SERVIS PRO ČLENY

Evropské podnikové rady

znak EU

Jedním z významných institutů evropského pracovního práva je Evropská podniková rada, resp. Evropská rada zaměstnanců, jejímž smyslem je umožnění a praktická realizace práva zaměstnanců na informace a konzultace v rámci podnikatelských skupin s působností na území více členských států ES.

Postavení a účel zaměstnaneckých rad, na podnikové, národní i mezinárodní úrovní upravují směrnice Evropské unie a zákoník práce

Hlavním účelem a předmětem činnosti rad je přístup k nadnárodním informacím a právo na jejich projednání.

Nadnárodní firmy mají povinnost nejméně jedenkrát ročně projednat s radou především:

  • Organizační uspořádání, ekonomickou a finanční situaci skupiny a hlavních jednotek
  • Očekávaný vývoj činnosti, výroby, služeb, zaměstnanosti
  • Investice a podstatné změny organizace práce
  • Zrušení, zánik, přesuny firmy
  • Hromadné propouštění, důvody, opatření
  • Další záležitosti, dotýkající se významně zaměstnanců

Telefónica Czech republic

Ve společnosti Telefónica vznikla Evropská rada zaměstnanců v roce 2004 a podle rozšiřování působnosti firmy v Evropě byli do ní postupně zapojováni zástupci nových poboček. Od května 2007 v radě působí zástupci české části firmy Telefónica Czech republic.

Z příručky Evropské odborové akademie (ETUCO) ke směrnici o evropských podnikových radách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, která je promítnuta do české legislativy zákonem č. 185/2011 Sb.


© OS ZPTNS 2011