SERVIS PRO ČLENYPodnikové kolektivní smlouvy 

 

Kolektivní smlouva znamená pro zaměstnance jistoty

 

Kolektivní vyjednávání vytváří v porovnání se zákonnými nároky pro zaměstnance významně příznivější pracovněprávní, sociální a mzdové podmínky a v neposlední řadě také podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vývoj vzájemných vztahů mezi zaměstnavateli a odbory, ale i vývoj ekonomiky a organizačních struktur jednotlivých zaměstnavatelských subjektů a v nemalé míře i probíhající nebo očekávané změny jejich vlastníků významně ovlivňují kolektivní vyjednávání a kolektivní vyjednávání je rok od roku složitější a náročnější. Podnikové kolektivní smlouvy vycházejí z Odvětvové kolektivní smlouvy a legislativního rámce pro kolektivní vyjednávání se snahou o systém dlouhodobě platných kolektivních smluv.

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání by měli podpořit všichni zaměstnanci - nejenom odboráři

Kolektivní vyjednávání o obsahu kolektivních smluv se již několik let neomezuje jen na závěrečné období kalendářního roku, ale z podnětu odborů i zaměstnavatelů probíhá v podstatě kontinuálně. V průběhu roku jsou jednání motivována potřebou operativně řešit vliv měnících se podmínek a potřeb zejména na pracovněprávní a sociální postavení zaměstnanců, vývoj zaměstnanosti nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V závěrečném období roku se kolektivní vyjednávání tradičně zaměřuje na oblast mzdového vývoje a sociální podmínky zaměstnanců v období následujícího roku.

Co je dobré připomenout

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou upraveny jak stávající odvětvovou kolektivní smlouvou vyššího stupně, tak podnikovými kolektivními smlouvami.

Během kolektivního vyjednávání je hledán přijatelný kompromis mezi představami odborů, zastupujícími všechny zaměstnance, jejichž zájmem je dosáhnout co nejvyššího mzdového ocenění práce a zájmy zaměstnavatelů na úsporné vynakládání nákladů, mezi nimiž mzdové náklady tvoří velmi významné položky. V úvahu je třeba brát jak hospodářské výsledky zaměstnavatelů, i jejich hospodářské plány. Také je třeba zohlednit vliv inflace.
Dalším hlediskem ovlivňujícím kolektivní vyjednávání o mzdách je výše minimální mzdy a významný vliv má i tlak odborů na zachování co možná nejvyšší zaměstnanosti.
Obtížná jsou nepochybně i jednání o tvorbě sociálního fondu, resp. Fondu kulturních a sociálních potřeb s ohledem na jejich vazbu na úroveň očekávaného zisku zaměstnavatelů a složitá jednání provázejí  i oblast vlastního užití těchto fondů.

Z naznačeného je zřejmé, že odborové orgány příslušné k vedení kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli  nemají snadnou úlohu. Dosažení záměru sjednat přiměřený růst reálných příjmů zaměstnanců si vyžaduje podporu jak odborářů, tak i zaměstnanců, kteří se pro členství v odborech dosud nerozhodli.

 

Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p.

Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p., byla po náročných a obtížných jednáních uzavřena na období let 2015 až 2018.Upravuje zejména zvýšení mezd pro rok 2015, zvýšení minimálních mzdových tarifů, závazky zaměstnavatele v oblasti růstu nominálních mezd, zvýšený příplatek ke mzdě za práci v noci a příplatek za práci v dělených směnách, tvorbu a zásady užití Fondu kulturních a sociálních potřeb, příspěvek zaměstnavatele na penzijní důchodové spoření nebo životní pojištění zaměstnanců a další ujednání v oblasti pracovních a sociálních podmínek.

 

Podniková kolektivní smlouva O2 Czech Republic, a. s.

Podniková kolektivní smlouva O2 Czech Republic, a. s. je sjednána na období let 2007 až 2013, která je díky opci prodloužena do konce roku 2016.

Každoročně je sjednávána mzdová oblast (závazky zaměstnavatele v oblasti mzdového vývoje, a to jak v tarifních mzdách, tak v oblasti mimořádných odměn a variabilního odměňování - odměn vázaných na hospodářské výsledky společnosti, divize a hodnocení individuálního výkonu zaměstnanců) a sociální oblast (tvorba a užití sociálního fondu, stravování zaměstnanců, penzijní a úrazové pojištění zaměstnanců, zdravotní péče a pracovní podmínky zaměstnanců) formou dodatků.

 

Podniková kolektivní smlouva T-Mobile Czech Republic, a. s.

2. října 2013 byla  uzavřena Podniková kolektivní smlouva T-Mobile Czech Republic, a.s. jejíž účinnost je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.  V kolektivní smlouvě byly sjednány postupy a závazky v oblasti odměňování, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, BOZP  a  podmínky činnosti odborů včetně nastavení vztahů mezi zaměstnavatelem a odbory (např. práva na informace, projednání).

 

Podniková kolektivní smlouva Vegacomu, a. s.

Podniková kolektivní smlouva Vegacomu, a. s. je sjednávána na období dvou let, a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V jejím rámci se daří zachovávat pracovněprávní a sociální podmínky zaměstnanců v úrovni odpovídající předchozím rokům.

 

Kolektivní smlouvy v oboru distribuce tisku

Holdingová společnost První novinová společnost a. s.

Dne 23. 11. 2012 se podařilo opět uzavřít kolektivní smlouvu mezi Podnikovým koordinačním odborovým výborem společností novinových služeb v ČR a holdingovou společností První novinová společnost a. s. Podniková kolektivní smlouva je uzavřena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Tato kolektivní smlouva se vztahuje i na společnost PNS Grosso s.r.o., která je její dceřinou společností. Přílohou této Podnikové kolektivní smlouvy je mzdový předpis a Pracovní řád.

Novinová a poštovní s. r. o.

Společnost Mediaservis s. r. o. se ke dni 7. 11. 2012 přejmenovala na „Novinovou a poštovní s. r. o.“. Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb v ČR uzavřel s Novinovou a poštovní s. r. o. dodatek č. 1 ke stávající Podnikové kolektivní smlouvě a je jí platnost je prodloužena do 30. 6. 2013. V současné době je společnosti Novinová a poštovní s. r. o. v insolvenčním řízení, které je vedeno Městským soudem v Praze.

Ke dni 31. 12. 2012 byla společnost Mundosa one s. r. o. přejmenována na Mediaservis s. r. o., kdy tato společnost má stejné vlastníky jako společnost Novinová a poštovní a dle informací z obchodního rejstříku vyplývá, že tato společnost převzala část jmění společnosti Novinová a poštovní s. r. o. Uzavřená Podniková kolektivní smlouva se vztahuje na společnost Mediaservis s. r. o.

Podniková kolektivní smlouva Poštovní tiskárny cenin Praha a.s.

Podniková kolektivní smlouva Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. je sjednána na období dvou let - únor 2013 až leden 2015. Uzavřená kolektivní smlouva navazuje na kolektivní smlouvu, která byla účinná od února 2011 do ledna 2013. V nově uzavřené kolektivní smlouvě se podařilo udržet dohodnuté podmínky z předchozích let a tím zachovat pracovněprávní a sociální podmínky zaměstnanců.


© OS ZPTNS 2011