Co zaznělo ve Zprávě o činnosti svazu na jednání Zastupitelstva OS

 

 

 

* V průběhu prvního čtvrtletí, v souladu s usnesením Rady OS ZPTNS, byla aktualizována evidence základních organizací. Současně probíhala úprava a naplňování nového programového vybavení tohoto úseku činnosti. Pro potřeby vedení OS ZPTNS byl zpracováván měsíční přehled o členské základně odborového svazu ve srovnání s počátkem roku 2002 či roku 2003 v členění podle profesí.

 

* Průběžně byla organizačním oddělením prováděna kontrola inkasa členských příspěvků podle údajů došlých ze základních organizací a výpisů bankovních účtů od ING Bank Prague a České spořitelny, a. s. Pravidelnou kontrolou bylo dosaženo stavu, že počty dlužníků, případně déletrvajících opožděných plateb, byly sníženy na minimum.

 

* Převážná část mezinárodních aktivit našeho odborového svazu je zaměřena na práci v Evropských výborech pro poštovní a telekomunikační služby mezinárodní centrály UNI, jejíž jsme členy. Z jednotlivých akcí byly zpracovávány podrobné zprávy, které byly předkládány Radě OS k projednání, výtahy ze zpráv byly zveřejňovány v časopise PTN ECHO.

 

* Svazová inspekce BOZP se ve své činnosti řídila plánem činnosti a kontrol na rok 2003. S hospodářskými subjekty byl projednán rámcový obsah ročních prověrek BOZP včetně harmonogramu přípravy, provedení a vyhodnocení prověrek. Opatření generálních ředitelů k provedení prověrek podřízené subjekty měly obdržet v druhé polovině měsíce března. Do obsahu prověrek o proti minulému roku byly zařazeny body, které by měly zjistit stav objektů postižených povodní 2002 z důvodů možnosti tvoření plísní a tím ohrožení zdraví zaměstnanců pracující v těchto objektech. Dalším bodem je zajištění závodní zdravotní péče. Na podporu informovanosti našich základních organizací byla v lednu 2003 vydána odborovým svazem publikace objasňující závodní preventivní péči včetně výběru z předpisů k tomuto tématu.

 

* Rozhodující činností svazu v právní oblasti nadále zůstává poskytování právních konzultací a to jak telefonických, tak osobních. Předmětem zájmu našich členů je především otázka platnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nároků zaměstnanců vzniklých ze skončení pracovního poměru a to jak nároků vyplývajících z příslušných zákonů, tak kolektivních smluv, problematika ochrany odborových funkcionářů, otázky náhrad škod způsobených zaměstnavateli v souvislosti s hmotnou odpovědností, resp. odpovědností za svěřené věci, jejich oprávněnost a oprávněnost požadované výše náhrady škody, problémy týkající se přeložení našich členů na jiné pracovní místo. Prokazatelným členům našeho svazu je na doporučení odborových funkcionářů podle možností poskytována právní pomoc i nad rámec pracovněprávních vztahů, tedy v oblasti občanskoprávní a oblasti rodinného práva.

 

* Období od minulého zastupitelstva bylo na úseku regionálních pracovišť věnováno prohlubování a zkvalitňování práce regionálních pracovníků. Snahou vedení OS ZPTNS je zlepšit vzájemnou informovanost a tok informací mezi regiony a vedením svazu. Regionální pracovníci obdrželi doporučenou osnovu ke zprávě o činnosti základní organizace OS ZPTNS, která bude vyplňována při návštěvách ZO OS. Cílem není kontrola činnosti ZO OS ze strany regionálních pracovníků. To jim nepřísluší. Jde nám ale o zmapování stavu v ZO OS, které by mělo posloužit ke zkvalitňování servisu a pomoci pro ZO OS, které mimo jiné v popisu práce regionální pracovníci mají. Zjištění by měla posloužit i k orientaci, kam musí být naše činnost více zaměřena. Regionální pracoviště se řídí i potřebami koordinačních odborových výborů působících v příslušném regionu.

 

* Neplní se Stanovy OS ZPTNS a to Kapitola IV. Struktura odborového svazu - základní organizace odstavec 3): "Nejvyšším orgánem ZO OS je členská schůze nebo konference delegátů, která rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti organizace, zejména o vnitřní struktuře (členění na skupiny, úseky, dílenské organizace apod.), jejích orgánech, o uvolňování funkcionářů pro výkon funkce a o využívání finančních prostředků a majetku základní organizace. Schvaluje zásady hospodaření, rozpočet a výsledky hospodaření, jednací a volební řád ZO OS. Výbor ZO OS zašle kopie těchto dokumentů (mimo rozpočet a výsledky hospodaření) a protokol o volbách neprodleně po schválení k uložení ve správním aparátu OS ZPTNS v Praze." V současné době je na správním aparátu uložen pouze zlomek výše uvedených dokumentů a stav se od minulého jednání zastupitelstva podstatně nezměnil.

 

* Oddělení kolektivního vyjednávání na ústředí svazu zabezpečovalo jako stěžejní úkol kolektivní vyjednávání u všech subjektů sdružených pod OS. Zástupci se pravidelně účastnili jednání P-KOV při České poště, s.p., ČESKÉM TELECOMU, a.s. a P-KOV novinových služeb v České republice. Byli zváni na konference jednotlivých výborů základních organizací v celé republice a na jednání KOV v regionech, kde napomáhali s uzavíráním kolektivních smluv, řešili pracovněprávní, mzdové a sociální problémy odborářů. Na žádost všech výborů byly zabezpečeny školení a semináře pro odboráře na všech úrovních podle jejich požadavků. Oddělení zajišťovalo tisk a distribuci kolektivních smluv a jejich dodatků. Připravilo propagační leták, který má napomoci získávání nových členů.

 

* Oblast informatiky je v současné době v uspokojivém stavu. Aparát OS včetně regionálních pracovišť je vybaven tak, že je kompatibilní se zaměstnavatelskými partnery a dalším okolím. Všechna pracoviště jsou vybavena připojením na internet a elektronickým spojením s vnějším světem. Počítačová síť je zabezpečena antivirovou ochranou a ochranou před proniknutím z vnějšku. Internetová prezentace je průběžně aktualizována (http://oszptns.cmkos.cz/) Základní informace o našem svazu uvádíme také v anglickém jazyce.

(red.)