základních dokumentů a volebních protokolů ZO). V otázce pozvání hostů sjezdu bylo doporučeno oslovit partnerské organizace ze zahraničí (Slovenská republika, Maďarsko, Chorvatsko a Rakousko), bývalé předsedkyně a předsedy OS, zástupce z hospodářského vedení České pošty, předsedu ČMKOS pana J. Středulu a případné další významné hosty. Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti BOZP a informace o BOZP, zprávy ze zahraničních cest a informace o využití bytů na Černém Mostě. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informace z ČMKOS (Vyúčtování finančních prostředků státní dotace na činnost BOZP za leden-květen 2016, Protokol a Usnesení 4. Sněmu ČMKOS, Rozpracování a konkretizace závěrů 4. Sněmu ČMKOS, Průběh KV na vyšším stupni v roce 2016, Dopis předsedy ČMKOS, pana Josefa Středuly premiérovi ČR – Životní minimum a Odpověď premiéra Bohuslava Sobotky panu Josefovi Středulovi). Poslední informací z ČMKOS byl přehled Stavu členské základny OS k 30. 6. 2016.

9. září 2016

9. září 2016 – OS ZPTNS – Redakční rada časopisu PTN ECHO V souvislosti s přípravou 3. čísla časopisu PTN ECHO se uskutečnila Redakční rada PTN ECHO. Snahou a přáním redakční rady je přimět co nejvíce „dopisovatelů“ z řad našich členů, aby se svými příspěvky (články, fotografiemi) se aktivně zapojili a podíleli na vzniku oblíbeného časopisu PTN ECHO. Důležité je pro čtenáře vědět, kdy a jak naše odbory svým členům pomohly, co naše odbory pro lidi dělají a též o tom, jak užitečná je tato práce.

29. srpna 2016

29. srpna 2016 – Česká pošta - 57. jednání P KOV ČP Odborové otázky a nedořešené záležitosti z pohledu P KOV (Prověrky BOZP v roce 2016 a jejich průběh, Zákoník práce a zpětné vrácení § 24 do novelizace ZP, Náměty a připomínky z regionů k problematice stejnokrojů pro další jednání našeho zástupce v komisi). Pravidelné informace o současné situaci a jednáních (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Nový Etický Kodex České pošty-mj. zveřejněný na intranetových stránkách ČP. Návrh Jednacího řádu pro „společná jednání“ upravený P KOV. Řešení zasílání korespondence v rámci P KOV, regionů a OS ZPTNS - bude připravena smlouva). Informace z regiónů (Prověrky BOZP, Čerpání FKSP, Členská základna. Nedostatek zaměstnanců, zejména v DÚS (peníze a pracovní doba), chybí administrátoři. Depa - nonstop výdej uložených zásilek, balík k vyzvednutí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – k zajištění chybí zaměstnanci. Narůstá trestná činnost zaměstnanců (pokladní schodky). Nová základní organizace NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie - sloučení s ČP od 1. 7. 2016). Ke společné problematice a k vyjádření k Zápisu z minulého jednání P KOV ČP se za hospodářské vedení firmy dostavili Mgr. Rafael Ferenc a paní Hana Baráková Schmidová, aby zodpověděli danou problematiku. Přehled o „Čerpání FKSP za I. pololetí roku 2016“ – byl zpracován v rámci mimořádné účetní závěrky z důvodu odštěpení OZ ICT. Od 1. července 2016 bude zasílán „Přehled o čerpání FKSP“ měsíčně. Další, neméně důležitou informací, je účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv od 1. 7. 2016, který ukládá státním podnikům povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 000 Kč bez DPH v registru smluv (povinnost se dotkne zajišťování zájezdů a rekreačních pobytů hrazených zaměstnavatelem z FKSP). Předsedkyně OS ZPTNS informovala o manifestačním mítinku „Konec levné práce v ČR“ pořádaném ČMKOS dne 7. září 2016 na podporu kolektivního vyjednávání na rok 2017. Mítink se koná v Aréna Sparta (Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9).

