Bytové jednotky OS ZPTNS Černý most - Praha

 

Změny pro rok 2004

 

Od 1. února 2004 se mění zásady přidělování týdenních pobytů a ubytovací řád v bytových jednotkách OS ZPTNS na Černém Mostě v Praze.

Zásadní změnou je změna termínu týdenních pobytů. Ubytování začíná od soboty a končí v pátek (byt je nutno v tento den opustit do 10.00 hod, aby bylo možné vše připravit pro další zájemce). Tím vycházíme vstříc požadavku našich členů.

Od 1. února 2004 je vedením agendy a zajišťováním pobytů pověřena Kateřina Musilová, pracovnice sekretariátu OS ZPTNS, telefon 222 540 322.

 

ZÁSADY

přidělování týdenních pobytů ve 2 bytech na Černém Mostě, Bouřilova 1105/8, Praha 9 - Černý Most ve vlastnictví OS ZPTNS

Každoročně jsou přidělovány k týdennímu pobytu 2 byty na Černém Mostě, Praha 9, zájemcům z řad členů OS ZPTNS.

Pro přidělování bytů jsou stanoveny tyto zásady:

1. Zájemce o pobyt musí být členem OS ZPTNS (dále jen zájemce).

2. O přidělení bytu žádá zájemce prostřednictvím své základní odborové organizace OS ZPTNS (dále jen OS).

3. Žádost zájemce o pobyt v bytech doporučuje VZO,,jejímž je zájemce členem. VZO přitom upřednostňuje žadatele, kteří ještě požadavek na ubytování v bytech v Praze nepodali, nebo dosud nebylo jejich předchozí žádosti ze strany VZO vyhověno.

4. O přidělení bytů požádá VZO písemně po předběžném projednání termínu s OS ZPTNS. Žádost obsahuje jméno žadatele, jeho adresu, telefon.

5. Termín přidělení bytu si může projednat sám žadatel, následně dojednaný termín oznámí VZO, který postupuje podle bodu 4 Zásad.

6. Termíny pobytů na následující rok budou projednány na OS počínaje dnem 15. 11. až 30. 11. na hlavní sezónu (tj. červen, červenec, srpen a září).

7. Na další měsíce lze termíny pobytu projednat na OS průběžně.

8. Při výběru účastníků bude OS brát zřetel na vzdálenost od Prahy, tzn. že zájemci ze vzdálených regionů budou při přidělování bytů upřednostňováni. Podle záznamů bude zkontrolováno, zda uvedený zájemce v minulém roce nebyl v bytech ubytován.

9. Vybraným zájemcům zašle OS potvrzení termínu pobytu, složenku na úhradu, ubytovací řád a pokyny pro pobyt.

10. Úhrada za pobyt musí být zaplacena nejpozději jeden týden před nástupem účastníka pobytu do přiděleného bytu. Platba bude zkontrolována podle útržku složenky, inkasního příkazu na kterých musí být uveden přidělený variabilní symbol.

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

bytových jednotkách Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Praha 9 - Černý Most, Bouřilova ul. 1105/8, č. bytové jednotky 33 a 51

Bytové jednotky včetně jejich vybavení jsou majetkem Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Rada OS ZPTNS schválila jejich používání pro členy odborového svazu při služebních i soukromých návštěvách hl. m. Prahy.

Ubytovaný člen odborového svazu je povinen:

1. V den nástupu k ubytování převzít klíče od bytové jednotky v Domě odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3 , ve vrátnici objektu, kde jsou uloženy na jméno ubytovaného.

2. Uhradit stanovenou částku, tj. 300.- Kč/noc předem zaslanou složenkou nebo převodem z účtu, kdy uvádějte vždy variabilní symbol.

3. Šetrně zacházet s vybavením a zařízením bytové jednotky. Nepřemisťovat nábytek, nebo jej vrátit před opuštěním bytové jednotky na původní místo, používat domácí obuv.

4. Při ukončení ubytování uklidit bytovou jednotku, vč. WC, umýt nádobí, svléci ložní prádlo atd.

5. Oznámit případné závady na vybavení a zařízení bytové jednotky správci objektu panu Šedovi na telefonní číslo 281860539 nebo osobně. Správce bydlí v přízemí domu.

6. Po ukončení ubytování odevzdat klíče od bytové jednotky do vrátnice Domu odborových svazů pracovníkům ostrahy DOS.

7. Dodržovat ubytovací řád bytovek na Černém Mostě, zamykat hlavní domovní vchodové dveře.

8. Připomínky, náměty a doporučení zapsat do knihy k tomu určené.

Poznámka: Programy na televizoru jsou naladěny na dálkovém ovládání v pořadí 1 - ČT 1, 2 - ČT 2, 3 - TV NOVA a 4 - TV Prima.