Kdy? Co? Kde?

 

 

24. listopadu 2003 se konalo 18. jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty s následujícím programem: společné jednání předsedů základních organizací OS ZPTNS v působnosti České pošty, členů Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty a hospodářského vedení České pošty, informace z návštěv na OZ, hospodářský výsledek České pošty za období 1. až 9. 2003, hospodářský výsledek České pošty za období 1. až 10. 2003, závěr roku v České poště, postup kolektivního vyjednávání pro rok 2004, plán roku 2004. Různé: přehled o průměrných mzdách zaměstnanců České pošty, září 2003 (průměrná měsíční mzda v Kč a průměrný evidenční stav zaměstnanců) celkem, čerpání FKSP za období leden až září 2003 (podle podkladů poskytnutých odštěpnými závody), první světová poštovní konference UNI.

 

4. prosince 2003 se uskutečnila 5. porada regionálních pracovníků OS ZPTNS.

Na programu byla kontrola realizace úkolů z porady konané dne 24. září 2003, přehled ZO OS navštívených regionálními pracovníky v roce 2003, přehled připomínek ze zpráv podle osnovy pro zprávu z pracovní cesty do základní organizace OS ZPTNS. Aktuální výklad změn zákoníku práce (euronovela pracovního kodexu), změny (novely) zákonů z oblasti BOZP.

Z odborové oblasti byly podány informace z posledního jednání Rady OS ZPTNS, informace z ČMKOS a informace ze zahraničí.

Z organizační oblasti: evidenční listy ZO OS ZPTNS, odvod členských příspěvků, účast na poradách regionálních pracovníků, návrh termínu porad regionálních pracovníků v I. pololetí 2004, aktualizovaný telefonní seznam OS ZPTNS.

V bodě různé byla pozornost věnována: katalogu vzdělávacích aktivit ČMKOS 2004, rovným příležitostem mužů a žen v pracovněprávních vztazích, Průvodci zaměstnance Evropskou unií, Evropská unie šance pro českého zaměstnance,VIII. dodatku k podnikové kolektivní smlouvě České pošty na rok 2001 - 2005 listopad 2003, dohodě k uplatňování vybraných ustanovení zákoníku práce v podnikové praxi České pošty v souladu s Podnikovou kolektivní smlouvou České pošty na rok 2001 - 2005, aktualizované k 6. říjnu 2003, petici za urychlení procesu přijetí zákona o nájemném, dodatku č. 8, dodatku č. 9. a dodatku č. 10. podnikové kolektivní smlouvy uzavřené mezi ČESKÝM TELECOMEM a Podnikovým koordinačním odborovým výborem ČESKÉHO TELECOMU, dotazníku Asociace důchodců odborářů, časopisu PTN ECHO.

 

5. prosince 2003 proběhlo 19. jednání P-KOV zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU. Jeho součástí bylo pravidelné roční setkání se s vedením společnosti. Na základě dotazů členů P-KOV poskytli zástupci zaměstnavatele informaci o některých aspektech transformace, uvádění některých podpůrných systémů do provozu a o obchodních záměrech společnosti. Byl představen koncept úprav a změn mzdového systému pro rok 2004. Poté pokračovalo jednání týkající se především sociálního fondu, mzdových jednání a situace společnosti.

 

8. prosince 2003 se v Domě odborových svazů v Praze uskutečnilo 3. společné jednání předsedů základních organizací Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v působnosti České pošty, členů Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty a hospodářského vedení České pošty. Na program bylo hodnocení roku 2003 a plán a záměry roku 2004 v České poště.

 

17. prosince 2003 jednala pracovní skupina Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty pro kolektivní vyjednávání o návrhu dodatku IX k Podnikové kolektivní smlouvě České pošty na rok 2001 - 2005.

V bodě "různé" byl na programu: plán roku 2004, výtah z kartotéky typových pozic, změny v systému typových pozic k 1. 1. 2004, návrh nařízení vlády ze dne … 2003, kterým se mění nařízení vlády … č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů, dohoda k uplatňování minimálních tarifů v tarifních skupinách, využití vybraných rekreačních zařízení ČP s příspěvkem z FKSP za období 1. - 10. 2003, příspěvek z centrálního FKSP na rekreaci v období 1. - 10. 2003 jednotlivým OZ, informace za uplynulé období.

 

Prosinec 2003 - leden 2004. V ČESKÉM TELECOMU pobíhalo kolektivní vyjednávání o sociální oblasti, mzdovém předpisu a mzdovém nárůstu pro rok 2004. Na žádost zaměstnavatele byl zpracován přehled detailního využití daru odborovým organizacím z prostředků sociálního fondu.

 

6. ledna 2004. V průběhu prosince na žádost zaměstnavatele byly v ČESKÉM TELECOMU projednávány změny pracovního řádu. Po nalezení akceptovatelných řešení byl 6. ledna 2004 vydán souhlas odborů k jeho novelizaci.

 

8. ledna 2004 zasedala redakční rada svazového časopisu PTN ECHO. Jako host se jednání zúčastnil předseda OS Zdeněk Šámal. Členové rady zhodnotili poslední 6. číslo ročníku 2003 a následně celý minulý ročník PTN ECHA, schválili harmonogram výroby časopisu na letošní rok a zabývali se tematickým zaměřením prvního čísla PTN ECHA.

 

8. ledna 2004 se uskutečnila schůzka pracovní skupiny Podnikového koordinačního odborového výboru společností novinových služeb v České republice s ing. Michalem Koliandrem, jednatelem společnosti Mediaservis, která měla na programu mimo jiné projednání návrhu pracovního řádu Mediaservisu a další společné otázky, jež bude nutno řešit v roce 2004.

 

22. ledna 2004 se uskutečnilo 20. jednání P-KOV zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU, týkající se především průběhu kolektivního vyjednávání v roce 2004 a postupu změn ve společnosti, vč. zrušení 550 pracovních míst v I. čtvrtletí. Na programu jednání dále byl: potenciální dopad změny DPH na stravování, novela pracovního řádu, informace o vývoji kritérií pro výkonnostní odměny za 2. pololetí 2003, problematika distanční práce a dělených směn, doprovodné pracovněprávní aspekty systému řízení prací (JEF), použití sociálního fondu v roce 2003 a obsahové a personální zajištění BOZP, vč. prověrek na všech pracovištích v průběhu roku 2004.

JH,JP