Dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je poskytován rodinám s dětmi na jejich výchovu a výživu. Pro jeho poskytnutí je zjišťován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních, odvislých od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte.

Dětem, kterým za květen 2004 náležela výplata přídavku na dítě, poskytl stát jednorázovou kompenzaci zmírňující dopady přijatých změn v rámci zákona o dani z přidané hodnoty ve výši 2000 Kč na jedno nezaopatřené dítě. Příspěvek byl vyplácen současně s přídavkem na dítě za měsíc květen 2004.

Příspěvek se nezapočítává do příjmu, pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů a nepodléhá dani z příjmů.

 

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Při poskytování této dávky není zjišťován příjem rodiny.

Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci.

Původní podmínka nároku na rodičovský příspěvek – výdělečná činnost nebo omezený příjem z výdělečné činnosti byla s účinností od 1. 1. 2004 zrušena. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nebudou sledovány.

Od 1. května 2004 rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,54násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče. Výše rodičovského příspěvku činí 3573 Kč měsíčně. Pokud je rodičem nezaopatřené dítě (např. student), je to částka 3773 Kč.

 

Sociální příplatek

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady, spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U tohoto druhu dávky je zjišťován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek. Výše sociálního příplatku je výrazně diferencovaná. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Tak se ve výši sociálního příplatku vždy odrazí konkrétní příjmová situace v rodině.

 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá zjišťování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.

Jestliže příjem v rodině byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6násobek životního minima rodiny, má vlastník bytu či nájemce, přihlášený v bytě k trvalému pobytu, nárok na příspěvek na bydlení. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

 

Příspěvek na dopravu

Od 1. července 2004 byl příspěvek na dopravu zrušen. Od září 2004 byly zavedeny slevy na žákovském jízdném v autobusové a železniční dopravě.

 

Zaopatřovací příspěvek

Dávka je určená k zabezpečení rodiny vojáka po dobu výkonu jeho základní nebo náhradní vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení.

Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka bez dalších podmínek. Manželka vojáka má nárok na zaopatřovací příspěvek, pokud pečuje o dítě do čtyř let jeho věku, popřípadě do sedmi let, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené a nebo je-li manželka vojáka invalidní či z vážného důvodu nemůže být výdělečně činná. Výše zaopatřovacího příspěvku činí 0,67 násobek částky životního minima na osobní potřeby oprávněné osoby.

 

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.

Poskytuje se příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a případný příspěvek na zakoupení motorového vozidla (který náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti).

 

Porodné

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady, související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny.

Porodné činí 5násobek částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Narodí-li se dvě děti současně, pak výše porodného činí 6násobek a v případě narození 3 a více dětí 10násobek součtu částek životního minima na osobní potřeby těchto dětí.

 

Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady, spojené s vypravením pohřbu. Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5000 Kč

 

Od 1. 4. 2004 vyplácejí dávky státní sociální podpory úřady práce. V hlavním městě Praze to však nadále jsou úřady městských částí určené statutem hlavního města Prahy.