Prezentace studie „CESES“

 

Koncem října se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala za účasti odborné veřejnosti prezentace „Zprávy o stavu země a strategické volby, před nimiž stojí“. Zpracovalo ji a prezentovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie – CESES. Je to výzkumné pracoviště Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho posláním je rozvíjet teorii, metodologii a praxi zkoumáním možných budoucností a uplatnění prognóz v řídící praxi.

Stručné shrnutí uvedené zprávy je asi následující:

* Česká republika stojí na strategickém rozcestí. Problémem je, že jak převážná část mocenských a intelektuálních elit, tak občané odmítají tento fakt vzít na vědomí. Zaostáváme ani ne tak v technice jako v perspektivním myšlení. Absence strategického myšlení vede ke skutečnosti, že značná část kapacit národa se koncentruje na řešení „problémů včerejška“

* Zásadní strategickou výzvou pro českou ekonomiku zůstává modernizace vlastní technologické základny, růst kvality lidských zdrojů a zapojení ekonomiky do světových trhů.

* Řešení celkového úbytku obyvatelstva ČR a demografického stárnutí naráží na odmítání etnických a kulturních odlišností. Rodina se stává první obětí v negativních hodnotových orientací obyvatelstva.

* Nový typ sociální a morální krize české společnosti je důsledkem nové diferenciace spojené s rostoucím počtem nezaměstnaných lidí.

* Kvalita lidského potenciálu představuje hlavní bohatství země. Znamená to přijmout podporu vzdělání, výzkumu a vývoje jako absolutní prioritu.

* Zlepšování kvality životního prostředí bude vyžadovat zavedení ekologické daňové reformy, zvyšování ekologické gramotnosti obyvatel a dobudování právního rámce.

* Vnější i vnitřní bezpečnostní rizika, která mohou ohrožovat stabilitu české společnosti, vyžadují budování komplexního systému bezpečnosti země.

* Základním předpokladem vládnutí bude výrazné posílení strategické dimenze řízení země. Politické strany by měly být nositelem inovací.

* Významnou úlohou je prevence prorůstání světa politiky, ekonomiky a médií.

Prezentaci přednášel Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Součástí prezentace bylo vyjádření odborných zpravodajů: Pavla Mertlíka, hlavního ekonoma Raiffeisen Bank, Petra Mareše z Masarykovi univerzity Brno a Tomáše Lebedy ze Sociologického ústavu Praha. Uvedení odborníci ve svých posudcích s některými body zprávy polemizovali. Potom následovala diskuse.  Celé jednání moderoval Otto Pick z MZV. Obsah diskusních příspěvků potvrdil, o jak důležité téma se jedná. Doporučuji čtenářům zprávu včetně oponentních příspěvků k prostudování a současně také jako impuls k zamyšlení o životě v této zemi.

Lze si pouze přát, aby se s ní seznámili všichni, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme.

Zdeněk Šámal

Text zprávy a oponentní posudky lze najít na webové adrese: http://ceses.cuni.cz