ANKETA * ANKETA * ANKETA

 

1. Co se Vám v poslední době podařilo?

2. Co by Vám pomohlo v odborové práci?

3. Co si slibujete - neslibujete od členství ČR v Evropské unii?

 

Emilie Pavlíková, hospodářka ZO Pošty Plzeňska

1. Za úspěch považuji získání 75 zaměstnanců v roce 2002 za členy naší základní odborové organizace. Bohužel ani to nestačí k zastavení poklesu stavu členské základny, protože do důchodu odcházejí silné ročníky, z nichž se rekrutovali dlouholetí členové odborů a nadále pokračují organizační změny.

2. Prezentace činnosti odborů v médiích. Nemyslím však prezentaci jednorázovou typu reklamy, ale prezentaci příkladů, v čem odbory zaměstnancům pomohly.

ČMKOS by měla usilovat o přijetí takového zákona, podle něhož by na činnosti odborů v oblasti kolektivního vyjednávání neparticipovali zdarma zaměstnanci - nečlenové odborové organizace.

3. Integraci ČR do EU považuji za nezbytnou, třebaže si uvědomuji, že nám nepřinese pouze klady. Doufám ve vytvoření takového právního a kontrolního prostředí, v němž nebudou moci zahraniční firmy, ale i naši zaměstnavatelé nerespektovat a obcházet zákoník práce a jiné právní normy.

Jiří Soviš, předseda VZO ČESKÝ TELECOM GŘS Praha

1. V poslední době se mi toho víc spíš nepodařilo - jak v práci, tak soukromě. Změnou sociální politiky (zavedením benefitů) u ČESKÉHO TELECOMU se pro mne toho dost změnilo v mé pracovní náplni (víc než jsem tušil), následkem toho pak došlo ke změnám v mém zařazení funkčně i finančně. Už mi nastal důchodový věk, tak se pomalu chystám...

2. Stále mám dojem, že odborový svaz nepomáhá základním organizacím tak, jak by mohl - aspoň informacemi, radami. Většina řadových členů i členů výborů nemá přehled o tom, co OS dělá a jak jim může pomoci. Hodně se zlepšily internetové stránky OS, ale velká část členů nemá na internet přístup nebo o stránkách OS ani neví. V dnešní době by mohly být ZO prostřednictvím svých funkcionářů za pomoci e-mailu informovány ze strany OS lépe a pohotověji. Pomoci by mohl i časopis PTN ECHO, někdy nestačí jen krátký výčet uskutečněných schůzí a akcí, ale podrobnější informace, udělat také větší reklamu internetovým stránkám.

3. Jsem plně pro vstup ČR do Evropské unie. Věřím, že po určité době počátečních problémů dojde u nás ke zlepšení ve většině oblastí. Mám proježděných řadu zemí Evropy a např. v Portugalsku jsem byl překvapen rozsáhlou novou výstavbou, kde jsme viděli oznámení, že je financována z prostředků EU. Jako nastávající důchodce mám pouze obavy z většího zdražování základních životních potřeb v prvním období po vstupu do EU, což se asi nejvíc dotkne důchodců a rodin s malými dětmi. Snad ho vyváží zvyšování důchodů a platů nebo další sociální opatření.

Miroslav Černák, předseda VZO ČESKÝ TELECOM Ústí n. Labem

1. Po téměř půlročním jednání došlo ke sloučení šesti základních organizací OS ZPTNS, které působily v ČESKÉM TELECOMU v Ústeckém kraji. Nová odborová organizace s asi 480 členy působí na rozsáhlém území čtyř okresů - Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice a Děčín. Členstvím v jediné odborové organizaci mají zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, kteří pracují na území působnosti této odborové organizace, stejná práva a stejné možnosti podílet se na odborové činnosti.

2. Slučováním odborových organizací do větších celků, které je často provázeno hospodařením s vyššími peněžními prostředky, někdy i správou nemovitostí, dochází ke zvyšování nároků na vedení účetnictví. A to prý vstupem do EU odborovým organizacím hrozí povinný přechod na účtování v soustavě podvojného účetnictví. Tady pak již nestačí školení jednou ročně. Pokud odborová organizace nemá studovanou účetní, mohly by pomoci ČMKOS, případně odborový svaz stálým poradenstvím v daňových a účetních záležitostech. Takový odborník by pomáhal odborovým organizacím ČMKOS v kraji radou při vedení účetnictví, při vypracování účetní závěrky, při podání daňového přiznání a při dalších povinnostech vůči finančním úřadům.