25. července 2016

25. července 2016 – Česká pošta - 56. jednání P KOV ČP Odborové otázky a pravidelné informace o současné situaci a jednáních (Pošta Partner a sociální program. Zákoník práce a zpětné vrácení § 24 do novelizace ZP. Bonusová směrnice a produkty O2. Stejnokrojová komise - informace z jejího jednání od kolegyně Marty Matykové (požadavky odborů - navýšení příspěvku na obuv pro doručovatele na 800 Kč, příspěvek na obuv pro zaměstnance ve styku s veřejností na 400 Kč, změna materiálu kalhot pro doručovatele, úprava u letního trika, změna délky letních blůz pro zaměstnance přepážek, změna barvy košile u přepážkových zaměstnanců). M. Matyková požádala kolegy v regionech o zaslání připomínek do dalšího jednání v komisi. Informace z regionů (Prověrky BOZP, Čerpání FKSP, Členská základna, Časová pásma a ukládání balíků – problémy s chybějícími pracovníky. Postkomplet – nedostatek zaměstnanců. Problémy na „jednokoňkách“ - nutnost střídačů. Problémy s čerpáním dovolených. Problémy s objemem letáků, zaměstnanci nezvládají, odcházejí. Vyřizování reklamací na poště 120 se prodlužuje, reklamací přibývá, ale jsou vyřizovány se stejným počtem zaměstnanců). Zástupci zaměstnavatele, ing. Ivan Feninec a Mgr. Rafael Ferenc podali nejnovější informace a odpovědi na otázky z minulého jednání (vysoká fluktuace – zejména v Praze, kde je velká konkurence firem a je otázkou, jak zaplatit lidi. Jak zajistit konkurenceschopnost České pošty. Nástrojem k získání zaměstnanců mohou být benefity, které se stávají pro ČP v oblasti náboru zaměstnanců jednou z priorit. Povinnosti doručovatelů a podomní prodej – vydáno právní stanovisko, že nejsou porušovány žádné obecně závazné vyhlášky či jiné zákonné normy a tento materiál obdrželi vedoucí, kteří jsou povinni zaměstnance s tímto výkladem seznámit. Chybějí výnosy a je tedy problém, jak zajistit mzdový nárůst. ČP má produkty AP nasmlouvané do konce roku, tyto závazky je třeba splnit (jedná se o cca 1,5 mld., které ČP potřebuje). Různé – Průběh příprav na VI. sjezd OS ZPTNS (rozeslány materiály na ZO, náměty a připomínky zaslat do 31. 8. 2016). Otevřený dopis kolegy Pavla Součka zaslaný předsedovi P KOV - předseda seznámil s obsahem přítomné členy P KOV a dopis jim předal ke zvážení a projednání v regionech.

22. června 2016

22. června 2016 – Česká pošta - 55. jednání P KOV ČP Odborové otázky a pravidelné informace o současné situaci a jednáních (EL, odvody členských příspěvků, nezaměstnanost, inflace. Pracovní úrazy a předcházení úrazů, Pošta Partner a realizace sociálního programu. Zákoník práce a nutnost vrácení § 24 do novelizace ZP. Podomní prodej a kdo nese odpovědnost a event. platí pokuty. Letní sportovní hry zaměstnanců ČP – velmi pozitivní hodnocení. Příspěvek na obuv pro doručovatele, stížnosti na nevyhovují pracovní obuv pro ženy a na neodpovídající velikosti pracovních rukavic. Informace z regionů (Prověrky BOZP za účasti zástupců odborů. FKSP – z fondu se čerpá, ale regionům chybí Přehledy o čerpání. Úhrada poštovní služby pro odbory). Za HV České pošty podali informace ing. Ivan Feninec a ing. Helena Kricnerová k realizaci mzdového nárůstu 2016 a hodnocení zaměstnanců, k aktualizaci předpisů, ke společné problematice a k závěrům z minulého jednání (Podomní prodej a výklad pro zástupce zaměstnanců. Přehled o čerpání FKSP. Účinnost zákona o registru smluv od 1. 7. 2016. Nábor nových zaměstnanců s novou kvalitou. Adaptační proces nových zaměstnanců. Problém udržet si nové zaměstnance. Využívání sociálního programu Pošta Partner. Pracovně-lékařské služby a návštěva smluvních lékařů). V bodě Různé - informace o smlouvě s O2 Family-Levné telefonování pro členy OS. Přípravy VI. sjezdu OS ZPTNS, rozeslání návrhu dokumentů všem ZO OS ZPTNS.

