SERVIS PRO ČLENY

Proč být členem odborů?

Protože:
 • jsou jedinou zákonem uznanou organizací, která má právo prosazovat a hájit zájmy zaměstnanců na pracovištích a vůči zaměstnavatelům,
 • v organizované síle je reálný předpoklad úspěšného dosažení cílů,
 • člen odborového svazu má právo zasazovat se o zlepšení bezpečnostních podmínek při práci a prosazovat pracovněprávní, mzdové a sociální požadavky vůči zaměstnavateli,
 • svým členstvím podporuje odborové zástupce, kteří při jednání o kolektivní smlouvě vystupují za všechny zaměstnance,
 • odborové organizace vykonávají četné funkce a poskytují svým členům mnohé služby.
Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb vyjednává se zaměstnavatelem za všechny zaměstnance a uzavírá kolektivní smlouvy a přitom prosazuje zejména:
 • zlepšování pracovních a sociálních podmínek a bezpečnosti práce
 • zvyšování mezd, a tím soustavné zvyšování životní úrovně
 • zachování pracovních míst
 • zkracování týdenní pracovní doby a prodlužování dovolené
 • včasnou přípravu zaměstnanců na nové pracovní podmínky (rekvalifikace)
Všichni členové mají:
 • právo využívat výhod, které odborový svaz poskytuje svým členům
 • právo využívat možnosti ochrany a podpory svých práv a bezplatného poradenství v oblasti pracovněprávní a sociální, včetně oblasti mzdové
 • právo požadovat dodržování podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích
 • právo na jednorázovou podporu při těžkých pracovních úrazech a úmrtích a na finanční výpomoc při složitých sociálních situacích
 • právo volit a být volen do odborových orgánů
 • právo účastnit se jednání kteréhokoliv odborového orgánů po dobu projednávání jeho záležitostí
 • právo podávat náměty, připomínky a vyžadovat informace o jejich využití a vyřízení
 • právo být prostřednictvím základních organizací odborového svazu informován o všech základních otázkách a informacích, které odborový svaz řeší, připravuje a vyjadřuje se k nim
 • právo využívat ve svých základních organizacích odborového svazu finanční prostředky na podporu kultury, vzdělávání a rekreační činnosti
 • povinnost dodržovat Stanovy OS ZPTNS
 • povinnost respektovat usnesení orgánů OS ZPTNS
 • povinnost účastnit se stávky, se kterou podpisem projevili souhlas
 • povinnost platit ve stanovené výši a včas členské příspěvky
 • povinnost účastnit se protestní akce, pro kterou hlasovali

© OS ZPTNS 2011