3. Naše členství v Evropské unii zajistí politickou stabilitu a ekonomickou prosperitu. Stačí se podívat na některé evropské země, jak na tom byly s životní úrovni před vstupem do EU a čeho dosáhly po svém vstupu. Mezi pozitiva "vstupu" patří zachování standardu občanů, daného "evropskými" zákony, volný pohyb osob po zemích EU, možnost studovat a pracovat, případně žít ve vybraném místě EU.

Jan Řezník, místopředseda VZO okresu Zlín

1. V poslední době se mi podařilo aktivně se zapojit do procesu kolektivního vyjednávání v České poště na všech třech úrovních s uspokojivými výsledky udržet a možná i zlepšit fungování Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje rovněž svou aktivní prací ve vedení RROS a RHSD.

2. To, co by mi pomohlo v odborové práci, je z oblasti teorie, jako nejméně teoretické se mi jeví obecné zlepšení disciplíny a odpovědnosti odborových funkcionářů, ale i ostatních odborářů.

3. Od členství v EU si slibuji, že v ČR dojde k: rovnoprávnějšímu postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli, rovnoprávnějšímu postavení spotřebitele vůči výrobcům a prodejcům, prohloubení sociálního dialogu a sociálního partnerství, postupnému odstranění handicapu ČR nedostatečně rozvinutého kolektivního dojednávání pracovních a mzdových podmínek. Neslibuji si, že bude urychlen proces sbližování mzdových hladin mezi ČR a státy EU a že automaticky dojde k narovnání ceny práce.

Vladimír Melichar, předseda ZO ČESKÝ TELECOM Praha 4

1. Chtěl bych raději pohovořit o tom, co se mi nepovedlo. Po velkém naléhání na vedení ČESKÉHO TELECOMU došlo k rozšíření pozic v Jednotném katalogu skupinových prací o dvě pozice pro Tarifní zaměstnance u Zákaznických služeb. Technik pro telekomunikační technologie 5. mzdový stupeň - C.IV, úroveň 5, přední technik pro telekomunikační technologie 2. mzdový stupeň - D.I, úroveň 5a.

Připravil jsem prezentaci - Posouzení vlivu zavedení nových pozic v Katalogu skupinových prací, TEO1TP pro vedení Provozní oblast Praha a zástupce Front Office Lidské zdroje s tím, že se je pokusím přesvědčit o nutnosti mé navrhované změny.

Za Provozní oblast Praha se jednání zúčastnil ředitel Provozní oblasti Praha ing. M. Krch, J. Dubiel, ing. Z. Rozeszutko a za Front Office Lidské zdroje ing. M. Horáková. Přednesená prezentace měla za cíl posoudit, zda současné pracovní zařazení vedoucích kabelových čet je na odpovídající úrovni vzhledem k jejich povinnostem, odpovědnostem a k požadavkům vyplývajících z popisu funkce TEO1TP.

Ing. Krch přivítal tuto aktivitu s tím, že je nutné společně posoudit a prodiskutovat současné i navrhované zařazení vedoucích kabelových čet v souladu s kategorizací a charakteristikou této skupinové funkce.

J. Dubiel rovněž uvítal snahu odborů a jejich členů podílet se na spravedlivém posuzování funkčních zařazení pracovníků. Pro oblast Údržby a oprav přístupové sítě, ale nejen pro ni, je však nezbytné k těmto otázkám přistupovat velmi citlivě a to zejména z pohledu provázanosti činností v rámci celého úseku a Povozní oblasti obecně, protože pracovní a mzdové zařazení, odpovědnosti a povinnosti pracovníků nelze posuzovat pouze v úhlu jedné odbornosti, ale v širokém kontextu provázaných činností, pracovních vztahů a vzájemné porovnatelnosti pracovních činností. Po diskusi a porovnání v prezentaci popisovaných pracovních úkonů a požadovaných pracovních dovedností a znalostí vzhledem k porovnání Katalogu skupinových funkcí u stupně TE01TP 4(CIII ) a 5 (C IV ), dospělo společné jednání k těmto závěrům:

Po posouzení těchto závěrů bylo konstatováno, že současné zařazení vedoucích kabelových čet je plně v souladu s požadavky a podmínkami pro danou funkci vzhledem ke Katalogu skupinových prací.