8. června

8. června – OS ZPTNS – 19. jednání Rady OS ZPTNS Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS. Aktuální odborové informace, Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, Informace o ZO OS ZPTNS (Složení členské základny, Přehled ZO OS, které nezaslaly evidenční list k 1. 1. 2016, Přehled ZO OS opožďujících se v odvodu členských příspěvků, Informace z regionů). Informace o průběhu příprav VI. sjezdu OS ZPTNS. V bodě Různé zazněly informace z oblasti BOZP, o využití bytů na Černém Mostě, o smlouvě s O2 Family na levné telefonování pro členy OS ZPTNS. Informace z ČMKOS (Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2015, Informace o činnosti RROS ČMKOS v roce 2015, Návrh na rozdělení finančních prostředků SR na činnosti BOZP v r. 2016, Informace o vývoji nemocnosti za rok 2015, Zpráva o činnosti Právního a sociálně-ekonomického oddělení a LR ČMKOS, Stav přípravy legislativních změn zákoníku práce, občanského zákoníku a dalších důležitých předpisů, Informace z jednání 4. Sněmu ČMKOS). Rada OS ZPTNS schválila poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem za podmínek vyplývajících z Řádu právní pomoci OS ZPTNS pro paní Miladu Potměšilovou.

7. června 2016

7. června – OS ZPTNS – Revizní komise OS ZPTNS Zasedala Revizní komise OS ZPTNS. Na programu byla kontrola účetních dokladů za rok 2016. Přizvána byla předsedkyně OS, Jindřiška Budweiserová, která členy RK informovala o přípravách na VI. Sjezd OS ZPTNS, o stěhování zaměstnanců svazu do 6. patra DOS (v rámci úspor nákladů), o Programu O2 Family – Levné telefonování.

6. června 2016

6. června – OS ZPTNS – Komise k VI. Sjezdu OS ZPTNS V jeden den se uskutečnila jednání Komisí pro přípravu VI. Sjezdu OS ZPTNS.

19. - 20. května 2016

19. a 20. května 2016 – Česká pošta - 54. jednání P KOV ČP v Teplicích Odborové otázky (nezaměstnanost, inflace, informativní přehledy od zaměstnavatele, Pošta Partner, Prověrky BOZP roku 2016, Zasílání odborové korespondence, Plnění plánu AP, Rozpočet a čerpání FKSP 2016, Úprava mezd k 1. 4. 2016 a přehled dle regionů, Dovolené v roce 2016, Evidenční listy a členské příspěvky). Informace z regionů (Průběh vyjednávání o FKSP, Průběh prověrek BOZP v roce 2016, Nedostatek přepážkových zaměstnanců). Zástupce zaměstnavatele, Mgr. Rafael Ferenc, podal aktuální informace (Nábor nových zaměstnanců a reálné možnosti benefitů ČP, Mzdový nárůst r. 2016, Vyhodnocení přiznání/nepřiznání výkonové mzdy vždy pololetně, Sociální program Pošta Partner je využíván, Chování na pracovištích a realizace školení vedoucích zaměstnanců v DÚS, Předpisy k odměňování- na základě připomínek P KOV k návrhům budou vydány). V bodě různé informovala předsedkyně OS ZPTNS Jindřiška Budweiserová o nabídce výhodného telefonování pro členy OS ZPTNS v rámci Programu O2 Family a o nabídce možnosti uspořádat při jednáních regionálních KOV či ZO semináře na téma pracovně-právního minima a předpisů ze sociální oblasti.

13. - 14. května 2016

13. a 14. května 2016 - Žebětínský dvůr – společné setkání předsedů ZOO a členů P-KOV TELCO se zástupci vedení společnosti O2 Czech Republic a.s. a Cetin

