Slovo předsedy 

 

 

V letošním roce nás čeká řada změn. Přináší je jednak skutečnost, že přichází postupně v platnost několik novelizovaných zákonů a také jako důsledek reformy veřejných financí a řadu změn můžeme čekat i od vstupu naší země do Evropské unie. Mnoho zákonů se musí přizpůsobovat zákonům současné evropské patnáctky. To vše bude mít vliv na život náš všech. Některé zákony, a to se týká zejména novelizovaného zákoníku práce, přímo ovlivní činnost odborů.

Již nějakou dobu také víme, že se bude muset změnit forma účetnictví základních organizací. Od roku 2005 nebude existovat jednoduché účetnictví. Pro občanská sdružení a odborové organizace, které jsou jednou z jejich z forem, bude platit zjednodušená podoba podvojného účetnictví.

Odborovým svazům prostřednictvím odborové centrály ČMKOS se podařilo dosáhnout určitých změn a nebo aspoň ústupků ve prospěch občanů. Bylo to zmírnění některých dopadů reformy veřejných financí na obyvatele a nebo pokud se týká účetnictví kromě zjednodušení jeho formy současně docílit, že rok 2004 bude pro odborové organizace přechodný.

Při přechodu na podvojné účetnictví odborový svaz v letoším roce vynaloží zvýšené úsilí na pomoc základním organizacím. Na tuto situaci je dobře připraven. Bude zajišťovat školení pro odborové funkcionáře v mnohem větší míře, než je běžně obvyklé. Školení budou probíhat jak v jarních, tak podzimních turnusech tak, aby všichni zájemci novou problematiku zvládli. Základní organizace již byly osloveny a dnes můžeme říci, že o připravovaná školení je velký zájem.

Přechod na novou formu účetnictví by měl být hlavně pro nevelké základní organizace impulsem k jejich vzájemného slučování.

Přestože do příštího sjezdu odborového svazu je zdánlivě dlouhá doba, rada svazu uložila předsedovi svazu navrhnout pracovní skupinu, která bude analyzovat současnou strukturu našeho svazu, včetně postavení koordinačních a podnikových výborů, základních organizací a následně pracovat na vytváření návrhu optimální struktury, která zajistí spolehlivou funkci odborových orgánů. Např. v telekomunikacích struktura firem, u kterých odborově působíme, se již natolik změnila, že kdybychom reagovali na novou situaci nyní, je již pozdě. Současně musíme sledovat zefektivnění naší činnosti stejně tak, jak se o to snaží naši zaměstnavatelé. Návrh složení této pracovní skupiny bude předložen příštímu jednání Rady OS ZPTNS ke schválení.

Časopis, který právě máte v rukou bude v nadcházejícím roce maximálně využíván pro podporu stabilizace členské základny, propagaci a činnosti odborové organizace a svazu a pomoci základním organizacím. Úkolem redakční rady je, aby si časopis zachoval přitažlivou formu pro své čtenáře.

V otázkách pracovněprávního poradenství pro naše členy máme kromě právníka odborového svazu ještě regionální právní poradenství při ČMKOS. Od počátku letošního roku došlo k částečnému omezení jejich počtu, s tím že by "obslužnost" území ani kvalita "servisu" nebyla narušena. Tato změna má finanční důvody. Souhlasíme s tím, že se hledají rezervy v činnosti konfederace. Současně nepovažujeme za šťastné omezování činnosti právě v této oblasti.

Je samozřejmou skutečností, že OS ZPTNS je členem odborové centrály ČMKOS. Jsme jejími členy dobrovolně a z vůle našich členů. Všechna zásadní rozhodnutí, která se v ní dělají, jsou z vůle členů centrály a ta je vyjádřena prostřednictvím volených zástupců odborových svazů. V Radě předsedů ČMKOS jsou to předsedové jednotlivých svazů, ve vyšších orgánech konfederace jsou to zástupci svazů ve Sněmu a Sjezdu ČMKOS. Tyto orgány fungují na principech demokratické většiny. Přijatá usnesení těchto orgánů jsou závazná pro všechny členy konfederace. Jsou to i ta usnesení, která jsou nepopulární, jako platby od svazů na činnost konfederace. Konkrétně příspěvek na její činnost pro rok 2004. Podle názoru volených orgánů a vedení našeho svazu je již neúnosně vysoký, žádáme hledání rezerv v činnosti centrály. Za tímto účelem chce vedení ČMKOS vytvořit pracovní skupinu, složenou z předsedů svazů, která by měla pomoci hledat optimální strukturu naší centrály. Současně bychom také my měli hledat způsoby, zdali a jak mohou odborovému svazu s financováním činnosti odborové centrály pomoci základní organizace, případně koordinační výbory. Samozřejmě v tuto chvíli vycházím z faktu, že chceme být jejími členy, nikde jsem dosud nezaznamenal názor, který by zpochybňoval naše členství. Vzhledem k vývoji celkového stavu členské základny v konfederaci je reálný předpoklad, že příspěvek od odborových svazů na její činnost bude i v dalších letech stoupat.

Možnost zajišťovat ubytování pro své členy za účelem rekreačního pobytu v Praze patří mezi velmi oblíbené a využívané služby, které odborový svaz zajišťuje. V minulých letech byla do těchto dvou bytů v majetku svazu investována významná finanční částka, aby se zvedla úroveň pobytu v nich. Zde dochází k změně, kterou uvítají všichni, kdo tento druh rekreace využívají. Týdenní pobyty budou začínat v sobotu a končit v pátek. Délka pobytu se prodlouží o jeden den a navíc účastníci mohou pobývat v Praze o víkendu.

V současné době je zájem globálního kapitálu orientován všeobecně na rychlé finanční zisky svým majitelům při minimalizaci finančních prostředků do investování. Velká část investic, i většího rozsahu, je takto cílena. Snižování počtu zaměstnanců, které nastalo, je způsobené samozřejmě kromě boje o přežití na trhu také z těchto důvodů. Objevuje se další fenomén nám dříve neznámý a tím je snižování mezd. Firma netvoří dostatečný zisk a zaměstnanci, aby nebyli v takové míře propuštěni, se musejí uskrovnit. Případně jsou někteří propuštěni a dalším snížena mzda. Pokud se to týká špičkového managementu, má takový krok své opodstatnění. Ne vždy tomu tak je. Tyto způsoby začaly v zahraničí, ale objevují se již také v naší zemi. Připomínám to zde proto, abychom byli připraveni na situace, které v budoucnosti mohou nastat. Podnikové výbory, které vedou kolektivní vyjednávání, nejen že v současnosti mají, ale i do budoucna budou mít velmi těžký úkol dojednat zachování veškerých výhod pro zaměstnance dosažených v minulých letech a samozřejmě dosáhnut něco navíc.

V letošním roce bychom již také měli znát nového majitele ČESKÉHO TELECOMU. S harmonogramem přípravy privatizace nás seznámil ministr informatiky. Byla ustanovena skupina pro výběr poradce při privatizaci. Jsou v ní zástupci ministerstva financi, FNM , ministerstva informatiky i ministerstva vnitra. Zodpovědnost za privatizaci má pouze ministerstvo financí.

Skupina má za úkol vybrat do 5 měsíců poradce pro privatizaci, do konce roku 2004 má být vybrán nový majitel státního podílu. Zájmem odborářů a všech zaměstnanců zůstává, aby nový majitel měl zájem o udržení a rozvoj společnosti.

Zdeněk Šámal
předseda OS