Co říci závěrem ? Snaha byla, ale výsledek žádný. Podle vyjádření vedení společnosti jsou tarifní zaměstnanci finančně nadhodnoceni.

2. V odborové práci by nám pomoha větší solidarita mezi námi odboráři, otevřenější informovanost nás předsedů ZO o dění v odborovém svazu a v regionech. Nebýt časopisu PTN ECHO tak se nedozvím, co se děje v OS.

3. Myslím si, že zkušenosti z předchozích rozšiřování ukazují, že všechny státy, které k EU přistoupily, v průběhu několika let zbohatly. Nevidím proto důvod, proč bychom my měli být výjimkou. Členství postupně přinese oživení hospodářství, příliv investic, nová pracovní místa i zkvalitnění výrobků a služeb. Možná to přinese i řadu komplikací a novinek, na které si budeme těžko zvykat. Pocit, že patříme k velké Evropě, nám jistě přinese i větší sebevědomí. Proto určitě budu hlasovat pro vstup do EU.

Ivana Musilová, předsedkyně KOV OZ ČP Střední Čechy

1. Uzavřít kolektivní smlouvu OZ Střední Čechy.

2. Větší zájem ze strany zaměstnanců - odborářů, možnost vyjednávat pouze pro odborově organizované, skutečnost, že pokud není zaměstnanec odborově organizován, nemůže dostat bez souhlasu odborů práci. (Tento americký systém by byl výhodný.)

3. Po přechodu do EU bude pravděpodobně sladěna legislativa našeho státu s legislativou EU. S existencí institutu EU budou pro odbory důležité směrnice Rady Evropy jako například o sbližování právních úprav členských států týkající se hromadného propouštění pro nadbytečnost, o sbližování zákonů členských států týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, podnikání a částí podniků, o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o zřízení evropské podnikové rady nebo procedury v podnicích s působností v rozsahu společenství a ve sdruženích podniků s působností v rozsahu společenství pro účely informování zaměstnanců a konzultování s nimi.

Úprava práva zaměstnanců na informace a konzultace obsažená v Sociální chartě ES z roku 1989 vychází ideově z Evropské sociální charty Rady Evropy. Rovněž dohoda o sociální politice podepsaná v roce 1991 v Maastrichtu stanovuje cíle v oblasti sociální politiky Evropské unie a zdůrazňuje význam existence sociálních partnerů a konzultací s nimi. Směrnice ES sice neukládají členským státům ustanovit zástupce zaměstnanců, ale stanoví povinnost zaměstnavatelů informovat je a konzultovat s nimi. Kdo bude zástupcem zaměstnanců, ponechávají směrnice na národních právních řádech. Tak jako dosud budou tuto úlohu pravděpodobně dál plnit odborové orgány.

Již v roce 2000 přijal Výkonný výbor EOK (Evropská odborová konfederace) první rezoluci o koordinaci kolektivního vyjednávání a "směrnici koordinace", která stanoví společný rámec pro systém kolektivních pracovních vztahů. Směrnice je zásadní pro dosahování záměru EOK předcházet mzdovému dumpingu a podporovat harmonizaci životních a pracovních podmínek směrem k EU a v kandidátských zemích. Směrnice se snaží čelit požadavkům na " mzdovou umírněnost" a jejím cílem je zvýšit podíl zisků z produktivity práce přidělovaných na růst mezd.

Není nepodstatný i volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob v rámci EU. Bylo by ještě mnohé, proč řeknu ano pro vstup do EU.

Jsou však i věci, které jsou znepokojující a to, že přechodem na jednotnou měnu EU nás se vstupem čeká v přepočtu v průměru asi 500 - 600 euro průměrné mzdy, což je znepokojující. Lze pouze doufat, že mzdy se budou v jednotlivých státech EU narovnávat a nestanou se z nás žebráci.