25. března 2016

25. března 2016 – Praha - 53. jednání P KOV ČP Informace o kontrole hospodaření a čerpání finančních prostředků P KOV ČP, s. p. za rok 2015 Dne 20. 4. 2016 provedla Revizní komise OS ZPNS kontrolu účetnictví a hospodaření s finančními prostředky Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. za rok 2015 (čerpání financí ke schválenému rozpočtu, stav BÚ, pokladní hotovost, vedení peněžního deníku). Revizní komise neshledala nedostatky a ve své zprávě o provedené kontrole konstatovala, že nakládání s finančními prostředky P KOV je v souladu s rozpočtem, účetnictví je vedeno přehledně a srozumitelně. Zpráva o kontrole je založena. Pravidelné informace o současné situaci a jednáních Informativní podklady od zaměstnavatele (Pracovní a životní výročí, Nástupy a Výstupy, Odchody do důchodů, Odhlášky z odborů, Přehled vytíženosti SPÚ). Informace o současné situaci v ČP Doplňující volby do Dozorčí rady ČP – pátým členem DR České pošty – za zaměstnance - se stal kolega Josef Zedník, který byl nominován za Podnikový koordinační odborový výbor Média a jejich útoky na Českou poštu – mj. zneužita kauza s firmou Alkom, s.r.o. Bezpečnost poboček České pošty bude nadále zajišťovat dceřiná společnost Česká pošta Security. Jedná se o ekonomičtější řešení, které zároveň zlepší bezpečnost zaměstnanců pošty Za vraždu poštovní úřednice pošty Skřípov byl pachateli VS v Olomouci zvýšen trest o 2 roky Dopis SOS-21 a FVZ - požadavky účastníků protestní akce dne 22. 2. 2016 a deset bodů adresovaných zaměstnavateli Rozpočet FKSP 2016 - P KOV zaslal připomínky Bonusová směrnice – byla vydána (účinnost od 1. 4. 2016, váže se na AP, vyhodnocuje se podle ní). Předseda PKOV požádal pana GŘ o vysvětlení ekonomiky celého problému AP Připomínky k Návrhu SM 18 a RO 232 – termín zaslání předsedovi P KOV byl 20. 4. 2016 (splnily pouze dva regiony). Projednané připomínky P KOV budou zaslány HV. Opakuje se požadavek snížit VM u všech TP o 5% při zachování nejnižší hodnoty VM na úrovni 10% Ke SM 18 – je nutné předložit konkrétní příklady propočtu s vypovídající hodnotou, aby bylo možné „Návrh“ posoudit Metodický pokyn k sociálnímu programu Pošta/Partner – ano, byl vydán Požadavek HV ČP na P KOV o zmapování odbory využívaných kanceláří vč. jejich vybavení, popis způsobu jejich využívání - přehledy ze strany regionů byly zaměstnavateli předány Prověrky BOZP v roce 2016 - byly zahájeny ve smyslu RO GŘ. Na regionech byly jmenovány komise za účasti odborů. Při realizaci prověrek platí, že zástupci odborů musí dbát, aby byly zapsány všechny závady na pracovištích Mzdový nárůst – zaměstnancům jsou podávány informace i přes odborové zástupce Uskutečnil se 15. ročník turnaje v bowlingu zaměstnanců ČP (16. 4. 2016 - Třemošná). Akce byla hodnocena jako úspěšná Připravena smlouva o zajištění Letních sportovních her zaměstnanců ČP v Nymburce, které budou v termínu 17. - 19. června 2016. Předcházet jim budou regionální hry. Nezaměstnanost – březen 2016: 6,1 % V březnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 3,9 % na 443 109, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,2 % a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 6,1 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 109 471 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (únor 2016 – 26,1 %, březen 2015 – 22,1 %). ÚP ČR k 31. 03. 2016 evidoval 117 335 volných míst. To znamená o 2 509 více než v únoru 2016, o 41 285 více, než v březnu 2015. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,8 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Karviná (18,6), Ústí nad Labem (14,8), Bruntál (13,0), Chomutov (11,0), Jeseník (9,9), Sokolov (9,8), Most a (9,3) a Znojmo (9,2). Inflace – březen: 0,3 % Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců činí v březnu 0,4 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu proti únoru o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně, než v únoru 2016. Evidenční listy a odvody členských příspěvků Evidenční listy ZO k datu 1. 1. 2016 zaslaly všechny základní organizací v působnosti ČP. Členské příspěvky za rok 2015 jsou již ze strany základních organizací vypořádány. K dnešnímu datu nejsou uhrazeny v některých případech členské příspěvky za měsíc březen (výjimečně únor, leden). Základní organizace, kterých se to týká, byly upozorněny. Praha Prověrky BOZP – v dílčích komisích jsou jmenováni zástupci odborů, předpokládané ukončení do 31. 8. 2016 Depo 704 – „manifestace“ (argumenty - přetěžování zaměstnanců, nedostatek zaměstnanců). Zaměstnavatelem bylo k 1.9.2016 přislíbeno navýšení počtu zaměstnanců, automobilů, i více střídačů Na přepravě – případ otevřené tuberkulózy (zaměstnanci budou muset podstoupit vyšetření) Rozmáhá se majetková trestná činnost zaměstnanců. Region JČaV Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu Depo Písek – proběhlo testování ADS, projekt ukončen z důvodu jeho nefunkčnosti. Nastaven „test“ na „Předroznášku“ AP – neúnosný tlak na zaměstnance, v jehož výsledku netíží lidi snížení peněz, ale nastupuje lhostejnost (chtějí mít hlavně klid) Největší a trvalý problém je nedostatek zaměstnanců zapříčiněný odchodem zaměstnanců, a to i v důsledku jejich nespokojenosti (přetěžování, nedostatek zaměstnanců, nejsou střídači, nemožnost čerpat dovolenou). Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu AP – tlaky na zaměstnance trvají Nespokojenost zaměstnanců – přetěžování a nedostatek lidí, odcházejí zkušení lidé, chybí střídači, ztížené podmínky pro možnost čerpat dovolenou Rozmáhá se majetková trestná činnost zaměstnanců. Region SeČ Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu AP – tlaky na zaměstnance (nejde už ani o peníze, nechtějí být v práci neustále stresování, chtějí mít hlavně klid) Rozmáhá se majetková trestná činnost zaměstnanců – bude řešeno ve škodní komisi Úmrtí zaměstnankyně – podezření na zanedbání výkonu pracovnělékařké služby (dříve závodní preventivní péče) v oblasti způsobilosti výkonu práce. Otázkou je, jak smluvní zařízení prověřují zdravotní stav posuzovaných osob. Dopravní nehoda motorizované doručovatelky – vážnější úraz, je řešena odpovědnost. Region VČ Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu Problémy – Chrudim, Zruč nad Sázavou 26. 4. 2016 proběhne na Přepravě VČ konference – volby. Potřeba obsadit DEPA Žádost předsedkyně KOV VČ o revizi TP – zrušením pracovní pozice zaměstnankyně byla přeřazena na jinou pozici, v rámci hodnocení nebylo možné dorovnat. Region JM Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu Informace ze Škodní komise Díky vydávání „Moravského odborového plátku“ se podařilo získat zpět některé bývalé členy odborů, ale i nové členy. Region SM Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu Konference – jeden případ nespokojenosti zaměstnance v rámci realizace hodnocení a mzdového nárůstu Setkání s vedením regionu– zástupci KOV reg. mají možnost řešit své připomínky a problémy Alianční partneři - zaměstnanci činnosti nevnímají jako nátlak, chápou je jako nezbytné Majetková trestná činnost zaměstnanců v regionu se rozrůstá (ovlivněno zadlužeností, insolvence, atd.) Aktivity SOS-21 a FVZ jsou, a to díky zkresleným dostupným informacím z různých médií, bohužel zaměstnanci v tomto regionu posuzovány jako odvážné KOV SM vypracuje dopis, kterým osloví všechny zaměstnance v regionu. Seznámí je s výhodami vyplývajícími z KS, upozorní, že převažující podíl na nadstandardech nad rámec ZP měl právě P KOV. Dopis by měl obsahovat informace o činnosti a vizi odborů jako takových. CE Prověrky BOZP – probíhají dle harmonogramu Konference – dva případy nespokojenosti zaměstnance v rámci realizace hodnocení a mzdového nárůstu. Přešetřením stavu bylo zjištěno, že zaměstnanci byli „nadhodnoceni“. Bohužel k celé záležitosti nutno konstatovat, že došlo k chybnému přístupu ze strany vedoucího, který nedokázal příčinu správně vysvětlit. Je zapotřebí, aby vedoucí pracovníci byli na takové úrovni, aby dokázali reagovat na dotazy podřízených a uměli vysvětlit problematiku Pracoviště MP se potýká s nedostatkem zaměstnanců, práce se vykonává v nevyho-vujících prostorách Vítkov 26. 4. 2016 – Konference za přítomnosti kol. Z. Klírové (ČP) a kol. I. Homoly (CE). HV za březen 2016, realizace mzdového nárůstu 2016 + hodnocení, projednání aktualizace Předpisů Hospodářský výsledek za měsíc březen 2016 bude P KOV zaslán po projednání v DR ČP Informace k realizaci mzdového nárůstu 2016 + hodnocení zaměstnanců (dle dohodnuté metodiky) – nebylo na jednání představeno Rozdělení centralizovaných prostředků – položka (2 100 tis. Kč). V případě neshody mezi odbory bude problém Plán FKSP pro rok 2016 – k rozpočtům nejsou připomínky Přehled nástupy/výstupy = počty zaměstnanců. Doposud byly zasílány podklady jako okamžitá informace, tzn., že nebyly správně zachyceny pohyby (kdo přišel, kdo odešel) za celý měsíc. Údaje do přehledu o počtu zaměstnanců v jednotlivých regionech budou pro potřeby odborů zasílány až po zpracování účetní závěrky, aby čísla byla přesnější a s výstupy se dalo pracovat Problematika specializovaných přepážek a jejich využití po roce 2018 – (smlouva s ČSOB) Projednány připomínky P KOV k „Návrhům“ připravovaných předpisů – SM 18 a RO 232 V případě návrhu RO 232 má P KOV požadavek na zvážení hodnot – snížit podíl VM o 5 %. Předseda P KOV zašle připomínky písemně V případě připomínek k návrhu SM 18 – je to zásadní záležitost, proto P KOV žádá předložit konkrétní příklady propočtu s vypovídající hodnotou, aby mohlo být akceptovatelné Zaměstnavatel uvažuje o znovuzavedení principu fondu odměn (2 % výše) – a třeba jen na určité profese Upozornění ze strany zaměstnavatele k problematice rozesílání pošty odborovým organizacím – nadále se řeší Česká pošta získala za realizaci projektů i dlouhodobý program v oblasti péče o zdraví zaměstnanců ocenění „Firma pro zdraví“ (ocenění v Senátu ČR). Informace o konání 10. jednání Zastupitelstva dne 21. dubna 2016 Informace o přípravách VI. Sjezdu OS ZPTNS Výjezdní zasedání P KOV ČP v Teplicích – 19. a 20. května 2016 (pozvánka bude rozeslána) Akce P KOV v termínu od 9. 06. do 12. 06. 2016. V termínu do 10. 5. 2016 je třeba zaslat předsedovi P KOV seznam účastníků

