Odbory, Česká pošta, závěr roku 2004 a vstup do roku nového

 

Vážené kolegyně a kolegové,

velkou rychlostí se blíží závěr roku 2004 a tak je možné pomalu zahájit hodnocení naší práce za uplynulé období a zároveň učinit pokus o seznámení se s očekávaným vývojem v roce 2005. Není jednoduché hodnotit úspěchy, případně neúspěchy měsíc a půl před koncem roku, kdy  výsledky nejsou ještě uzavřeny, ale jsou ve stavu očekávané skutečnosti. Jsem přesvědčen, že v průběhu roku bylo ze strany odborových orgánů a jejich funkcionářů učiněno vše pro důsledné naplnění závazků kolektivní smlouvy a tím i udržení sociálního smíru v rámci České pošty.

Jsem přesvědčen, že i přes možné dílčí nedostatky nedošlo k zásadním sporům a případné nejasnosti byly řešeny. Přes všechny klady i zápory odborové práce je nutné s velkým obdivem hodnotit aktivity odborových funkcionářů směřující k zajištění prosperity podniku i odborů. Platí tedy, že základní ustanovení podnikové kolektivní smlouvy budou splněna v oblasti zaměstnanosti, mezd a otázek sociálních výhod i dalších. Úsilí odborů je zcela zjevné a výsledky práce ve prospěch všech členů i nečlenů, kteří mají z práce odborů prospěch, jsou snadno zjistitelné.

Díváme se tedy na svoji práci jako na prospěšnou a snad i úspěšnou. O to více je nutno hovořit o budoucnosti. Jaké jsou hlavní cíle podniku a tomu odpovídající cíle práce odborových funkcionářů pro příští rok? Především, jak již bylo řečeno, důsledné vyhodnocení dodržování všech ustanovení podnikové kolektivní smlouvy a závazků z nich vyplývajících. Znamená to nepřipustit přecházení nedodržování ustanovení smlouvy.

Organizační změny a zavádění nových technologií do provozu pošty, které mají dopad na zaměstnanost, musí být včas a důsledně projednány. Naším zájmem je udržení zaměstnanosti především v hlavních pracovních poměrech a v práci na plný úvazek. Je nutné zvyšovat výdělkovou úroveň především v pracovních skupinách, kde jsou mzdy daleko za podnikovým průměrem. Případné změny v systému odměňování provádět citlivě a s náležitým vysvětlením jejích dopadů. Odbory musejí spolupracovat na výstupech vedoucích k zajištění prosperity podniku a tím i zachování pracovních příležitostí.

Součástí práce odborů je i sledování zajištění systému celoživotního vzdělávání, odpovídajícímu časovému a fyzickému zatížení zaměstnanců. Ještě větší pozornost je nutno věnovat práci žen a důsledně dbát na dodržování pravidel rovnosti ve všech oblastech. Zajistit všemi dostupnými prostředky odpovídající zatížení, tak aby nedocházelo k poškozování zdraví zaměstnanců. Důsledně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podílet se na významném zlepšení veřejného mínění o práci pošty a jejích zaměstnanců, a podporovat úsilí zajistit poště statut veřejně prospěšného podniku.

Jednání, která upřesní podmínky v oblasti zaměstnanosti, mezd a sociálních záležitostí pro rok 2005, nejsou uzavřena a závěry není možné odhadovat. Ze strany odborových zástupců, tedy zákonem stanovených zástupců zaměstnanců, jsou vytvořeny předpoklady pro konečný úspěch v případě, že budou respektovány názory a připomínky odborů. Již nyní je možné konstatovat, že některé záměry podniku nejsou totožné se záměry odborů a hledání společné cesty nebude jednoduché. Ale i v tom je smysl a podstata kolektivního vyjednávání, kde konečný úspěch je podmíněn pochopením a respektováním potřeb obou smluvních stran.

Práce odborových orgánů a funkcionářů není lehká, všem patří můj obdiv a uznání. Práce jde mnohdy na úkor rodin a osobních zájmů. Pochvala za dosažené výsledky se dostavuje jen velice zřídka, většinou vůbec ne.

Získávání nových členů, především z řad mladých není jednoduché a sebevíce dobře myšlené akce nemají odpovídající výstup. Obtížné práci odborů není nápomocen ani stát. Je všeobecně známo, že odbory nemohou existovat, natož vzkvétat, pokud je vláda nepodporuje. Je totiž téměř nemožné dosáhnout zásadních úspěchů bez zákonných úprav. K tomu směřují aktivity národních i mezinárodních odborových svazů i centrál a to i za použití nátlakových akcí. V mnoha případech je to jediná možnost, která vede k zajištění uznání postavení odborů i do budoucnosti.

Děkuji zcela upřímně všem členům odborů za jejich podporu, funkcionářům odborových organizací za vykonanou práci a úsilí vedoucí k spravedlivému postavení zaměstnanců. Přeji všem odborářům i příznivcům odborů, jejich rodinám a blízkým pohodu, krásné a klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku pak pevné nervy, osobní i pracovní úspěchy, každému kousek potřebného štěstí a především pevné zdraví.

Karel Koukal

místopředseda OS