Věra Vardžáková, předsedkyně VZO VAKUS Vítkov

1. S příchodem Nového roku jsme si připomněli deset let trvání České pošty. Ve společenském sále Kongresového centra v Praze proběhla oslava za účasti nejvyšších činitelů i řadových zaměstnanců. S našimi zaměstnanci OZ VAKUS jsme si toto výročí připomněli zábavnou formou. Každý odborář obdržel los, který byl vydán Českou poštou právě k tomuto výročí. Výherců nebylo mnoho, výherní částky rovněž nebyly na zbohatnutí, ale napětí a legrace dostatek. Nejen, že jsme zaměstnance informovali, ale opět jsme se připomněli jako odboráři a výsledek? Za leden až březen vstoupilo do organizace 33 nových členů. Myslím si, že akce byla úspěšná a splnila svůj účel.

2. -

3.-

Jindřich Loucký, předseda VZO okresu Zlín

1. I když se to možná bude zdát podivné a někteří s tím nebudou souhlasit, tak je to kolektivní vyjednávání v ČESKÉM TELECOMU. Nemyslím tím jeho konkrétní výsledky a čísla, ale mám na mysli to, že se nám podařilo změnit rozhodnutí firmy nedat žádné prostředky do tarifní mezd a možná poukázat na stále ještě důležitou roli tarifních zaměstnanců ve firmě.

2. Více času a dobrý profesionální servis pro odborovou činnost. Více uvolněných funkcionářů a smysluplné využití těch stávajících. Více vůle a odvahy pro řešení tohoto problému.

3. Postupné zlepšování všech oblastí našeho života - právní, hospodářské, sociální, výchovy mladé generace, práce úřadů atd. Posílení regionů a uvědomění si vlastní národní identity. Odstranění rizik, které v minulosti vedly k řešení vnitrostátních i mezinárodních problémů v Evropě násilnou cestou. Neslibuji si, že to bude hned a zvláště ne ve změně smýšlení našich občanů, což je základ změny k lepšímu.

Jolana Svobodová, ZO Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Brno

1. Překonat nemoc jak psychicky, tak fyzicky. Největší radost jsem však měla, že jsem se 22. března mohla zúčastnit v Národním divadle udílení cen Thálie, kde byla moje dcera nominována za balet Ivan Hrozný a tuto cenu získala.

2. V dnešní době už nic. Mám totiž před důchodem a důchodci v naší odborové organizaci již do odborové práce zapojeni nejsou. Jen jedenkrát do roka jsou pozváni na menší posezení s občerstvením a jedenkrát do měsíce se sejdou v klubu důchodců, který si na bývalém pracovišti zařídili.

3. V běžném životě pro občany znamená EU to - aspoň si to myslím- že mohou žít, kde se jim líbí, studovat v zemi, která má nejlepší školy, pracovat tam, kde nejlépe zúročí své schopnosti. Všichni při tom mají stejná práva, povinnosti a možnosti.

Jana Lodrová, Česká pošta, úsek Obvodu Cheb

1. Změnit funkci, která mě již v poslední době neuspokojovala a odčerpávala mi zbytečně mnoho energie, tj. vrátila jsem se do provozu, který se mi vždy nejvíce líbil.

2. Více důrazné a nekompromisní jednání se zaměstnavatelem na všech stupních. Zaměstnavatel si je poslední dobou velice jist tím, že i když nesplní co má, pouze skloníme hlavy a konstatujeme, že se bohužel nedá nic dělat. Taktéž musíme začít tvrdě vyjednávat o výhodách pouze pro členy odborové organizace, nebo se nám může stát, že nebudeme mít koho organizovat. Odboráři velice často argumentují tím, že všechny výhody jsou pro všechny zaměstnance - naopak, že ti, co nejsou v odborech, jsou na tom finančně i výhodami lépe.

3. Vstup ČR do EU v nynější době a za sjednaných podmínek naší tzv. vládnoucí garniturou přinese úpadek ČR, její ponížení a chudobu většiny národa. Dále pak rozpad naší státnosti a svrchovanosti - a vlastně výsměch celé naší historii.