21. dubna 2016

21. dubna 2016 – Praha – 10. zasedání Zastupitelstva OS ZPTNS Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí zprávu o činnosti od 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání ve státním podniku Česká pošta, společnostech O2 Czech Republic a CETIN, a.s., Vegacom, a.s., T–Mobile Czech Republic a.s., Huawei Technologies Czech, s.r.o. a ve společnostech distribuce tisku Zastupitelstvo OS ZPTNS schválilo „Zprávu o hospodaření Odborového svazu poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2015“ a vzalo na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS ke „Zprávě o hospodaření Odborového svazu poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2015 “. Příprava VI. Sjezdu OS ZPTNS - Zastupitelstvo OS ZPTNS schválilo Klíč pro volbu delegáta VI. Sjezdu OS ZPTNS, kdy bude volen 1 delegát sjezdu na každých započatých 150 členů základní odborové organizace a dále pak 1 delegát za každých 370 členů dle stavu členské základny k 1. 1. 2016. Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí materiál „Informace z oblasti BOZP“.

14. dubna 2016

14. dubna 2016 – Praha – Revizní komise OS ZPTNS Dne 20. 4. 2016 provedla Revizní komise OS ZPNS kontrolu účetnictví a hospodaření s finančními prostředky Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. za rok 2015 (čerpání financí ke schválenému rozpočtu, stav BÚ, pokladní hotovost, vedení peněžního deníku). Revizní komise neshledala nedostatky a ve své zprávě o provedené kontrole konstatovala, že nakládání s finančními prostředky P KOV je v souladu s rozpočtem, účetnictví je vedeno přehledně a srozumitelně. Zpráva o kontrole je založena.

13. dubna 2016

13. dubna 2016 – Praha - 25. jednání P-KOV TELCO

6. dubna 2016

6. dubna – Praha – 2. jednání komise pro Jednací řád a Volební řád VI. sjezdu OS ZPTNS

5. dubna 2016

5. dubna – Praha – 2. jednání komise pro Ostatní dokumenty VI. sjezdu OS ZPTNS.

