SERVIS PRO ČLENY

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


OS ZPTNS má vytvořenou Svazovou inspekci bezpečnosti práce, která provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména dbá na objektivní vyšetřování pracovních úrazů těžkých, smrtelných, hromadných a nemocí z povolání včetně včasného a správného odškodnění. Kontroluje technickou úroveň a vybavení pracovišť, dodržování hygienických směrnic a nařízení. Poskytování a používání OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků).

Poskytuje členům OS ZPTNS metodickou a poradenskou činnost v otázkách BOZP, závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a  školení. Spolupracuje se zaměstnavateli na zajištění a realizaci veřejných prověrek BOZP.

OS ZPTNS pro své členy poskytuje v případě úrazu a úmrtí jednorázovou podporu.

© OS ZPTNS 2011