4. dubna 2016

4. dubna – Praha – 2. jednání komise pro Stanovy OS ZPTNS a Program OS ZPTNS

24. března

24. března 2016 – Praha - 52. jednání P KOV ČP Pravidelné informace o současné situaci a jednáních (příprava VI. Sjezdu OS ZPTNS a činnost komisí, klíč delegátů sjezdu). Rozpočet FKSP 2016, Příspěvky na vlastní RZ. Volby delegátů do DR ČP – výsledky voleb delegátů byly v souladu s volebním řádem a tedy platné. Bonusová směrnice, Opatření GŘ ČP k „Zajištění prověrek BOZP v roce 2016“, Informace z jednání Stejnokrojová komise, Mzdový nárůst, Metodický pokyn k sociálnímu programu Pošta/Partner) Přípravy na LSH zaměstnanců ČP v Nymburce a vyhodnocení 15. ročník turnaje v bowlingu zaměstnanců ČP v Třemošné dne 16. dubna 2016. Nezaměstnanost a inflace za únor. Členská základna a členské příspěvky. Informativní podklady od zaměstnavatele (Nástupy a Výstupy, Odchody do důchodů, Pracovní a životní jubilea, Odhlášky z odborů, Přehled vytíženosti SPÚ). Informace zástupců regiónů (zahájení „Prověrek BOZP“ za účasti zástupců odborů, konference a jednání na regionech, pozitivní ohlasy na výplatu kompenzace zaměstnancům s tarifní mzdou a na proces mzdového nárůstu k 1. 4. 2016 u zaměstnanců s TM). Informace od zástupců vedení ČP (HV za únor 2016, realizace mzdového nárůstu 2016 + hodnocení zaměstnanců). Společná problematika a vyjádření k závěrům z minulého jednání (Plán FKSP pro r. 2016, centralizované prostředky. Povinná rezerva na regionech na pokrytí ztráty RZ 2016 ve výši 1,3 %. Průběh voleb delegátů pro volby do Dozorčí rady, Projekt Pošta/Partner a sociální program pro dotčené zaměstnance, Bonusová směrnice, Prodej losů a vliv na plnění plánu v roce 2016. Informační embargo pro odbory jako důsledek aktivit SOS-21, Pracovní poměry na dobu určitou). Tragická nehoda na železničním přejezdu v Golčově Jeníkově, zaviněné opilým strojvůdcem vlaku, kdy zahynula kolegyně Kateřina Kořínková z pošty Havlíčkův Brod 1.

18. března 2016

18. března 2016 – Praha – 18. jednání Rady OS ZPTNS Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS a aktuální odborové informace. Rada OS ZPTNS vzala na vědomí ústní informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, informace o ZO OS ZPTNS (členská základna, evidenční listy k 1. 1. 2016, členské příspěvky a informace z regionů). Rada OS ZPTNS schválila Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2015 a uložila předsedkyni OS předložit zprávu ke schválení Zastupitelstvu OS ZPTNS s doporučením, aby Zastupitelstvo tuto „Zprávu o hospodaření“ schválilo. Projednání a příprava 10. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS dne 21. 4. 2016. Příprava VI. Sjezdu OS ZPTNS - Rada OS ZPTNS schválila klíč pro volbu delegátů sjezdu, kdy bude volen 1 delegát sjezdu na každých započatých 150 členů základní odborové organizace a dále pak 1 delegát za každých 370 členů dle stavu členské základny k 1. 1. 2016 a doporučila Zastupitelstvu OS ZPTNS tento klíč pro volbu delegátů VI. sjezdu schválit. Schválení členství nově vzniklé ZO "Odborová organizace OPERÁTOR ICT, a.s." v Odborovém svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb s účinností 13. ledna 2016. Rada OS ZPTNS schválila poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem za podmínek vyplývajících z Řádu právní pomoci OS ZPTNS pro paní Věru Mrázkovou. Po přestávce na oběd pokračovalo jednání Rady OS ZPTNS, ale vzhledem k nepřítomnosti členů Rady OS ZPTNS Marty Matykové, Jaroslavy Fišerové, Tomáše Vevery a Lubomíra Vindušky z vážných pracovních důvodů, nebyla Rada OS ZPTNS usnášeníschopná. Členové Rady OS ZPTNS projednali následující body programu jednání a dohodli se na procesu schvalování usnesení k těmto bodům formou jednání Rady OS ZPTNS per rollam.

1. března 2016

1. března 2016 – Praha - 24. jednání P-KOV TELCO

29. února 2016

29. února – Praha – 51. jednání P KOV ČP Informace o současné situaci a jednáních (Volby do DR ČP, Rozpočet FKSP pro rok 2016, minimální výše příspěvku zaměstnanci na pobyt v RZ ČP v částce 500 Kč). Informace ze Stejnokrojové komise. Příprava 15. ročníku turnaje v bowlingu zaměstnanců ČP (Třemošná, 16. dubna 2016). Kampaň v některých sdělovacích médiích a postoj PKOV. Nezaměstnanost a Inflace leden 2016. Evidenční listy a odvody členských příspěvků, Informativní podklady od zaměstnavatele Informace zástupců regiónů (činnost škodních komisí, Losy-problematika, Úroveň smluvních lékařů zajišťujících pracovnělékařské služby (dříve záv.preventivní péče) a posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Informace od zástupců vedení České pošty (Projekt Pošta Partner v podobě franšíz a sociální program. Demonstrace pořádaná SOS-21 spolu s FVZ ČR 22. 2. 2016, kterou vedení ČP považuje za akci narušující sociální dialog - SOS–21 nepředložila žádný podklad ke svým požadavkům shrnutým do 10 bodů). Kompenzace mezd I. čtvrtletí 2015 (výplata v únoru 2016). Navýšení mezd u zaměstnanců s tarifní mzdou od 1. 4. 2016 (220 mil. Kč) a forma pravidelné měsíční odměny (180 mil. Kč) – výstupy na základě zpracování ročního hodnocení (metodiku hodnocení obdrželi všichni vedoucí zaměstnanci). Problematika aliančních partnerů (ČP má produkty nasmlouvané do konce roku, nezbývá, než smluvní závazky splnit). Bonusová směrnice (zohlednit problematiku losů). P KOV doporučil snížit povinnou rezervu vytvářenou na regionech na pokrytí ztráty RZ z výše 1,5 % - na 1 % z přídělu Česká pošta a její negativní obraz v některých sdělovacích médiích, napadání P KOV České pošty (stanovisko OS ZPTNS k situaci na ČP, včetně popsání svazových aktivit směřujících ve prospěch zaměstnanců ČP - rozesláno na ZO České pošty).

12. února 2016

12. února 2016 – Praha - Redakční rada časopisu PTN ECHO V souvislosti s přípravou 1. čísla časopisu PTN ECHO, již 23. ročníku vydání, se uskutečnila Redakční rada PTN ECHO.

1. února 2016

1.února 2016 – Praha - 50. jednání P KOV ČP Aktuální (nezaměstnanost, inflace, evidenční listy ZO k 1. 1. 2016, odvody členských příspěvků na svaz, informativní podklady od zaměstnavatele, projednání a schválení čerpání Rozpočtu P KOV za 2015 a Rozpočtu P KOV na 2016). Zimní Sportovní hry zaměstnanců ČP v Harrachově - úspěšnost sportovních výkonů účastníků, bezchybná organizace pořadatelů. Informace z regionů (prodej losů doručovateli a obava, aby toto nebylo vnímáno jako podomní prodej, pokračující tlak na zaměstnance v oblasti plnění aliančních partnerů – k této problematice se, na požádání pana předsedy P KOV, vyjádří ing. Dana Hickelová, na setkání s předsedy ZO ČP). Jednání P KOV ČP se zúčastnili ing. Ivan Feninec, ředitel ÚŘLZ, Mgr. Rafael Ferenc, manažer HR ÚŘLZ a ing. Helena Kricnerová, vedoucí odboru ODM – jako zástupci HV České pošty. Na žádost předsedy P KOV o vyjádření, jak byla propočítána a rozdělena mimořádná odměna (40 mil. Kč) a kompenzace růstu mezd za I. čtvrtletí 2015 (90 mil. Kč) zaměstnancům s TM, podala informaci ing. Kricnerová. Dopis RO GŘ o konání voleb do Dozorčí rady ČP. Je potřeba ustanovení volebních komisí a spolupráce odborů na akci. Za P KOV bude do voleb DR ČP nominován kolega Josef Zedník. Na 22. 2. 2016 připravila SOS-21 demonstraci v Praze, jako projev nespokojenosti vůči diskriminaci od vedení firmy a vyzvala zaměstnance ČP k účasti. Tento akt je dle vyjádření HV více než nezodpovědným jednáním. Firma se hodlá bránit osočování ze strany SOS-21 všemi dostupnými prostředky. Tento názor má výraznou podporu i v P KOV

© OS ZPTNS 2011